Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Jaarplan

Jaarplan 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Inleiding 

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee voor 2020.

Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda en is geen statisch gegeven. Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de Adviesraad. 

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W en de gemeenteraad. Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein. Ook zaken buiten het formele sociaal domein, doch met sociale raakvlakken bijvoorbeeld wonen vallen hieronder.

De Adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het voorgenomen beleid de samenleving ondersteunt en versterkt. 

Voor het samenstellen van de adviezen wordt de achterban (burgers), (ervarings-) deskundigen steeds betrokken bij de specifieke onderwerpen die op dat moment spelen. De Adviesraad streeft ernaar met haar adviezen een zodanige impact te hebben op het gemeentelijk beleid, dat iedereen (met of zonder beperking) volwaardig kan meedoen in de samenleving en er adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit van leven voor iedereen. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen. 

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De adviesraad wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en 13 leden die gezamenlijk een doorsnee vormen van het sociaal domein. De leden zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid en expertise op het gebied van het sociaal domein. 

Daarnaast is er een drietal toegevoegde leden, bestaande uit de voorzitters cliëntenraad Jeugdwet, Participatiewet en WMO (waarschijnlijk eind 2020). 

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer C.J. Hameeteman

Secretaris: Mevrouw M.C. Buijs – Tanis 

Penningmeester: Mevrouw G. Karssies-van Houwelingen

Algemeen adjunct: De heer D. Graute

Leden:

Mevrouw M. van Maurik – de Munck

Mevrouw B. Biemond – Boer

Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs 

De heer E. van Gilst

De heer J. Waterman

Toegevoegde leden:

Mevrouw P. de Blok-van Gurp, voorzitter Cliëntenraad Jeugd

De heer R. de Bonte, voorzitter Cliëntenraad Participatiewet

Nog niet bekend, voorzitter Cliëntenraad WMO 

In 2020 zijn er twee aftredende leden volgens de zittingstermijn. Een zittingstermijn is 4 jaar. Leden kunnen één keer herbenoemd worden. 

De secretaris is gekozen uit de leden, maar gezien de tijdsinvestering welke deze functie vergt is het niet haalbaar voor de secretaris om op deze wijze invulling te blijven geven aan deze functie. In overleg met het Dagelijks Bestuur en de leden wordt een passende oplossing gezocht. 

Als externe notulist voor de openbare verslaglegging, wordt het bedrijf Team voor Taal ingezet. 

Organisatie

De Adviesraad vergadert 7 maal per jaar op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ in Middelharnis. Deze vergaderingen zijn openbaar. De datums in 2019 zijn de volgende: 5 februari, 26 maart, 14 mei, 18 juni, 10 september, 29 oktober, 10 december. 

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuursvergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering. Na de vergadering van het Dagelijks Bestuur is er een Technisch Overleg met de wethouder Sociaal Domein en de betrokken ambtenaar.  

De Adviesraad heeft in overleg met de leden en de gemeente werkgroepen samengesteld. De werkgroepen zijn een afgeleide van de beleidsterreinen. De werkgroep bestaat in ieder geval uit twee leden. De taak van deze werkgroepen is om op hun aandachtsgebied enerzijds informatie te verzamelen en te delen met de overige leden van de Adviesraad en anderzijds om contacten te onderhouden met cliënten – en belangenorganisaties, met de gemeente en met professionele organisaties op die aandachtsgebieden. Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College van B en W. 

Werkgroepen

In de werkgroepen participeren in de volgende leden:

De heer E. van Gilst, mevrouw M. Buijs – Tanis en mevr. M. Erwich

Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs, de heer D. Graute en mevr. T. Wielaard

Mevrouw M. van Maurik – de Munck, mevrouw B. Biemond – Boer 

Mevr. P. de Blok-van Gurp (voorzitter cliëntenraad Jeugd)

Mevrouw G. Karssies – van Houwelingen, de heer J. Waterman, de heer R. de Bonte (voorzitter CPW Cliëntenraad Participatie Wet) en de heer S. de Vos als informant
Sander de Vos (adviseur)

De heer C. J. Hameeteman

De terugkoppeling uit bovengenoemde werkgroepen door de leden is een vast onderdeel van de vergaderagenda van de Adviesraad.

Eiland-brede enquête 

Nadat de resultaten van de enquête op de Adviesraadsvergadering van 10 december 2019 zijn bespreken, hebben we besloten de speerpunt die we geformuleerd hebben in de eerste plaats te bespreken met ambtenaren die over dit onderdeel gaan en waar nodig een ongevraagd advies uit te brengen. 

