Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Jaarplan

Jaarplan 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Voorwoord

Jaarplannen, deelplannen, werkplannen, aan het eind van een jaar word je overspoeld met ideeën over wat er in een nieuw jaar moet gebeuren in diverse onderdelen van onze maatschappijen. Hier zijn nog maar enkele vormen genoemd.

Toch is het ieder jaar ook voor de Adviesraad Sociaal Domein weer spannend om uit te zoeken wat in het nieuwe jaar de stip op de horizon zou moeten zijn. Je bespreekt met elkaar niet alleen ambitieuze plannen, maar vooral ook dat wat haalbaar moet zijn. Zeker in een jaar waarin Covid-19 nog maanden een rol zal spelen, is juist dat lastig in te schatten, maar we kijken vooruit en gaan ervoor om met enthousiasme, gedrevenheid en kennis adviezen te geven, de mening van de burgers te weerspiegelen en het contact met hen steeds weer nieuw impulsen te geven.

Eerst maken alle werkgroepen hun eigen werkplan en daaruit distilleren we als DB de speerpunten voor het nieuwe jaar. Daarnaast is het Jaarplan ook een weergave van wat de Adviesraad Sociaal Domein inhoudt, wie erin zitting nemen, hoe de werkwijze is. Heel divers. Lees het kritisch, overdenk het, geef input waar dat maar mogelijk is, want ons Jaarplan is flexibel. Het wordt dus met enige regelmaat aangepast aan de situatie en aan de tijd.

Cor Hameeteman

Inleiding

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee voor 2021.

Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda en is geen statisch gegeven. Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de Adviesraad.

Het belangrijkste doel van de Adviesraad is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het officiële sociaal domein maar met sociale overeenkomsten, b.v. sociale woningbouw, vallen hieronder.

De leden zijn positief kritisch ingesteld, zien problemen en denken mee over oplossingen. Als het nodig is, roepen ze (ervarings-) deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en ervaringen uit de praktijk.
De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en plannen welke in de grond een sociaal onderdeel hebben en geeft daarop haar mening. Zij volgt de aanpak van de gemeente kritisch en geeft als het nodig is een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen die afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering die valt onder het sociaal domein. Zij komt eigenlijk niet op voor persoonlijke situaties.

De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De adviesraad wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en 13 leden die gezamenlijk een doorsnee vormen van het sociaal domein. De leden zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid en expertise op het gebied van het sociaal domein. Daarnaast zijn er een drietal toegevoegde leden, bestaande uit de voorzitters cliëntenraad Jeugdwet, Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (in oprichting).

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer C.J. Hameeteman

Secretaris: Mevrouw M.C. Buijs – Tanis

Penningmeester: Mevrouw G. Karssies-van Houwelingen

Algemeen adjunct: De heer D. Graute

Leden: Mevrouw B. Biemond – Boer

Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs

De heer E. van Gilst

De heer J. Waterman

Mevrouw T. Wielaard – Mars

Mevrouw M. Erwich

De heer D.C. Moerkerk

Mevrouw P. Wolffenbuttel (te benoemen)

Vacant

Vacant

Toegevoegde leden: Mevrouw P. de Blok-van Gurp, voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet

De heer F. Mulder, voorzitter Cliëntenraad Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening

Vacant, voorzitter Cliëntenraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In 2021 is de voorzitter aftredend na het tweede termijn. Er zijn geen aftredende leden volgens de zittingstermijn. Een zittingstermijn is 4 jaar. Leden kunnen één keer herbenoemd worden.

De secretaris is gekozen uit de leden, maar gezien de tijdsinvestering welke deze functie vergt is het niet haalbaar voor de secretaris om op deze wijze invulling te blijven geven aan deze functie. De functie is vacant.

Als externe notulist voor de openbare verslaglegging, wordt het bedrijf Team voor Taal ingezet.

