Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep jeugd

Inleiding

Als werkgroep Jeugd hebben we oog voor jongeren waarmee het goed gaat en jongeren die hulp nodig hebben. Het regelmatig overleg met beleidsambtenaren voor jeugdbeleid en het peilen van de meningen van betrokken burgers biedt de mogelijkheid aan de voorkant beleid bij te sturen en de uitvoering van ingezet beleid te volgen.   

De voorzitter van de Cliëntenraad Jeugdwet is lid van de werkgroep. Hierdoor is nog meer kennis in huis over wat ingezet beleid in de praktijk betekent. Evenals in 2020 hoopt de werkgroep actief betrokken te blijven bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid voor de aankomende periode.
werkgroep jeugd

Doelstelling werkgroep

Richting de gemeente wil de werkgroep een betrokken maar kritisch adviseur zijn. De werkgroep zal zelf actief het contact zoeken met uitvoerders van het nieuwe jeugdbeleid/de jeugdwet en met ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van de diensten v.d. gemeente met betrekking tot de jeugdwet. Ook wil de werkgroep monitoren wat er met de adviezen is gedaan en of eventueel door de gemeente gedane ‘beloften’ hieromtrent zijn nagekomen.

Realisatie doelstelling

Om de doelstelling te realiseren stelt de werkgroep het volgende voor:

1. De werkgroep continueert haar overleg met de beleidsmedewerkers. Twee keer per jaar spreken we af met de beleidsmedewerkers en wethouder, indien nodig hebben we tussentijds nog overleg met de beleidsmedewerkers. De werkgroep draagt zorg voor de agenda van dit overleg. De werkgroep evalueert de gedane adviezen richting gemeente (follow-up) en onderneemt desgewenst actie. De werkgroep evalueert door een overzicht te maken van de adviezen, gevraagde informatie, reactie gemeente etc. Daarnaast worden signalen uit het veld ingebracht. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de adviesraad. Tijdpad: doorlopend 

2. De werkgroep vraagt de gemeente uitdrukkelijk om bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid te worden betrokken. De werkgroep informeert in het gemeentelijk overleg naar de tijdsplanning van het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid en stemt af op welke momenten zij haar inbreng hierop kan leveren. Tijdpad: doorlopend  

3. Leden van de werkgroep abonneren zich op de verschillende nieuwsbrieven van organisaties/platforms die zich richten op het brede terrein van jeugd en gaan naar bijeenkomsten waar problematiek en/of voorlichting wordt gegeven die van belang is voor de adviesvorming van de werkgroep. De werkgroep ontvangt vanuit het secretariaat diverse nieuwsbrieven die zij checkt op relevante info. m.b.t. jeugdzorg. Actie: werkgroep en secretaris ASDGO. Tijdpad: doorlopend  

4. De werkgroep zoekt een goede verbinding met de Cliëntenraad Jeugdwet. De notulen van de werkgroep worden doorgestuurd. De werkgroep sluit vier keer per jaar aan bij een vergadering van de Cliëntenraad Jeugdwet. Actie: werkgroep. Tijdpad: doorlopend  

5. De werkgroep nodigt twee sprekers uit voor de Adviesraadvergadering: Een spreker met expertise op het gebied van pleegzorg (we denken aan Enver) en een spreker die recent een ouder- of wooninitiatief is gestart op Goeree-Overflakkee (bv de Schaapskooi in Stellendam, Oostmoer in Stad a/h Haringvliet). Tijdpad: een spreker in het voorjaar en een spreker in het najaar.

6. De werkgroep volgt de bekostiging van Per Saldo. Tijdpad: in 2021 dient dit afgerond te zijn. 

7. De werkgroep monitort het proces rond jeugdparticipatie en bevraagt de gemeente op de voortgang rondom het onderzoek en beleid op dit terrein. Tijdpad: eerste kwartaal 2021 

Begroting werkgroep

De werkgroep wil voor 2021 een bedrag van € 400,- begroten.
Het geld zal vooral ingezet worden voor de kosten van de sprekers.

Leden werkgroep

Betsy Biemond, Greet Karssies-Van Houwelingen en Petra de Blok (voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet GO)
werkgroep jeugd ASDGO.nl