Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Doelstelling

Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande participatie-wet.

Realisatie

ParticipatieDe uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie, verder genoemd OIP, van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de nieuw op te richten Cliëntenraad Participatie Wet, verder CPW genoemd. De werkgroep OIP heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale samenwerking met de leden van de CPW en leden van de ASDGO. De voorzitter van de CPW heeft zitting in de ASDGO, daarmee ontstaat er een borging van inbreng naar de adviesraad. De werkgroep OIP wil doorlopend bekendheid geven over het thema onderwijs, inkomen en participatie binnen de adviesraad.

Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren. Dit doen we door als werkgroep OIP zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen. 

Met als doel de gemeente een gevraagd en ongevraagd advies te geven m.b.t. onderwijs, inkomen en participatie. De werkgroep OIP wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente. De werkgroep OIP zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met cliënten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. Ook wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. Daarnaast wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp onderwijs, inkomen en participatie en wil de werkgroep OIP gebruik maken van websites en Social Media om de doelgroep nog beter te informeren.

Subdoelen:

Gesprekspartners:

Beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie (OIP) van de ASDGO
Cliëntenraad Participatie Wet (CPW)

Uitwerking in activiteiten

1. Werkgroep OIP heeft regelmatig een vergadering.
Wie: alle leden, mailing G. Karssies van Houwelingen 
Tijdpad: uitgangspunt is 1 x per 8 weken 15.30-16.30 uur in het Rondeel, donderdag voorafgaand aan de geplande vergadering van de Adviesraad. 

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie.
Wie: Per jaar wisselen door leden OIP
Tijdpad: doorlopend.

3. Aanwezige vragen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep OIP. Ledenadviesraad koppelen dit terug aan dagelijks bestuur.
Actie info naar de werkgroep
Wie: leden ASDGO. 
Tijdpad : doorlopend

4. Wanneer bij noodzakelijke aandachtspunten vanuit CPW er ingesproken dient te worden in de raad, zal dit verlopen via de werkgroep OIP.
Wie: leden ASDGO. 
Tijdpad : doorlopend

5. Gesprekken inplannen gedurende het jaar met beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Wie: alle leden, mailing per jaar wisselen door de leden OIP 
Tijdpad : op indicatie

6. Evalueren workshop bij start bijstandsuitkering, welke plaatsvinden bij WEBEGO.
Wie: alle leden. 
Tijdpad: 3e kwartaal in het jaar.

7. Inventariseren en bundelen van knelpunten en informatie op het gebied van OIP bijeengebracht op de eilandelijke enquête, deze onderbrengen in een (ongevraagd) advies aan de gemeente.
Wie: alle leden 
Tijdpad: op indicatie

8. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd. 
Aandachtspunt de realisatie en evaluatie van de invoering van de snelbalie.
Wie: leden van de OIP 
Tijdpad : 3e kwartaal 2019

9. Ontwikkelingen volgen van de GO-markt, ondernemers, onderwijs en overheid.  
Wie: leden ASDGO Participatie. 
Tijdpad: leden visiteren Go markt 3 x per jaar.

10. Mogelijkheden onderzoeken wat de ervaringen zijn van MEE m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning .  
Wie: leden ASDGO OIP. 
Tijdpad: 2e helft 2019

11. Volgen wat de resultaten zijn van het onderzoek naar de (her)-invoering van de premie arbeidsinpassing en bieden van meer maatwerk aan cliënten binnen de Participatiewet.Dit n.a.v. het gevraagd advies Experimenten Participatiewet (de. 2016)
Wie: leden ASDGO Participatie. 
Tijdpad: 2e helft 2019

Begroting: Werkgroep OIP wil voor het jaar 2019 een bedrag ad € 600,00 reserveren voor deelname aan scholing/congresbezoek of dergelijke over Onderwijs, Inkomen en Participatie..

Leden werkgroep

Greet Karssies – van Houwelingen en John Waterman