Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Jaarplan

Jaarplan 2022 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Voorwoord

Regeren is vooruitzien. Adviseren is terug kijken en in de toekomst kijken. Als je lang in de Adviesraad zit zie je sommige nota ’s in een vernieuwde versie terugkomen. Het is vooral verstandig even te kijken wat je vier jaar geleden hebt geadviseerd, hoeveel ervan is verwezenlijkt en wat beslist had moeten gebeuren. Adviseren is daarmee beslist geen statisch gebeuren. Iedere periode heeft haar eigen dynamiek. Voor een Adviesraad is het erg belangrijk om op de juiste manier daarop te kunnen inspelen. Daarom is een jaarplan nooit een statisch fenomeen. Het is natuurlijke wel enorm belangrijk om samen de stip op de horizon te zien, zeker in deze tijd waar heel veel verandert, want niet iedere verandering is een verbetering.

Daarnaast wordt het steeds problematischer om burgers te vinden die hun inspiratie halen uit het kunnen adviseren om daarmee de samenleving te dienen. Het vraagt van Adviesraadsleden een continue oriëntatie op wat speelt in de gemeente. Cliëntenraden hebben steeds meer moeite om de bemensing rond te krijgen waardoor de continuïteit in gevaar komt. Gecombineerd vraagt dit ook om een heroriëntatie van het takenpakket van adviesraadsleden, zodat alle onderdelen van de eilandelijke samenleving binnen het Sociale Domein in beeld blijven. Tegelijk willen we zeker in 2022 actief mee kunnen denken op die gebieden van wonen die grote raakvlakken hebben met het Sociaal Domein. Het ligt altijd dichterbij dan men zich realiseert, kleine zaken zijn vaak heel belangrijk en expertise hebben we.

Ergo, het wordt weer spannend hoeveel we van onze doelen kunnen realiseren, maar met enthousiasme, gedrevenheid en kennis gaan we weer adviezen geven, proberen de mening van de burgers te weerspiegelen en het contact met hen ook in 2022 weer nieuwe impulsen geven

Voorzitter Rien van der Boom

Inleiding

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee voor 2022. De looptijd van het jaarplan is een kalenderjaar. Het jaarplan is vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad op 14 december 2021.

Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda en is geen statisch gegeven. Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de Adviesraad, www.ASDGO.nl

Het belangrijkste doel van de Adviesraad is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het officiële sociaal domein maar met sociale overeenkomsten, b.v. sociale woningbouw, OV en afvalverwerking vallen hieronder.

De leden zijn positief kritisch ingesteld, zien problemen en denken mee over oplossingen. Als het nodig is, roepen ze (ervarings-)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en ervaringen uit de praktijk. De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee bestudeert (ontwerp)beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en plannen welke in de grond een sociaal onderdeel hebben en geeft daarop haar mening.

Zij volgt de aanpak van de gemeente kritisch en geeft als het nodig is een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen die afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering die valt onder het sociaal domein. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De Adviesraad wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en telt 13 zetels, waarvan er 11 bezet zijn. De leden vormen gezamenlijk een doorsnee van het sociaal domein en zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid en expertise op het gebied van het sociaal domein. Een belangrijk benoemingscriteria is de onafhankelijkheid. Daarnaast zijn er een drietal toegevoegde leden, bestaande uit de voorzitters cliëntenraad Jeugdwet, Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (in oprichting/vacature)

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer Rien van der Boom
Secretaris: Mevrouw G. Karssies - van Houwelingen
Penningmeester: Mevrouw G. Karssies - van Houwelingen (overbrugging vacature)
Algemeen adjunct: De heer D. Graute
Leden: Mevrouw B. Biemond – Boer
Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs
Mevrouw M. Erwich
De heer E. van Gilst
Mevrouw M. van Kolck, adspirant lid
De heer D.C. Moerkerk
De heer J. Waterman
Mevrouw T. Wielaard – Mars
Vacant 

Toegevoegde leden:

Mevrouw P. de Blok-van Gurp, voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet
De heer F. Mulder, voorzitter Cliëntenraad Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening
Vacant, voorzitter Cliëntenraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In 2022 is de voorzitter aftredend na het tweede termijn. In 2022 mevrouw M. Tanis na de tweede termijn aftredend per juni 2022.
Mevrouw B. Biemond treedt na de eerste termijn af.
Mevrouw P. Wolffenbutel heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden teruggetrokken.
Mevrouw M. van Kolck is adspirant lid.