Organisatie

De Adviesraad vergadert 7 keer per jaar op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ in Middelharnis of digitaal. De vergaderingen zijn openbaar. De datums in 2021 zijn de volgende: 

2 februari

23 maart

18 mei

22 juni

28 september

2 november

14 december

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuursvergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering. Na de vergadering van het Dagelijks Bestuur is er een Technisch Overleg met de wethouder Sociaal Domein en de betrokken beleidsadviseur Maatschappelijke zaken met Specialisatie.

De Adviesraad heeft in overleg met de leden en de gemeente werkgroepen samengesteld. De werkgroepen zijn een afgeleide van de beleidsterreinen. Graag zien wij dat een werkgroep uit minstens twee leden bestaat. De taak van deze werkgroepen is om op hun aandachtsgebied enerzijds informatie te verzamelen en te delen met de overige leden van de Adviesraad en anderzijds om contacten te onderhouden met cliënten – en belangenorganisaties, met de gemeente en met professionele organisaties op die aandachtsgebieden. Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College van B en W.

Sollicitatiecommissie

Aan de sollicitatiecommissie nemen de volgende leden deel:
De heer J. Waterman en mevrouw M. Erwich

Kascontrolecommissie

In de kascontrolecommissie zitten de volgende leden:
De heer J. Waterman en de heer E. van Gilst.

Nieuwsbrief

Mevrouw B. Biemond – Boer maakt 7 keer per jaar de nieuwsbrief voorafgaand aan de adviesraadsvergadering.

Facebook

Mevrouw M. Erwich beheert de facebook pagina.

Werkgroepen

In de werkgroepen participeren de volgende leden:

De heer E. van Gilst, de heer D.C. Moerkerk en mevrouw M. Buijs – Tanis.

Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs, de heer D. Graute, mevrouw T. Wielaard en mevrouw M. Erwich. 

Mevrouw B. Biemond – Boer, …. (vacant) en mevrouw P. de Blok-van Gurp (voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet)

Mevrouw G. Karssies – van Houwelingen, de heer J. Waterman, de heer F. Mulder (voorzitter Cliëntenraad Participatie Wet en Wet sociale werkvoorziening).

De heer C. J. Hameeteman en …. (vacant).

De terugkoppeling uit bovengenoemde werkgroepen door de leden is een vast onderdeel van de vergaderagenda van de Adviesraad.

Speerpunten voor 2021

Interne organisatie

Externe contacten

De voorzitter participeert namens de Adviesraad in het Regionaal overleg, genaamd Regionale Adviesraad Sociaal Domein, afgekort RASD. Door de leden zal er contact worden onderhouden met cliëntenraden, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties e.d. Daarnaast is een netwerk opbouwen van belang met belangenorganisaties en dorpsraden.

De Adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Informatievoorziening

Om een goede invulling te kunnen geven aan de rol van de Adviesraad is het belangrijk dat de Adviesraad zelf voldoende informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente een belangrijke activiteit om informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluit de Adviesraad aan bij de rapportages die naar de gemeente gaan en rapporten die landelijk beschikbaar komen. Voor de meer kwalitatieve informatie zijn ook de eigen waarnemingen erg belangrijk.

Contactmomenten met de gemeente

Activiteiten werkgroepen

WMO/Volksgezondheid

De werkgroep zal in 2021 de mogelijkheden van het online werken ontdekken zodat er meer grip op de doelen is. De doelen uit 2020 zijn belangrijk genoeg om te laten staan en verder mee aan de slag te gaan of te starten.

Werkwijze

We willen onze netwerken optimaliseren door gesprekken aan te gaan met de burgers en burgers te bezoeken die ons input kunnen geven. Denk hierbij aan het bezoeken van ouderen in een thuissituatie en of in een instelling, in gesprek gaan met mantelzorgers. Het volgen van een aantal webinars en zo in contact komen met andere collega’s behoort tot de mogelijkheden.

