Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Jaarplan

Jaarplan 2024 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakke

Het belangrijkste doel van de Adviesraad  is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het officiële sociaal domein maar met sociale overeenkomsten, b.v. sociale woningbouw, vallen hieronder.

Voorwoord;

Voor u ligt het jaarplan 2024. De uitvoeringsagenda van de gemeente GO is onze leidraad; immers, wij brengen gevraagd advies uit op de beleidsstukken die betrekking hebben op het sociaal domein. Daarnaast zullen wij ongevraagd advies uitbrengen als wij daartoe aanleiding zien.  

In het jaarplan noemen wij specifiek een aantal speerpunten, speerpunten waar wij in 2024 de nodige aandacht aan willen besteden, actuele onderwerpen die voor onze inwoners van belang zijn.

Als adviesraad willen we meer als team gaan samenwerken en minder in werkgroepverband. De werkgroepen blijven als basis bestaan maar bij elk onderwerp en uit te brengen advies spreken we af wie daarbij betrokken wil zijn en wie het (concept) advies wil schrijven. Alle adviezen worden in het besloten gedeelte van de vergadering plenair besproken. Vooraf heeft ieder lid de mogelijkheid zijn of haar opmerkingen in Google Drive te plaatsen.

Het komende jaar willen we investeren in het afleggen van werkbezoeken. Op deze wijze willen wij de nodige kennis opdoen en horen of er in het veld onnodige drempels ervaren worden en of er zich mogelijk problemen voordoen. 

Wij hopen de energie en tijd te hebben om onze adviserende rol op een constructieve en respectvolle wijze inhoud te kunnen geven.

Voorzitter, Rien van der Boom.

Inleiding;

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee voor 2024. De looptijd van het jaarplan is een kalenderjaar. Het jaarplan is vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad op 21 november 2023.

Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda en is geen statisch gegeven. Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de Adviesraad, www.ASDGO.nl 

Het belangrijkste doel van de Adviesraad is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het officiële sociaal domein maar met sociale overeenkomsten, b.v. sociale woningbouw, OV en afvalverwerking vallen hieronder.

De leden zijn positief kritisch ingesteld, zien problemen en denken mee over oplossingen. Als het nodig is, raadplegen zij ervaringsdeskundigen voor achtergrondinformatie en ervaringen uit de praktijk. De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee bestudeert (ontwerp)beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en plannen welke in de grond een sociaal onderdeel hebben en geeft daarop haar mening.

Zij houdt nauw contact met de mensen die afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering die valt onder het sociaal domein. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee;

De Adviesraad wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en telt 13 zetels, waarvan er momenteel 10 bezet zijn. De leden vormen gezamenlijk een doorsnee van het sociaal domein en zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid en expertise op het gebied van het sociaal domein. Een belangrijk benoemingscriteria is de onafhankelijkheid. 

Organisatie;

De Adviesraad is voornemens in 2024 behalve tijdens de vakanties maandelijks te vergaderen. De vergaderingen vinden plaats in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ te Middelharnis op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. De vergaderingen zijn openbaar. De datums worden via de gemeentelijke pagina in de plaatselijke pers gepubliceerd en staan op onze website vermeld.

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een DB-vergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering. Maandelijks is er een Technisch Overleg met de wethouder Sociaal Domein en de betrokken beleidsadviseur Maatschappelijke zaken.

Wanneer zich een beleidsstuk aandient worden de leden van de betreffende werkgroep door de verantwoordelijke beleidsambtenaar meegenomen bij de voorbereiding van het beleidsstuk.

Sollicitatiecommissie;

De Adviesraad kent een sollicitatiecommissie die uit 2 adviesraadsleden bestaat. Zij voeren het gesprek met de sollicitanten, brengen verslag uit in het besloten gedeelte van de vergadering van de Adviesraad waarna de leden beslissen over de toelating van de sollicitant tot lid van de Adviesraad.

Nieuwsbrief;

Het ligt in de bedoeling om in 2024 viermaal een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Belangrijke nieuwsberichten worden op de website geplaatst. Naar de lezers van de nieuwsbrief wordt tijdig de agenda van de openbare vergaderingen gestuurd.

Werkgroepen;

De Adviesraad kent de volgende werkgroepen:

Speerpunten voor 2024 zijn;

Externe contacten;

De voorzitter en algemeen adjunct zullen ook in 2024 participeren in de Adviesraad binnen het Regionaal overleg, genaamd Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (RABWO). De RABWO heeft een eigen website, www.rabwo.nl

Door de leden van de Adviesraad zullen in 2024 contacten worden onderhouden met cliëntenraden, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties e.d. Daarnaast zal de Adviesraad een netwerk opbouwen en onderhouden met belangenorganisaties en dorpsraden.

Overkoepelend orgaan;

De Adviesraad is aangesloten bij de landelijke vereniging voor Adviesraden Sociaal Domein, ‘de Koepel’ 

Informatievoorziening;

Om goed invulling te kunnen geven aan de rol van de Adviesraad is het belangrijk dat de Adviesraad zelf voldoende informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente een belangrijke activiteit om informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluit de Adviesraad aan bij de rapportages die naar de gemeente gaan en rapporten die landelijk beschikbaar komen. Voor de meer kwalitatieve informatie zijn ook de eigen waarnemingen erg belangrijk.

Contactmomenten met de gemeente;

Contact;

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarplan of de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Secretariaat: 

Petra de Blok van Gurp

Email: secretaris@asdgo.nl

Internet: www.asdgo.nl

Download hier het Jaarplan ASDGO 2024