Speerpunten voor 2020

Interne organisatie

Externe contacten

De voorzitter participeert namens de Adviesraad in het Regionaal overleg, genaamd Regionale Adviesraad Sociaal Domein, afgekort RASD. Door de leden zal er contact worden onderhouden met cliëntenraden, vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties e.d. Daarnaast is een netwerk opbouwen van belang met belangenorganisaties en dorpsraden. 

De Adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. 

Informatievoorziening

Om een goede invulling te kunnen geven aan de rol van de Adviesraad is het belangrijk dat de Adviesraad zelf voldoende informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente een belangrijke activiteit om informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluit de Adviesraad aan bij de rapportages die naar de gemeente gaan en rapporten die landelijk beschikbaar komen. Voor de meer kwalitatieve informatie zijn ook de eigen waarnemingen erg belangrijk. 

Contactmomenten met de gemeente

Activiteiten werkgroepen 

Sociale vitaliteit en Sport 

De uitkomsten van de door ASDGO gehouden enquête in 2019 bieden aanknopingspunten om met de gemeente en dorpsraden in gesprek te gaan. Daarbij zullen de volgende onderwerpen worden behandeld.

- Monitoren van het tot stand komen van een routekaart voor de gemeente.

- De dorpsraden helpen met hun zichtbaarheid en het delen van best-practices.

- Aantal zitplaatsen in het leerlingenvervoer.

- Verbeteren toegankelijkheid kernen voor minder validen. De dorpsraden zouden de ervaring van de dorpsraad Dirksland kunnen gebruiken. Die heeft een schouw gehouden en een rapport gemaakt. Onze taak zou kunnen zijn de dorpsraden hierover bij te praten.

- In gesprek met de ambtenaar voor sport over de kwaliteit van de faciliteiten.

Daarnaast willen we de betrokken ambtenaren beter leren kennen en periodiek in overleg.

Met Paulina.nu zullen we op structurele basis overleg plegen. De planning is eens per 4 maanden of vaker wanneer daar aanleiding voor is.

Voor een presentatie komen wat ons betreft de volgende kandidaten in aanmerking.Vereniging Melissant over het tot stand komen van overkoepelende vereniging. Paulina.nu Ilze Timmers, na de zomer over de voortgang die er geboekt wordt. Dit is tevens een mooi moment voor de andere werkgroepen om bij te praten met Paulina.nu

WMO/Volksgezondheid

De doelstellingen van de werkgroep WMO worden behaald door aandachtpunten uit de  enquête te halen en uit te werken tot realistische doelen. 

We willen onze netwerken optimaliseren door middel van gesprekken aan te gaan en mensen te bezoeken die ons input kunnen geven.

Aandachtgebieden in 2020

Inleiding

Onder de kopjes ‘WMO en volksgezondheid’ vallen veel onderwerpen. Eerst komt een aantal stellingen langs over zorg. Degenen die betrokken zijn bij zorg legden we ook een tweetal open vragen voor. Vervolgens stelden we een aantal vragen over verslaving. Als laatste komt het thema welbevinden langs in de vorm van twee stellingen. 

Speerpunt: zorg

- Een betere samenwerking met de gemeente en instanties. Bij de gemeente aankaarten hoe we dit kunnen aanpakken en actie ondernemen.

- Lange wachtlijsten.  Is het een idee om bijv. een nurse practitioner (verpleegkundig specialist die taken van de arts mag overnemen, zelf diagnoses stellen en medicatie mag voorschrijven) in te zetten om alvast triage te maken.

- Geestelijk GezondheidsZorg . Hoe gaat de gemeente om met de stop op jeugdzorg en hoe gaan ze dit oppakken om toch zorg te kunnen bieden. 

- Personeelstekort. Er is een nijpend tekort aan (geschoold) personeel in de zorg. Wat kan de gemeente hierin betekenen?

- Bewoners weten niet goed hoe ze zorg aan kunnen vragen die ze nodig hebben. Weten niet waar ze terecht kunnen en kunnen dit ook niet goed vinden bij de gemeentelijke loketten. Ook blijkt dat de gemeentelijke loketten het soms zelf ook niet weten. Hoe kan de gemeente dit eenvoudiger en laagdrempeliger maken.

Doelen: 

Speerpunt: Keukentafel gesprek

- We willen meer aandacht voor het keukentafelgesprek, d.m.v. meer bekendheid eraan te geven aan de bewoners, zeker gezien het feit dat veel bewoners niet weten dat ze er gebruik van kunnen maken.

- Bij de gemeente navragen wat er bekend is en op papier staat en hoe ze mensen erbij gaan betrekken om dit meer te implementeren bij de bevolking.  

- Uit het keukentafel gesprek moet men meer informatie halen dan er op dit moment uit wordt gehaald. De hulpvraag beter verwoorden, zodat er meer diepgang kan komen in de gesprekken. 

