Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Jaarplan

Jaarplan 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Inleiding

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee voor 2019. 

Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda en is geen statisch gegeven. Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de Adviesraad.  

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W en de gemeenteraad. Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein. Ook zaken buiten het formele sociaal domein, doch met sociale raakvlakken bijvoorbeeld wonen vallen hieronder. De Adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het voorgenomen beleid de samenleving ondersteunt en versterkt.  Voor het samenstellen van de adviezen wordt de achterban (burgers), (ervarings-) deskundigen steeds betrokken bij de specifieke onderwerpen die op dat moment spelen. De Adviesraad streeft ernaar met haar adviezen een zodanige impact te hebben op het gemeentelijk beleid, dat iedereen (met of zonder beperking) volwaardig kan meedoen in de samenleving en er adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit voor leven voor iedereen. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.  

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De adviesraad wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en 13 leden die gezamenlijk een doorsnee vormen van het sociaal domein. De leden zijn geselecteerd op basis van hun persoonlijke betrokkenheid en expertise op het gebied van het sociaal domein.  Daarnaast zijn er een drietal toegevoegde leden, bestaande uit de voorzitters cliëntenraad Jeugd, Participatie en WMO.  

De Adviesraad bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter:  De heer C.J. Hameeteman
Secretaris:  Mevrouw M.C. Buijs – Tanis 
Penningmeester: Mevrouw M. van Maurik – de Graaff
Algemeen adjunt: De heer D. Graute

Leden:   

Mevrouw G. Karssies – van Houwelingen     
Mevrouw M. van Maurik – de Munck   
Mevrouw B. Biemond – Boer   
Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs     
De heer E. van Gilst   
De heer J. Waterman

Toegevoegde leden:

De heer S. de Vos; Voorzitter Cliëntenraad Jeugd
Vacant; Voorzitter Cliëntenraad Participatie
Vacant; Voorzitter Cliëntenraad WMO  

In 2019 zijn er geen aftredende leden volgens de zittingstermijn. Een zittingstermijn is 4 jaar, leden kunnen twee keer benoemd worden. Op 5 februari 2019 heeft mevrouw D.M. Nuy – Meijer aangegeven te stoppen als adviesraadslid. Momenteel zijn er vier openstaande vacatures. De vacature staat op de website en zal op Social Media worden gepubliceerd.  

De secretaris is gekozen uit de leden, gezien de tijdsinvestering welke deze functie vergt is het niet haalbaar voor de secretaris om op deze wijze invulling te blijven geven aan deze functie. In overleg met het Dagelijks Bestuur en de leden zal een passende oplossing worden gezocht.  

Als externe notulist voor de openbare verslaglegging, wordt het bedrijf team voor Taal ingezet.

Organisatie

De Adviesraad vergadert 7 maal per jaar op dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in bestuurscentrum ‘Het Rondeel’ in Middelharnis. Deze vergaderingen zijn openbaar. De datums in 2019 zijn de volgende: 5 februari, 26 maart, 14 mei, 18 juni, 10 september, 29 oktober, 10 december.  

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuur vergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering. Na de vergadering van het Dagelijks Bestuur is er een Technisch Overleg met de wethouder Sociaal Domein en de betrokken ambtenaar.   

De Adviesraad heeft in overleg met de leden en de gemeente werkgroepen samengesteld. De werkgroepen zijn een afgeleide van de beleidsterreinen. De werkgroep bestaat uit in ieder geval twee leden. De taak van deze werkgroepen is om op hun aandachtsgebied enerzijds informatie te verzamelen en te delen met de overige leden van de Adviesraad en anderzijds om contacten te onderhouden met cliënten – en belangenorganisaties, met de gemeente en met professionele organisaties op die aandachtsgebieden. Zij kunnen ook voorbereidend werk verrichten voor het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College van B en W.  

