Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Doelstelling Adviesraad

Leden adviesraadDe primaire doelstelling van de Adviesraad  is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het formele sociaal domein doch met sociale raakvlakken, b.v. sociale woningbouw, vallen hieronder.

De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings) deskundigen bijeen voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en plannen welke in de grond een sociaal aspect hebben en geeft daarop haar visie. Zij volgt de werkwijze van de gemeente kritisch en geeft zo nodig een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen welke afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering die valt onder het sociaal domein. Zij behartigt in principe geen individuele gevallen.

Organisatie

In haar vergadering van 1 september 2016 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de Verordening tot het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee vastgesteld. Deze is met ingang van 15 november 2017 aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Wat onder meer inhoudt dat vanaf 1-1-2018 de voorzitters van de Cliëntenraden Participatie, Jeugd en de WMO wet van 2015 zijn/worden toegevoegd aan de Adviesraad. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de gekozen leden.

GemeentehuisDe Adviesraad bestaat derhalve uit 13 gekozen leden plus 3 toegevoegde leden. Zij heeft een door het College van Burgemeester en Wethouders geselecteerde en benoemde onafhankelijke voorzitter. Deze is geen lid van de Adviesraad en heeft geen stemrecht. Dit zijn allen inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee, met affiniteit en deskundigheid op het gebied van het Sociaal Domein, zoals beleid op het gebied van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van 2015 (WMO). 

Zij houden hun kennis op peil d.m.v. trainingen en cursussen.

De uitgebrachte adviezen zijn in te zien op de website.