Doelen:

Speerpunt: Verslaving –en preventie

- Op het eiland is het marihuana- en alcoholgebruik een groot onderschat probleem. Op het eiland is er geen opvang en geen controle op het gebruik. Hoe kunnen we in samenwerking met de alle instanties zoeken naar een weg om het met elkaar bespreekbaar te maken en te kijken wat een goede manier is om hier meer grip op te krijgen.  

Doelen:

Speerpunt: Eenzaamheid

- Wij willen gaan onderzoeken of er eenzaamheid op het eiland is, in welke vorm en hoedanigheid. Dit omdat het uit de enquête niet duidelijk naar voren komt, maar het wel in de ‘wandelgangen’ onderwerp van gesprek is.

Doelen:

Jeugd 

Doelstelling werkgroep

De werkgroep stelt zich ten doel meer bekendheid over jeugdhulp binnen de adviesraad te genereren door zich zoveel als mogelijk te (laten) informeren en kennis en knowhow te verzamelen om de gemeente gevraagd en ongevraagd van gefundeerd advies met betrekking tot jeugdhulp te kunnen voorzien. Richting gemeente wil de werkgroep hierin een betrokken maar kritisch adviseur zijn. De werkgroep zal zelf actief het contact zoeken met uitvoerders van het nieuwe jeugdbeleid/de jeugdwet en met ouders/verzorgers van jongeren die gebruik maken van de diensten v.d. gemeente met betrekking tot de jeugdwet. Ook wil de werkgroep monitoren wat er met de adviezen is gedaan en of eventueel door de gemeente gedane ‘beloften’ hieromtrent zijn nagekomen.

Realisatie doelstelling

Om de doelstelling te realiseren stelt de werkgroep het volgende voor:

1. De werkgroep continueert haar overleg met de beleidsmedewerkers. Vier keer per jaar spreken we af met de beleidsmedewerkers, twee keer per jaar sluit de wethouder aan. De werkgroep draagt zorg voor de agenda van dit overleg. De werkgroep evalueert de gedane adviezen richting gemeente (follow-up) en onderneemt desgewenst actie. De werkgroep evalueert door een overzicht te maken van de adviezen, gevraagde informatie, reactie gemeente etc. Daarnaast worden signalen uit het veld ingebracht. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de adviesraad. Tijdpad: doorlopend 

2. De werkgroep vraagt de gemeente uitdrukkelijk om bij de vorming van het nieuwe jeugdbeleid te worden betrokken. De werkgroep informeert in het gemeentelijk overleg naar de tijdsplanning van het nieuw te ontwikkelen jeugdbeleid en stemt af op welke momenten zij haar inbreng hierop kan leveren. Tijdpad: doorlopend  

3. Leden van de werkgroep abonneren zich op de verschillende nieuwsbrieven van organisaties/platforms die zich richten op het brede terrein van jeugd en gaan naar bijeenkomsten waar problematiek en/of voorlichting wordt gegeven die van belang is voor de adviesvorming van de werkgroep. De werkgroep ontvangt vanuit het secretariaat diverse nieuwsbrieven die zij checkt op relevante info. m.b.t. jeugdzorg. Actie: werkgroep en secretaris ASDGO. Tijdpad: doorlopend  

4. De werkgroep zoekt een goede verbinding met de Cliëntenraad Jeugdwet. De notulen van de werkgroep worden doorgestuurd. De werkgroep sluit vier keer per jaar aan bij een vergadering van de Cliëntenraad Jeugdwet. Tijdpad: doorlopend  

5. De werkgroep nodigt twee sprekers uit voor de Adviesraadvergadering:

- een beleidsmedewerker Jeugd van de VNG

- een medewerker van MEE (over clientondersteuning, indicatiestelling). 

Tijdpad: een spreker in het voorjaar en een spreker in het najaar

6. De werkgroep neemt contact op met betreffende ambtenaren over de uitkomsten van de enquête op het gebied van preventief jeugdbeleid. Tijdpad: eerste half jaar  

Omgeving en Overstijgende onderwerpen 

Doelstelling

Signalen oppikken uit de samenleving om aan de hand daarvan een eigen visie te ontwikkelen op het Sociaal Domein. Het Doelgroepenvervoer nauwlettend volgen om er zeker van te zijn dat de groepen die van deze faciliteiten gebruik maken, dit op een voor hen passende manier kunnen doen. Het proces van werving, sollicitatie en aftreden van Adviesraadsleden begeleiden. Zorgen dat het proces van begroting tot jaarrekening goed wordt uitgevoerd. Zorgen dat de routing van de Adviesaanvragen op een juiste en functionele manier verloopt.

Deelname aan het Technisch Overleg

Promoten dat de vraagstukken rondom volkshuisvesting en mobiliteit, voor zover ze het kunnen meedoen van burgers in de samenleving op Goeree-Overflakkee betreffen, ook bij de Adviesraad terecht komen.

