Nieuwsbrief Adviesraad maart 2024

 

Geachte lezers, 

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden wat er speelt op Goeree- Overflakkee maar ook brengen we landelijke initiatieven en ontwikkelingen onder de aandacht.

Waar we willen en kunnen ondersteunen wij u, de burger, met een gevraagd of ongevraagd advies.

We proberen onze website zo goed mogelijk bij te houden. Op de website is eigenlijk alles te vinden over wat we als Adviesraad Sociaal Domein doen, wie de leden zijn, informatie over onze openbare vergaderingen etc. etc.

Blog van de voorzitter, de heer Rien van de Boom

Na een rustige periode (rond de jaarwisseling) zitten we inmiddels weer volop in het werk. We brachten inmiddels een advies uit over het Lokaal Hitteplan Goeree-Overflakkee. Landelijk bestaat er al langere tijd een hitteplan. Het lokale hitteplan speelt meer in op de lokale situatie. Belangrijk voor met name kwetsbare doelgroepen in onze gemeente. De beleidsstukken inclusief ons advies zullen binnenkort naar de gemeenteraad gaan.

Andere beleidsstukken zullen ons binnenkort worden aangeboden zoals de verordening Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee die een update behoeft.

Ook de Lokale Inclusie Agenda, een beleidsstuk waarin beschreven wordt hoe iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij, in onze gemeente zal ons binnenkort worden aangeboden.

Verder volgen we als Adviesraad nauwgezet wat er in onze gemeente plaatsvindt. Zo nodig maken we dat bespreekbaar tijdens ons reguliere overleg met de verantwoordelijke wethouder of dienen bij het College van B&W en de Gemeenteraad van een gevraagd of ongevraagd advies in.

Rien van der Boom
Voorzitter.

GOwerkt is de nieuwe naam van Webego

Het ontwikkelbedrijf Webego heeft een nieuwe naam: GOwerkt!

GOwerkt, is een onderdeel van team Passend Werk en Inkomen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Door te werken, leer je wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Gemeente Goeree-Overflakkee geeft zo uitvoering aan de Participatiewet. Die wet is voor iedereen die kan werken, maar hier nog wel een steuntje in de rug bij nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat je nog niet genoeg verdient om rond te komen. Of omdat het je als jongere niet lukt om aan werk te komen of aan het werk te blijven. Of mogelijk heb je om- of bijscholing nodig? Of ben je inburgeraar? GOwerkt is er voor jou! 

Lees meer via deze link

Sport en vitaliteit

Op 22 november 2023 heeft de adviesraad Sociaal Domein een ongevraagd advies uitgebracht over de beschikbaarheid van sportaccommodaties op Goeree Overflakkee. Aanleiding daarvoor is dat we vanuit de samenleving regelmatig signalen krijgen dat de accommodaties gesloten zijn tijdens belangrijke periodes zoals de herfst- en kerstvakantie. Dat de accommodaties dicht zijn werkt ook tegen de ambitie van de gemeente om het IJslands model te introduceren. 

Wat is het IJslands model;

De IJslandse uitgangspunten.

Het IJslandse preventiemodel is een primaire preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. De uitgangspunten hierbij zijn om als volgt te werken:

Nieuw bestuur SRGO geïnstalleerd

Donderdag 18 januari is het nieuwe bestuur van Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) geïnstalleerd. De 2 nieuwe bestuursleden zijn Wim Driesse uit Dirksland en Hans van der Velde uit Hellevoetsluis. SRGO beheert sinds 2017 namens de gemeente 7 accommodaties, waaronder zwembaden, multifunctionele accommodaties en enkele verenigingsgebouwen op Goeree-Overflakkee.

Beide bestuursleden hebben veel ervaring. Wim Driesse is bestuurder geweest bij CuraMare en heeft ervaring met organisatieontwikkeling. Hans van der Velde is oud-wethouder van voormalig gemeente Hellevoetsluis en had onderwerpen als het sociaal domein, onderwijs, volksgezondheid en welzijn in zijn portefeuille.