Een zittingstermijn is 4 jaar. Leden kunnen één keer herbenoemd worden. Zie bijlage 1: Rooster van aftreden leden Adviesraad.

De secretaris is gekozen uit de leden, daarnaast vervuld zij in een overgangsperiode nog het werk van de penningmeester. Deze functie is vacant.

Als externe notulist voor de openbare verslaglegging, wordt het bedrijf “Team voor Taal” ingezet.

Organisatie

De Adviesraad vergadert 7 keer per jaar op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ in Middelharnis of digitaal. De vergaderingen zijn openbaar. De datums in 2022 zijn de volgende:

8 februari

12 april

17 mei

28 juni

20 september

1 november

13 december

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuursvergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering. Na de vergadering van het Dagelijks Bestuur is er een Technisch Overleg met de wethouder Sociaal Domein en de betrokken beleidsadviseur Maatschappelijke zaken met Specialisatie.

De Adviesraad heeft in overleg met de leden en de gemeente werkgroepen samengesteld. De werkgroepen zijn een afgeleide van de beleidsterreinen. Graag zien wij dat een werkgroep uit minstens twee leden bestaat. De taak van deze werkgroepen is om op hun aandachtsgebied enerzijds informatie te verzamelen en te delen met de overige leden van de Adviesraad en anderzijds om contacten te onderhouden met cliënten – en belangenorganisaties, met de gemeente en met professionele organisaties op die aandachtsgebieden. Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College van B en W.

Sollicitatiecommissie

Aan de sollicitatiecommissie nemen de volgende leden deel:

De heer E. van Gilst en mevrouw M. Erwich. Vanuit het bestuur is de heer D. Graute toegevoegd waar het gaat om de sollicitatie voor voorzitter van de Adviesraad.

Kascontrolecommissie

In de kascontrolecommissie zitten de volgende leden: De heer J. Waterman en Maggy van Kolck (reserve Marjolein Erwich)

Nieuwsbrief

…………………maakt 7 keer per jaar de nieuwsbrief voorafgaand aan de adviesraadvergadering.

Facebook

Mevrouw M. Erwich beheert de Facebook pagina.

Werkgroepen

In de werkgroepen participeren de volgende leden:

WMO/Volksgezondheid

Sociale vitaliteit en Sport

Jeugd

Omgeving en Overstijgende onderwerpen

De heer Rien van der Boom en mevrouw M. Buijs – Tanis. Aftredend per juni 2022.

Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Mevrouw G. Karssies – van Houwelingen, de heer J. Waterman, de heer F. Mulder (voorzitter Cliëntenraad Participatie Wet en Wet sociale werkvoorziening).

De terugkoppeling uit bovengenoemde werkgroepen door de leden is een vast onderdeel van de vergaderagenda van de Adviesraad.

Speerpunten voor 2022

Interne organisatie

Externe contacten

De voorzitter en algemeen adjunct participeren namens de Adviesraad in het Regionaal overleg, genaamd Regionale Adviesraad Sociaal Domein, afgekort RASD. Door de leden zal er contact worden onderhouden met cliëntenraden, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties e.d. Daarnaast een netwerk opbouwen en onderhouden met belangenorganisaties en dorpsraden. De Adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Schulinck Kennisbank Nieuwsbrief – Goeree Overflakkee wordt gedeeld onder de leden.

Informatievoorziening

Om een goede invulling te kunnen geven aan de rol van de Adviesraad is het belangrijk dat de Adviesraad zelf voldoende informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente een belangrijke activiteit om informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluit de Adviesraad aan bij de rapportages die naar de gemeente gaan en rapporten die landelijk beschikbaar komen. Voor de meer kwalitatieve informatie zijn ook de eigen waarnemingen erg belangrijk.

