Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Jaarplan

 

Activiteitenplan 2018

Belangrijkste taak, ook voor 2018, blijft het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan College van B&W en de Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Vooral het ongevraagd advies vergt het alert zijn op ontwikkelingen in de gemeenschap en het contact met de mensen welke zorg behoeven vanwege de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en/of de Jeugdwet. Hiertoe is een geregelde en open communicatie met deze Cliëntenraden onontbeerlijk. 

Maar ook bij gevraagde adviezen is een goed contact met alle belanghebbenden belangrijk.

Steekproefsgewijs zal onderzoek gedaan worden naar de uitwerking van uitgebrachte adviezen.

Personele bezetting

De Adviesraad bestaat uit 13 leden en een onafhankelijke voorzitter. Deze wordt door het College van B&W geselecteerd en benoemd. Hij heeft geen stemrecht.

Krachtens de nieuwe Verordening welke door de gemeenteraad vastgesteld is op 26-10-2017  zullen ook de voorzitters van de ingestelde (in te stellen) Cliëntenraden Participatie, Jeugd en WMO deel gaan uit maken van de Adviesraad. 

Contacten met ambtenaren

Steeds vaker wordt de Adviesraad gevraagd mee te praten en denken bij het ontwikkelen van beleid. Dit vergt veel tijd en alertheid van individuele raadsleden maar heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van dat beleid. In een vroeg stadium mee denken. Dit zal echter nooit opgevat mogen worden als een pré advies. Wel kunnen de leden standpunten aandragen. Een advies moet altijd door de ASDGO uitgebracht worden.

Er zal nog meer geïnvesteerd moeten worden in contacten met ambtenaren in de zogenaamde ‘harde sector’ welke nog onvoldoende het oog gericht hebben op de mens die wat extra hulp behoeft en nog onvoldoende inzicht hebben voor de rol van de Adviesraad daarin.

Contacten met zorgvragers

Regelmatig wordt contact onderhouden met Cliëntenraden, waaronder, naast de formele Cliëntenraden ingesteld door de gemeente, Cliëntenraden van zorginstellingen en alle groeperingen op Goeree-Overflakkee welke werkzaam zijn in het sociale domein om op de hoogte te blijven van de eventuele problemen van zorgvragers. Dit gebeurt zowel door persoonlijk contact als via sociale media. Door de invoering van de Omgevingswet heeft de Adviesraad onder andere ook in de sociale woningbouwen, buurtvoorzieningen en alle andere voorzieningen welke de leefbaarheid van de bewoners kunnen beïnvloeden recht op het geven van advies.

Contact burger – overheid.

Het blijft nodig aandacht te vragen voor het “keukentafelgesprek ”of zoals het nu heet “het Gesprek”. Hierin werkt de Adviesraad nauw samen met het PCGO. Ook blijven we ons sterk maken om de contacten burger/overheid zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In 2016/2017 heeft de Adviesraad verschillende bijeenkomsten belegt om te horen hoe de transitie van uit het Rijk richting gemeente, de zorg ervaren is door de zorgbehoevenden. In 2018 zullen we dit via adviezen onder de aandacht van de gemeente blijven brengen.

Gebruik website, twitter en facebook

Waar dat nodig of wenselijk is zullen artikelen op de website, www.asdgo.nl  geplaatst worden om zo de bekendheid van de regelgeving te vergroten. Ook zullen agenda’s, verslagen en adviezen van de Adviesraad op de website geplaatst worden. Het twitteraccount, alsook een facebookpagina, Adviesraad SD Goeree-Overflakkee.nl, wordt nieuw leven ingeblazen om mensen te attenderen op nieuwe regels en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.

Vergroten kennis Adviesraad

De Adviesraad nodigt op haar bijeenkomsten sprekers uit die de diverse beleidsterreinen binnen het ‘Sociaal Domein’ vertegenwoordigen om zo informatie te verzamelen over deze onderwerpen. Waar nodig belegt de Raad ook bijeenkomsten om de mening van de burgers te polsen. Individueel zullen de leden naar congressen gaan om kennis op te doen. In 2018 zal een training opgezet worden voor de Adviesraad, waaraan alle leden en toegevoegde leden deel zullen moeten nemen.

Werkgroepen

De werkgroepen Jeugd, Mantelzorg en Ouderenbeleid, Participatie, Werk en Inkomen, Verslavingszorg, Vrijwilligerswerk en Wonen en Leefbaarheid hebben allemaal een eigen werkplan. Deze zijn, waar aangepast bij dit Jaarplan gevoegd. Zie hiervoor de betreffende werkgroep op onze website. Door de uitbreiding van het aantal Cliëntenraden met 3, zullen ook de werkgroepen hieraan aangepast moeten worden.