Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport

Jaarplan 2023

Algemeen

Op het gebied van sport en vitaliteit staat er op dit moment geen beleidsnotitie gepland voor het jaar 2023. Uiteraard blijven wij de actualiteiten volgen en zullen we in gesprek gaan met de ambtenaren over de beleidsnotitie sport en bewegen van 2022 en de uitrol van een plan van aanpak.

Sport en bewegen

Eén van de zaken die wij in het afgelopen jaar hebben gesignaleerd is dat veel verenigingen kampen met krapte in de besturen. Er zijn steeds minder mensen die een vereniging beschouwen als een rechtspersoon waarbij je rechten en plichten hebt. De geneugte van de vereniging wordt geconsumeerd, de betaling van contributie wordt gezien als de enige tegenprestatie. Dit beeld is overigens landelijk. Hierdoor ontstaat er niet alleen krapte in het aantal vrijwilligers maar ook krapte in de besturen. Daarnaast ontbreekt het vaak aan voldoende deskundige mensen of mensen met de nodige ervaring. Gelukkig zijn er diverse overkoepelende organisaties die hulp aanbieden met het opleiden of coachen van bestuursleden. Voorbeelden hiervan zijn de KNVB en KNLTB. De aangeboden hulp is echter niet kosteloos.

Zoals in de beleidsnotitie sport-en bewegen is vermeld, vervullen sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke functie. Het is dus van groot belang dat er een breed aanbod blijft van diverse sporten en ook dat deze binnen redelijke afstand te beoefenen is. Nu het vormen van een deskundig bestuur voor sommige verenigingen een pijnpunt is, lijkt dit het ideale moment om ze hierbij vanuit de gemeente te gaan ondersteunen.

We hebben geconstateerd dat er mogelijkheden zijn om subsidie te verstrekken voor verenigingen om ze te ondersteunen met bestuurlijke vraagstukken. We gaan een ongevraagd advies formuleren waarin de boodschap zal zijn dat de subsidiemogelijkheden beter kenbaar gemaakt moet worden bij de verenigingen.

Leefbaarheid Goeree-Overflakkee

Wij hebben geconstateerd dat er in de afgelopen periode weinig gebruik gemaakt kon worden van de openbare sport-en recreatievoorzieningen op Goeree Overflakkee. De multifunctionele gebouwen zoals De Staver, Grutterswei en Dorpstienden waren in de maand december veelal gesloten, terwijl er in deze periode veel behoefte is aan sport en ontspanning. Denk daarbij aan de altijd druk bezochte Champions League in De Staver en de voetboeltoernooien in Dorpstienden. Ook het vrij-zwemmen was maar zeer beperkt mogelijk. Om de leefbaarheid op Goeree Overflakkee te stimuleren willen wij dit aspect onder de aandacht brengen van de gemeente. Ook omdat de ontwikkeling van de beperkte openingstijden haaks staat op de ambities zoals vermeld in de beleidsnotitie sport-en bewegen.

Kernen

We zullen weer diverse vergaderingen bijwonen van de dorpsraden op Goeree Overflakkee, waarbij Edward zich richt op Dirksland en de daarvan oostelijk gelegen gemeentes en Daan op de kernen ten westen van Dirksland.

OV

Daan zal de regionale overleggen bijwonen over het OV op Goeree Overflakkee en daarin de balans bewaken in de aandacht voor de diverse groepen die gebruik maken van het OV. Het moet niet alleen over ouderen gaan en ook niet alleen over jongeren die met de bus naar school gaan.

Paulina.nu en Stichting Zijn

Wij zullen tenminste één keer een overleg hebben met deze instanties om te kijken waar ze op dit moment mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen en waarmee wij ze kunnen steunen. De daaruit komende informatie zullen we met de adviesraad delen. Als we van mening zijn dat deze instanties ons kunnen voorzien van nuttige informatie voor een uit te brengen advies, zullen wij de linking pin zijn om een spreker uit te nodigen voor onze vergadering.

Leden werkgroep