Contactmomenten met de gemeente

Activiteiten werkgroepen

WMO/Volksgezondheid

Inleiding

De werkgroep WMO/Volksgezondheid heeft zichzelf als doel gesteld om mee te denken met de gemeente rondom het beleid van de WMO en Volksgezondheid, op dit brede terrein proberen we gevraagd maar ook ongevraagd advies te geven aan de gemeente. We kijken verder in de samenleving wat er speelt en we proberen op deze manier alle facetten die onder WMO/Volksgezondheid vallen te scannen en actief te acteren op signalen vanuit de samenleving. Regelmatig overleg met de beleidsambtenaren van de gemeente en het oppikken van signalen vanuit de samenleving zijn voor ons de ideale mix om te monitoren of het gemaakte beleid ook aansluit bij de vragen vanuit de samenleving.

Leden van de werkgroep:

Dennis Graute, tevens algemeen adjunct.
Therese Wielaard
Conny van de Boogert
Marjolein Erwich, tevens sollicitatiecommissie en social media.

Hoe behalen we onze doelen

Op een kritische manier adviseren op het beleid van de gemeente en aandacht vragen voor gebieden waar de gemeente minder aandacht voor heeft zodat alle facetten worden belicht. De betrokken beleidsmedewerkers bevragen en zorgen dat de reacties vanuit de samenleving op de juiste plek komen.

Hoe pakken we het aan?

Voorafgaand aan een vergadering komt de werkgroep WMO/Volksgezondheid samen. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we elkaar over de stand van zaken in een aantal gebieden. Voor aankomend jaar zal de werkgroep de leden verdelen over een aantal aandachtsgebieden en op structurele basis overleg hebben met de betrokken beleidsadviseur.

1. De werkgroep gaat regelmatig met de gemeente in overleg en blijft in gesprek over de verschillende beleidsstukken die al dan niet van advies voorzien moeten worden.
Wie: Alle leden van de werkgroep.

2. De werkgroep blijft zitting houden in de klankbordgroep “Welzijn op recept” op deze manier kan het traject gevolgd worden en bijsturen waar nodig.
Wie: Marjolein, Conny en Therese

3. De werkgroep blijft betrokken bij het beleidsstuk “Startnotitie verslavingszorg” .
Wie: Dennis, Therese en Marjolein

4. De leden van de werkgroep halen hun informatie uit landelijke organisaties/platforms door zich te abonneren op hun nieuwsbrieven en zo actuele gegevens paraat te hebben.
Wie: Alle leden van de werkgroep.

5. Eenzaamheid en vergrijzing blijven we monitoren aankomend jaar, er is aansluiting bij “Lang zullen we gelukkig leven” een initiatief vanuit de gemeente welke gaat over de vergrijzing binnen Goeree Overflakkee.
Wie: Conny en Therese 

6. De werkgroep draagt zeker 1 spreker aan voor aankomend jaar, J. Tanis (st ZIJN) en Marcel Hoogerheide (projectleider)zijn uitgenodigd en zullen 12 april 2022 een presentatie houden over “Welzijn op recept” op Goeree Overflakkee.
Wie: Marjolein

7. De werkgroep zal de gemeente blijven bevragen over de realisatie van een cliëntenraad m.b.t. WMO en Volksgezondheid, tot op heden is hier nog geen zichtbare actie ingenomen. Zodra deze is gevormd zal de voorzitter van deze raad deelnemen in de ASDGO en plaatsnemen in de werkgroep WMO/Volksgezondheid

Sociale vitaliteit en Sport

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan het algemeen welbevinden op het gebied van sport en maatschappelijke ontwikkelingen.

Beleidsterreinen

Werkwijze

Aandachtsgebieden

Presentaties

Jeugd

Als werkgroep Jeugd zien we het als onze taak om mee te denken over het beleid van de gemeente voor jongeren. We reageren niet alleen op door ambtenaren aangeleverd beleid, maar vragen ons ook zelf af of het hele jeugdveld door de gemeente wordt gezien. Als werkgroep Jeugd hebben we oog voor jongeren waarmee het goed gaat en jongeren die hulp nodig hebben. Het regelmatig overleg met beleidsambtenaren voor jeugdbeleid en het peilen van de meningen van betrokken burgers biedt de mogelijkheid aan de voorkant beleid bij te sturen en de uitvoering van ingezet beleid te volgen. De voorzitter van de Cliëntenraad Jeugdwet is lid van de werkgroep. Evenals in 2021 hoopt de werkgroep actief betrokken te blijven bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid voor de aankomende periode.