Werkgroepen

In 2019 gaan we aan de slag met een andere samenstelling van werkgroepen. De werkgroepen sluiten aan bij de clusters van de gemeente Goeree-Overflakkee. Door op deze wijze als Adviesraad te functioneren, kunnen we op goede wijze aansluiten bij de beleidsterreinen en hopen we op een nog betere samenwerking met de teams en clusters van de gemeente.   

De volgende leden van de Adviesraad participeren in de volgende werkgroepen: 

De terugkoppeling uit bovengenoemde werkgroepen door de leden is een vast onderdeel van de vergaderagenda van de Adviesraad.

Eiland-brede enquête 

Op basis van ervaring van de bijeenkomsten van 2 jaar geleden, waar weinig respons op kwam, hebben we doen besluiten om een enquête in te zetten. Op deze wijze hoopt de Adviesraad een brede doelgroep te bereiken en alle domeinen in beeld krijgen.  

Doelstelling

Vanuit de burgers een zo goed mogelijk beeld krijgen over de sociale domeinen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee.  

Bereik

Om een zo groot mogelijk bereik te realiseren, wil de Adviesraad de dorpsraden, scholen en zorgorganisaties betrekken. Daarnaast zal er een vlog worden verspreid over een actueel onderwerp aangaande de enquête. De Vlog heeft als doelstelling om de actuele onderwerpen op de kaart te zetten en ook de jeugd te betrekken om enquête in te vullen.  

Verwerking

Voor de verwerking zullen wij de samenwerking met de gemeente aangaan, afdeling communicatie. De communicatie naar de burgers toe zal via social media, mailing en kranten verlopen. Bij voorkeur zal de enquête zoveel mogelijk digitaal worden ingevuld, een papieren versie behoort tot de mogelijkheid.  

Planning

Eerste kwartaal: uitwerking enquête Tweede kwartaal: bereik en samenwerking Derde kwartaal: verspreiding en uitwerking Vierde kwartaal: conclusie middels een presentatie  

Aandachtsgebieden in 2019

Activiteiten in 2019

Interne organisatie

Externe contacten

De voorzitter participeert namens de Adviesraad in het Regionaal overleg, genaamd OGGZ+.  Door de leden zal er contact worden onderhouden met cliëntenraden, vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties e.d. Er zal contact worden onderhouden met cliëntenraad WSW, om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.  Daarnaast is een netwerk opbouwen van belang met belangenorganisaties en dorpsraden.  De Adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.  

Informatievoorziening

Om een goede invulling te kunnen geven aan de rol van Adviesraad is het belangrijk dat de Adviesraad zelf voldoende informatie verzamelt. Daarnaast is overleg met de gemeente en belangrijke activiteit om informatie uit te wisselen. Het gaat om informatie (per doelgroep) over de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Voor de meer kwantitatieve gegevens sluit de Adviesraad aan bij de rapportages die naar de gemeente gaan en rapporten die landelijk beschikbaar komen. Voor de meer kwalitatieve informatie zijn er ook de eigen waarnemingen erg belangrijk.  

Contactmomenten met de gemeente

Enquête

Activiteiten werkgroepen 

WMO/Volksgezondheid

Jeugd

Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Website en informatie-uitwisseling

In 2019 zal het beleid rond het gebruik van de website worden doorgezet en wordt de website geactualiseerd. Hoofddoel van de website is en blijft het informeren van de burgers over de activiteiten van de Adviesraad. De Adviesraad doet dit door op de website, informatie op nemen over:

Daarnaast is er een verspreiding van de nieuwsbrief, waarin actuele onderwerpen naar voren worden gebracht. Deze verspreiding vindt plaats onder de burgers welke zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief, wat mogelijk is via de website. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarplan of de Adviesraad Sociaal Domein GoereeOverflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee
Havenweg 5 3244 Lk Nieuwe-Tonge
Tel. 06-46340845
Email: secretaris@asdgo.nl
Internet: www.asdgo.nl