Beleidsterreinen

Realisatie

Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Vanaf januari 2020 gecompleteerd met CPW.

Doelstelling

Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande participatie-wet.

Realisatie

De uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie, verder genoemd OIP, van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de nieuw op te richten Cliëntenraad Participatie Wet, verder CPW genoemd.

De werkgroep OIP heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale samenwerking met de leden van de CPW en leden van de ASDGO. De voorzitter van de CPW heeft zitting in de ASDGO, daarmee ontstaat er een borging van inbreng naar de adviesraad.

De werkgroep OIP wil doorlopend bekendheid geven over het thema onderwijs, inkomen en participatie binnen de adviesraad.

Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren. Dit doen we door als werkgroep OIP ons zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen met als doel de gemeente een gevraagd en ongevraagd advies te geven m.b.t. onderwijs, inkomen en participatie. De werkgroep OIP wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente. De werkgroep OIP zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met cliënten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. Ook wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. Daarnaast wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp onderwijs, inkomen en participatie en wil de werkgroep OIP gebruik maken van websites en Social Media om de doelgroep nog beter te informeren.

Subdoelen:

Gesprekspartners:

Beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie (OIP) van de ASDGO
Cliëntenraad Participatie Wet (CPW)

Uitwerking in activiteiten

1. Werkgroep OIP heeft regelmatig een vergadering.

Wie: alle leden, mailing G. Karssies van Houwelingen, toerbeurt per jaar wisselen 

Tijdpad: uitgangspunt is 1 x per 8 weken 15.30-16.30 uur in het Rondeel, donderdag voorafgaand aan de geplande vergadering van de Adviesraad. 

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie.

Wie: Per jaar wisselen door leden OIP

Tijdpad: doorlopend.

3. Aanwezige vragen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep OIP. Leden Adviesraad koppelen dit terug aan dagelijks bestuur.

Actie info naar de werkgroep

Wie: leden ASDGO. 

Tijdpad : doorlopend

4. Wanneer bij noodzakelijke aandachtspunten vanuit CPW er ingesproken dient te worden in de raad, zal dit verlopen via de werkgroep OIP.

Wie: leden ASDGO. 

Tijdpad : doorlopend

5. Gesprekken inplannen gedurende het jaar met beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee

Wie: alle leden, mailing per jaar wisselen door de leden OIP 

Tijdpad : op indicatie

7. Evalueren workshop bij start bijstandsuitkering, welke plaatsvindt bij WEBEGO.

Wie: alle leden. 

Tijdpad: 2e kwartaal in het jaar 2020

8. Inventariseren en bundelen van knelpunten en informatie op het gebied van OIP, bijeengebracht in de eilandelijke enquête. Deze onderbrengen in een (ongevraagd) advies aan de gemeente.

Wie: alle leden 

Tijdpad: op indicatie

9. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd. 

Aandachtspunt de realisatie en evaluatie van de invoering van de snel balie.

Wie: leden van de OIP 

Tijdpad : 2e kwartaal 2020

10. Ontwikkelingen volgen van de GO-markt, ondernemers, onderwijs en overheid.  

Wie: leden ASDGO Participatie. 

Tijdpad: leden visiteren Go markt 3 x per jaar.

11. Mogelijkheden onderzoeken wat de ervaringen zijn van MEE m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning .  

Wie: leden ASDGO OIP. 

Tijdpad: 2e helft 2020

12. Volgen wat de resultaten zijn van het onderzoek naar de (her)-invoering van de premie arbeidsinpassing en bieden van meer maatwerk aan cliënten binnen de Participatiewet. Dit n.a.v. het gevraagd advies Experimenten Participatiewet (de. 2016)

Wie: leden ASDGO Participatie. 

Tijdpad: 2e helft 2020

Begroting: Werkgroep OIP wil voor het jaar 2019 een bedrag ad € 600,00 reserveren voor deelname aan scholing/congresbezoek of dergelijke over Onderwijs, Inkomen en Participatie.

Website en informatie-uitwisseling

In 2020 zal het beleid rond het gebruik van de website worden doorgezet en wordt de website geactualiseerd. Hoofddoel van de website is en blijft het informeren van de burgers over de activiteiten van de Adviesraad. De Adviesraad doet dit door op de website, informatie op nemen over: 

Daarnaast is er een verspreiding van de nieuwsbrief, waarin actuele onderwerpen naar voren worden gebracht. Deze verspreiding vindt plaats onder de burgers welke zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, wat mogelijk is via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarplan of de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Havenweg 5

3244 Lk Nieuwe-Tonge

Tel. 06-46340845

Email: secretaris@asdgo.nl

Internet: www.asdgo.nl