Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep jeugd

Doelstelling werkgroep

De werkgroep stelt zich ten doel meer bekendheid over jeugdzorg binnen de adviesraad te genereren door zich zoveel als mogelijk te (laten) informeren en kennis en knowhow te verzamelen om de gemeente gevraagd en ongevraagd van gefundeerd advies met betrekking tot jeugdzorg te kunnen voorzien. Richting gemeente wil de werkgroep hierin een betrokken maar kritisch adviseur zijn. De werkgroep zal zelf actief het contact zoeken met uitvoerders van het nieuwe jeugdbeleid/de jeugdwet en met ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van de diensten v.d. gemeente met betrekking tot de jeugdwet. Ook wil de werkgroep monitoren wat er met de adviezen is gedaan en/of eventueel door de gemeente gedane ‘beloften’ hieromtrent zijn nagekomen.

In 2018 is de werkgroep in van samenstelling veranderd. De voorzitter van de opgerichte cliëntenraad jeugdwet versterkt vanaf mei 2018 de werkgroep. De werkgroep hoopt actief betrokken te blijven bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid voor de aankomende periode.

Jeugd Realisatie doelstelling

Om de doelstelling te realiseren stelt de werkgroep het volgende voor:

1. De werkgroep jeugd continueert haar overleg met de beleidsmedewerkers en wethouder van de gemeente, ca. 2 x per jaar en draagt zorg voor de agenda van dit overleg.

2. De werkgroep verzoekt de gemeente uitdrukkelijk om bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid te worden betrokken. 

3. Leden van de werkgroep abonneren zich op de verschillende nieuwsbrieven van organisaties/platforms die zich richten op het brede terrein van jeugd en gaan naar bijeenkomsten waar problematiek en/of voorlichting wordt gegeven die van belang is voor de adviesvorming van de werkgroep. 

4. De werkgroep zoekt een goede verbinding met de cliëntenraad jeugdwet. De notulen van de werkgroep worden doorgestuurd. De werkgroep sluit twee keer per jaar aan bij een vergadering van de cliëntenraad jeugdwet.  

5. De werkgroep evalueert de gedane adviezen richting gemeente (follow-up) en onderneemt desgewenst actie. De werkgroep evalueert door een overzicht te maken van de adviezen, gevraagde informatie, reactie gemeente etc. Dit wordt tijdens een overleg met de gemeente besproken.  

6. De werkgroep organiseert een spreker die de adviesraad informeert over bijv. ervaringen/ specifiek onderwerp op het gebied van jeugd. De uitkomst van de enquête half 2019 kan hiervoor aanleiding zijn een bepaalde spreker uit te nodigen. 

7. De werkgroep wil in contact treden met MEE om meer te weten te komen over de indicatiestellingen die worden afgegeven. 

Leden werkgroep

Marja van Maurik, Betsy Biemond en Sander de Vos (voorzitter cliëntenraad)

 

Leden werkgroep

Betsy Biemond-Boer en Marja van Maurik