Minimaal 4 maal per jaar zullen we met betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente aan tafel zitten en bij een deel van deze afspraken zal de betrokken wethouder aansluiten.  De ingewonnen informatie vanuit de burgers verifiëren en waar nodig open en kritische vragen stellen over de aandachtspunten vanuit de werkgroep WMO, zie hieronder beschreven. Voor alle aandachtspunten geld dat we extra alert zijn op een aantal zaken gezien COVID-19 ook in 2021 nog merkbaar zal zijn in onze gemeente en we nu niet kunnen voorzien welke problemen dit zal geven.

Tevens geven wij inhoudelijk reactie of schrijven een advies op de gemaakte beleidsstukken die in ons domein WMO voor bij komen.

Aandachtsgebieden

Ons doel is te kijken of de gemeente een samenwerking kan opstarten om zo enerzijds grip te krijgen op het marihuana en alcohol gebruik en anderzijds burgers bewust te maken van het probleem.

Sociale vitaliteit en Sport

Doelstelling
Een bijdrage leveren aan het algemeen welbevinden op het gebied van sport en maatschappelijke ontwikkelingen.

Beleidsterreinen

Werkwijze

Aandachtsgebieden

Presentaties

Jeugd

De werkgroep jeugd heeft oog voor jongeren waarmee het goed gaat en jongeren die hulp nodig hebben. Het regelmatig overleg met beleidsambtenaren voor jeugdbeleid en het peilen van de meningen van betrokken burgers biedt de mogelijkheid aan de voorkant beleid bij te sturen en de uitvoering van ingezet beleid te volgen.
De voorzitter van de Cliëntenraad Jeugdwet is lid van de werkgroep. Hierdoor is nog meer kennis in huis over wat ingezet beleid in de praktijk betekent. Evenals in 2020 hoopt de werkgroep actief betrokken te blijven bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid voor de aankomende periode.

Doelstelling

Richting de gemeente wil de werkgroep een betrokken maar kritisch adviseur zijn. De werkgroep zal zelf actief het contact zoeken met uitvoerders van het nieuwe jeugdbeleid/de jeugdwet en met ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van de diensten v.d. gemeente met betrekking tot de jeugdwet. Ook wil de werkgroep monitoren wat er met de adviezen is gedaan en of eventueel door de gemeente gedane ‘beloften’ hieromtrent zijn nagekomen.

Realisatie

Begroting werkgroep

De werkgroep wil voor 2021 een bedrag van € 400,- begroten. Het geld zal met name ingezet worden voor het inzetten van de sprekers.

Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Doelstelling
Signalen oppikken uit de samenleving om aan de hand daarvan een eigen visie te ontwikkelen op het Sociaal Domein.

Werkwijze

Beleidsterreinen

Realisatie

Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Doelstelling
Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande participatie-wet.

Subdoelen

Realisatie

De uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie, verder genoemd OIP, van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de Cliëntenraad Participatie Wet, verder CPW genoemd. 

Gesprekspartners

Het aangaan van contacten tijdens de beperkingen vanwege corona in acht nemend willen we als werkgroep zoveel mogelijk (digitale) hulplijnen daarvoor inzetten en de burger uitnodigen contact met ons te houden of te zoeken.

Begroting werkgroep

Werkgroep OIP wil voor het jaar 2021 een bedrag ad € 600,00 reserveren voor deelname aan scholing/congresbezoek of dergelijke over Onderwijs, Inkomen en Participatie.

Website en informatie-uitwisseling

In 2021 wordt de website geactualiseerd. Hoofddoel van de website is en blijft het informeren van de burgers over de activiteiten van de Adviesraad. De Adviesraad doet dit door op de website, informatie op nemen over:

Daarnaast is er een verspreiding van de nieuwsbrief, waarin actuele onderwerpen naar voren worden gebracht. Deze verspreiding vindt plaats onder de burgers welke zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, wat mogelijk is via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarplan of de Adviesraad Sociaal Domein GoereeOverflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Havenweg 5

3244 Lk Nieuwe-Tonge

Tel. 06-46340845

Email: secretaris@asdgo.nl

Internet: www.asdgo.n