Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Werkgroep jeugd

Inleiding

Sinds de start van de werkgroep Jeugd in 2014 is er meer aandacht geweest voor jeugd/jongeren en zijn in het kader van de transitie jeugdzorg diverse adviezen geschreven richting gemeente Goeree-Overflakkee. Het in 2014 gestarte overleg met de beleidsmedewerkers jeugd van de gemeente biedt niet alleen een mogelijkheid tijdig in te spelen en te anticiperen op (gesignaleerde) ontwikkelingen, maar tevens een mogelijkheid om ‘vinger aan de pols’ te houden met betrekking tot ingezet beleid. De werkgroep is actief betrokken geweest bij verschillende overleggen met betrokkenen op jeugdzorg binnen de gemeente en de vorming van een cliëntenraad voor ouders en verzorgers in de jeugdzorg. 

In 2017 is de werkgroep in kleinere samenstelling verder gegaan. De ambitie voor 2017 is daaraan bijgesteld. De werkgroep kiest ervoor om haar taken te beperken tot de hoofdlijn en deze zorgvuldig uit te voeren. Naast de aangescherpte dagelijkse taakstelling is de werkgroep in 2017 nauw betrokken bij de oprichting van de cliëntenraad van ouders en verzorgers in de jeugdzorg. Het oprichten van de cliëntenraad voor jeugd zal doorlopen in 2018. Ook wil de werkgroep actief betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid voor de periode vanaf 2017.

Doelstelling werkgroep

JeugdDe werkgroep stelt zich ten doel meer bekendheid over jeugdzorg binnen de adviesraad te genereren door zich zoveel als mogelijk te (laten) informeren en kennis en knowhow te verzamelen om de gemeente gevraagd en ongevraagd van gefundeerd advies met betrekking tot jeugdzorg te kunnen voorzien. Richting gemeente wil de werkgroep hierin een betrokken maar kritisch adviseur zijn. De werkgroep zal zelf actief het contact zoeken met uitvoerders van het nieuwe jeugdbeleid/de jeugdwet en met ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van de diensten v.d. gemeente met betrekking tot de jeugdwet. Ook wil de werkgroep monitoren wat er met de adviezen is gedaan en of eventueel door de gemeente gedane ‘beloften’ hieromtrent zijn nagekomen.

Realisatie doelstelling

Om de doelstelling te realiseren stelt de werkgroep het volgende voor:

1. De werkgroep jeugd continueert haar overleg met de beleidsmedewerkers en wethouder van de gemeente, ca. 2 x per jaar en draagt zorg voor de agenda van dit overleg. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de adviesraad middels een verslag. Aktie: werkgroep. Tijdpad: doorlopend  

2. De werkgroep vraagt de gemeente uitdrukkelijk om bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid te worden betrokken! De werkgroep informeert in het gemeentelijk overleg naar de tijdsplanning van het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid en stemt af op welke momenten zij haar inbreng hierop kan leveren. Aktie: werkgroep. Tijdpad: doorlopend  

3. Leden van de werkgroep abonneren zich op de verschillende nieuwsbrieven van organisaties/platforms die zich richten op het brede terrein van jeugd en gaan naar bijeenkomsten waar problematiek en/of voorlichting wordt gegeven die van belang is voor de adviesvorming van de werkgroep. De werkgroep ontvangt vanuit het secretariaat diverse nieuwsbrieven die zij checkt op relevante info. m.b.t. jeugdzorg. Aktie: werkgroep en Jan. Tijdpad: doorlopend  

4. De werkgroep zoekt een goede verbinding met het op te richten cliëntenraad jeugdzorg. De werkgroep sluit aan bij overleggen omtrent de cliëntenraad voor ouders. Actie: Werkgroep. Tijdpad: doorlopend  

5. De werkgroep evalueert de gedane adviezen richting gemeente (follow-up) en onderneemt desgewenst actie. De werkgroep evalueert door een overzicht te maken van de adviezen, gevraagde informatie, reactie gemeente etc.  Dit wordt tijdens een overleg met de gemeente besproken. Actie: Ruud  Tijdpad: doorlopend 

6. De werkgroep organiseert een spreker die de adviesraad informeert over bijv. ervaringen/ specifiek onderwerp op het gebied van jeugd. De werkgroep is voornemens om Margite Kalverboer, de Kinderombudsman, uit te nodigen en haar te vragen over haar werk en haar bevindingen m.b.t. transitie jeugdzorg te vertellen. De wens is om haar rond maart 2017 uit te nodigen in het bijzijn van medewerkers uit het werkveld, gecombineerd met een eventuele toelichting op het jeugdbeleid vanuit de gemeente. Actie: werkgroep. Tijdpad: begin 2018    

 

Begroting werkgroep

De werkgroep wil voor 2018 een bedrag van €2000,- begroten. Dit bedrag zal worden besteed aan een bijeenkomst met de Margite Kalverboer, de Kinderombudsman, die de werkgroep zal organiseren. Een bezoek van de Kinderombudsman is kosteloos, maar vanwege de omvang van de bijeenkomst zijn er kosten gemoeid door voldoende publiciteit te genereren om beleidsmedewerkers, de wethouder, medewerkers JOT en andere belangstellenden uit te nodigen. Dit kan bewerkstelligd worden door een advertentie, redactioneel stuk of een poster o.i.d. Voor de bijeenkomst is een ruimte nodig en zal de mogelijkheid worden geboden om iets te drinken en eventueel een hapje te nuttigen. Een mogelijkheid is het uitnodigen van standhouders, om informatie te delen met de aanwezige gasten. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst is te horen wat er leeft en met elkaar de verbinding zoeken. 

Leden werkgroep

Marja van Maurik, Ruud Bouman en Greet Schaap