Het nieuwe bestuur: “In de afgelopen dagen hebben we al veel gesprekken gevoerd met medewerkers van SRGO. We treffen gemotiveerde medewerkers aan. We zien uit naar een prettige samenwerking waarbij de dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dit doen we de komende tijd samen met het personeel en de gemeente.” 

Het nieuwe bestuur is nog niet compleet. De komende tijd zal het bestuur verder op sterkte worden gebracht.

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn: “We vinden het belangrijk dat de dienstverlening in onze zwembaden en accommodaties goed is en dat het personeel in een prettige werkomgeving kan werken. We willen dat onze inwoners kunnen sporten en elkaar kunnen blijven ontmoeten in de accommodaties op ons eiland.”

De Adviesraad Sociaal Domein blijft met de gemeente in gesprek om de voortgang te monitoren.

Jeugdwet

In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitleg gegeven over de Spiegelbijeenkomst Jeugd (Vorm van cliëntparticipatie). 

Tijdens ons 4 x per jaar terugkerende overleg met onze contactpersonen binnen het sociaal domein, de Teamleider van Team Jeugd en Gezin (de Toegang) en de senior beleidsmedewerker willen wij ons hoofdzakelijk richten op de; Hervormingsagenda-jeugd 2023-2028.

Dit rapport van de Rijksoverheid kunt u hier vinden.

Met als hoofdvraag wat deze hervormingsagenda voor invloed heeft op het nu gevoerde beleid en de uitvoering (de praktijk) op Goeree Overflakkee? 

Daarnaast blijft het wat ons betreft belangrijk de ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet specifiek voor Goeree-Overflakkee te volgen en hier positief kritische vragen over te stellen. Wij zijn van mening dat vragen stellen ruimte geven voor reflectie, leren, veranderingen en ons voorbereiden op nieuwe ervaringen.

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp 

Per 1 januari 2024 is de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking getreden. Met deze wet worden de rechten van kinderen die in een instelling voor gesloten jeugdhulp verblijven, duidelijk vastgelegd. Om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, worden hier strenge voorwaarden aan verbonden. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking niet is toegestaan tenzij dat noodzakelijk en proportioneel is. Jeugdhulpinstellingen moeten daarbij elke keer opnieuw de afweging maken of vrijheidsbeperking noodzakelijk is, er een minder zwaar alternatief is en of verwacht wordt dat de maatregel effectief is

Inbreuk op grondrechten

Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld gedwongen afzondering, cameratoezicht en onderzoek aan lichaam en kleding. Omdat dit een inbreuk maakt op de grondrechten van jongeren, moeten de regels daarover duidelijk en concreet zijn.

Lees meer via deze link.

De Koepel

De Koepel is een vereniging van lokale advies-en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein en meedenken en adviseren vanuit het inwonersperspectief. Zij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen kunnen brengen. De ASDGO is hierbij aangesloten. Regelmatig komt er ook een blog uit van één van de leden aangesloten bij de Koepel.

Dit blog willen wij graag onder uw aandacht brengen omdat er op Goeree-Overflakkee ook heel veel mantelzorgers zijn van mensen met een psychische aandoening die ook ondersteuning verdienen.

Onzichtbare mantelzorgers verdienen ook steun

(blog de Koepel)

Gemeenten hebben een belangrijke taak in de ondersteuning van mantelzorgers. Maar mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening zijn daarbij vaak nog onvoldoende in beeld. Dat komt omdat zij zichzelf niet altijd in deze term herkennen, en dus geen ondersteuning vragen. Ook blijft hun rol daardoor onzichtbaar voor anderen waardoor ze opnieuw de kans op hulp mislopen. 

De impact van een psychische aandoening op werk, gezin en relaties kan groot zijn. Naasten bieden in deze situaties vaak emotionele steun, praktische hulp, zien toe op medicijngebruik of helpen bij het nakomen van verplichtingen als werknemer of ouder. Typische mantelzorgtaken.

Lees meer via deze link.

Vacature: 

Houd de website van de ASDGO in de gaten.

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor onze raad.

Nieuwsgierig of meer vragen? Neem contact op met de sollicitatiecommissie; marjolein@asdgo.nl of bezoek de openbare vergadering.« Terug naar nieuws