Doelstelling werkgroep

Richting de gemeente wil de werkgroep een betrokken maar kritisch adviseur zijn. De werkgroep zal zelf actief het contact zoeken met uitvoerders van het nieuwe jeugdbeleid/de jeugdwet en met ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van de diensten v.d. gemeente met betrekking tot de jeugdwet. Ook wil de werkgroep monitoren wat er met de adviezen is gedaan en of eventueel door de gemeente gedane ‘beloften’ hieromtrent zijn nagekomen.

Werkwijze

In 2021 hebben we nieuwe afspraken gemaakt met de beleidsambtenaren voor jeugdbeleid, de teamleider van het Team Jeugd en Gezin en de Cliëntenraad Jeugdwet over de manier waarop we onze contacten en overleggen inrichten. We overleggen vier maal per jaar als werkgroep met de beleidsambtenaar en de teamleider van Team Jeugd en Gezin, namelijk op de derde dinsdag in februari, mei, september en december. Daarnaast schuiven de werkgroep leden zoveel mogelijk aan bij de vergaderingen van de Cliëntenraad Jeugdwet, waarbij ook een aantal keer de teamleider van Team Jeugd en Gezin aanschuift.

Realisatie doelstelling

Om de doelstelling te realiseren stelt de werkgroep het volgende voor:

1. De werkgroep continueert haar overleg met de beleidsmedewerkers. De werkgroep evalueert de gedane adviezen richting gemeente (follow-up) en onderneemt desgewenst actie. De werkgroep evalueert door een overzicht te maken van de adviezen, gevraagde informatie, reactie gemeente etc. Daarnaast worden signalen uit het veld ingebracht. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de adviesraad.
Tijdpad: doorlopend

2. De werkgroep vraagt de gemeente uitdrukkelijk om bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid te worden betrokken. De werkgroep informeert in het gemeentelijk overleg naar de tijdsplanning van het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid en stemt af op welke momenten zij haar inbreng hierop kan leveren.
Tijdpad: doorlopend

3. Leden van de werkgroep abonneren zich op de verschillende nieuwsbrieven van organisaties/platforms die zich richten op het brede terrein van jeugd en gaan naar bijeenkomsten waar problematiek en/of voorlichting wordt gegeven die van belang is voor de adviesvorming van de werkgroep. De werkgroep ontvangt vanuit het secretariaat diverse nieuwsbrieven die zij checkt op relevante info. m.b.t. jeugdzorg.
Actie: werkgroep en secretaris ASDGO.
Tijdpad: doorlopend

4. De werkgroep zoekt een goede verbinding met de Cliëntenraad Jeugdwet. De notulen van de werkgroep worden doorgestuurd. De werkgroep sluit zoveel mogelijk aan bij een vergadering van de Cliëntenraad Jeugdwet.
Actie: werkgroep.
Tijdpad: doorlopend

5. De werkgroep draagt twee mogelijke sprekers aan voor de Adviesraadvergadering: Een spreker rond ‘Connect’, de onderwijsvoorziening die schooljaar 2021-2022 gestart is. Mogelijk de heer P. de Dreu Een spreker over pleegzorg. Mogelijk de heer R. Bouman, pleegzorgmanager bij Timon.
Tijdpad: afhankelijk van het planningsdocument

6. De werkgroep volgt de implementatie van de nota “Nabij en Passend” door bij ieder overleg de voortgang op enkele bouwstenen te bevragen. 

7.De werkgroep Jeugd blijft de aandacht vragen voor de jeugdparticipatie binnen de gemeente en bevraagt de gemeente op de voortgang van het beleid op dit terrein.

Leden werkgroep

Adspirant-lid Maggy van Kolck
vacature…..
Petra de Blok (voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet)

Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Doelstelling

Signalen oppikken uit de samenleving om aan de hand daarvan een eigen visie te ontwikkelen op het Sociaal Domein.

Werkwijze

Beleidsterreinen

Realisatie

Leden werkgroep

Rien van der Boom

Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Doelstelling

Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande participatie-wet.

Realisatie doelstelling

De uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Onderwijs Passend werk en Inkomen, verder genoemd OPI, van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de Cliëntenraad Participatie Wet, verder CPW genoemd.  Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee JAARPLAN 2022 De werkgroep OPI heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale samenwerking met de leden van de CPW en leden van de ASDGO. De voorzitter van de CPW heeft zitting in de ASDGO, daarmee ontstaat er een borging van inbreng naar de adviesraad.

De werkgroep OPI wil doorlopend bekendheid geven aan het thema onderwijs, inkomen en participatie binnen de adviesraad. Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren, dit doen we door als werkgroep OPI zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen. Onze doelstelling is om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven m.b.t. onderwijs, inkomen en participatie. De werkgroep OPI wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente.

De werkgroep OPI zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met cliënten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. Daarnaast wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. Verder wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp onderwijs, inkomen en participatie en wil de werkgroep OPI gebruik maken van websites en Social Media om de doelgroep nog beter te informeren.

Subdoelen:

Gesprekspartners:

Beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen (OPI) van de ASDGO
Cliëntenraad Participatie Wet (CPW)

Het aangaan van contacten tijdens de beperkingen vanwege corona in acht nemend willen we als werkgroep zoveel mogelijk (digitale) hulplijnen daarvoor inzetten en de burger uitnodigen contact met ons te houden of te zoeken.

Uitwerking in activiteiten

1.Werkgroep OPI vergadert regelmatig
Wie: alle leden, mailing John Waterman
Tijdspad: uitgangspunt is 1 x per 8 weken maandag voorafgaand aan de geplande vergadering van de Adviesraad.

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie, CPW en vice versa.
Wie: Per jaar wisselen door leden OPI, voor 2022 John Waterman john@asdgo.nl
Tijdpad: doorlopend. 

3. Binnengekomen vragen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep OIP.

Leden adviesraad koppelen dit terug aan dagelijks bestuur, voorzitter CPW mailt de vragen naar de OPI. Actie info naar de werkgroep
Wie: leden ASDGO en CPW
Tijdpad : doorlopend

4. Wanneer bij noodzakelijke aandachtspunten vanuit CPW er gesproken dient te worden in de raad, zal dit met kennisneming via de werkgroep OPI gebeuren. Voorzitter CPW vergadering maakt zelf gebruik van spreekrecht.
Wie: leden ASDGO.
Tijdpad : doorlopend

5. Gesprekken inplannen gedurende het jaar met beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Wie: alle leden, mailing per jaar wisselen door de leden OPI
Tijdpad : op indicatie

6. Evalueren workshop bij start bijstandsuitkering, welke plaatsvinden bij WEBEGO.
Wie: alle leden.
Tijdpad: in 2022, vanwege Covid19 is het er niet van gekomen.

7. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd. Aandachtspunt de realisatie en evaluatie van de invoering van de snelbalie in samenspraak met de Cliëntenraad
Wie: leden van de OPI
Tijdpad : doorlopend

8. Ontwikkelingen volgen van de GO-markt, ondernemers, onderwijs en overheid. Beleidsmedewerker gemeente mevrouw T. de Boedt uitnodigen als gastspreker op de ASDGO vergadering.
Wie: werkgroep leden ASDGO OIP
Tijdpad: leden visiteren Go-markt en volgen de herhuisvesting begin 2022.

9. Mogelijkheden blijven onderzoeken en de aandacht vestigen op de hulp van MEE m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning.
Wie: leden ASDGO OIP.
Tijdpad: 2e helft 2022

10. Volgen wat de resultaten zijn van het advies mens- en ontwikkelbedrijf.

Dit n.a.v. het gevraagd advies van oktober 2020.
Wie: leden ASDGO Participatie.
Tijdpad: 1e helft 2022

leden werkgroep Onderwijs (Passend)werk en Inkomen:

Greet Karssies-van Houwelingen
John Waterman
Voorzitter Cliëntenraad Participatie Wet en Wet sociale
werkvoorziening Frank Mulder.

Website en informatie-uitwisseling

Hoofddoel van de website is en blijft het informeren van de burgers over de activiteiten van de Adviesraad. De Adviesraad doet dit door op de website, informatie op nemen over:

Daarnaast is er een verspreiding van de nieuwsbrief, waarin actuele onderwerpen naar voren worden gebracht. Deze verspreiding vindt plaats onder de burgers welke zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, wat mogelijk is via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarplan of de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee
Steneweg 3
3241 XG Middelharnis

Tel. 06-33822701

Email: secretaris@asdgo.nl
Internet: www.asdgo.nl