Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Doelstelling

Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers waarbij we rekening houden met de door de overheid gegeven kaders over participatie-wet.

Realisatie

ParticipatieDe uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie, verder genoemd OIP, van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de Cliëntenraad Participatie Wet, verder CPW genoemd.

De werkgroep OIP heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale samenwerking met de leden van de CPW en de leden van de ASDGO.De voorzitter van de CPW heeft zitting in de ASDGO. Daarmee ontstaat er een borging van inbreng naar de adviesraad. De werkgroep OIP wil doorlopend bekendheid geven over het thema onderwijs, inkomen en participatie binnen de adviesraad.

Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren.Dit doen we door als werkgroep OIP zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen. 

Met als doel de gemeente een gevraagd en ongevraagd advies te geven m.b.t. onderwijs, inkomen en participatie. De werkgroep OIP wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente. De werkgroep OIP zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met cliënten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. Ook wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. Daarnaast wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp onderwijs, inkomen en participatie en wil de werkgroep OIP gebruik maken van websites en Social Media om de doelgroep nog beter te informeren.

Subdoelen:

Gesprekspartners:

Beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie (OIP) van de ASDGO
Cliëntenraad Participatie Wet (CPW)

Uitwerking in activiteiten

1. Werkgroep OIP heeft regelmatig een vergadering.
Wie: alle leden, mailing John Waterman john@asdgo.nl Greet Karssies van Houwelingen penningmeester@asdgo.nl Frank Mulder info@clientenraad-pw-wsw-go.nl
Tijdpad: uitgangspunt is 1 x per 8 weken op de donderdagavond voorafgaand aan de geplande vergadering van de Adviesraad. 

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie, CPW en vice versa.
Wie: Per jaar wisselen door leden OIP, voor 2021 John Waterman john@asdgo.nl
Tijdpad: doorlopend.

3. Aanwezige vragen vanuit CPW met betrekking tot eventuele adviezen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep OIP. Eventuele aandachtspunten waarbij ingesproken dient te worden in de raad, zullen verlopen via de werkgroep.
Actie info naar de werkgroep
Wie: leden ASDGO en CPW
Tijdpad : doorlopend

4. Gesprekken inplannen gedurende het jaar met beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Wie: alle leden, mailing per jaar wisselen door de leden OIP 
Tijdpad : op indicatie

5. Evalueren start bijstandsuitkering of dit volgens de juiste manier plaatsvindt bij WEBEGO naar aanleiding van de aankomende uitgestelde wetgeving. 
Wie: alle leden. 
Tijdpad: 1e kwartaal in het jaar.

6. Het blijven onderzoeken hoe de procedures verlopen bij de uitvoering van het Kindpakket.  
Wie: alle leden
Tijdpad: gedurende het hele jaar.

7. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd. In de tijd van corona extra aandacht voor burgers die te maken krijgen met lopende zaken die buiten de gestelde termijnen dreigen te vallen.
Wie: leden van de OIP 
Tijdpad : doorlopend

8. Ontwikkelingen volgen van de GO-markt, ondernemers, onderwijs en overheid.  
Wie: leden ASDGO Participatie. 
Tijdpad: leden visiteren Go markt 2 x per jaar.

9. Mogelijkheden blijven onderzoeken en de aandacht vestigen op de hulp van MEE m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning.  
Wie: leden ASDGO OIP.
Tijdpad: 2e helft 2021

10. Volgen wat de resultaten zijn van het advies mens- en ontwikkelbedrijf. Dit n.a.v. het gevraagd advies, oktober 2020.
Wie: leden ASDGO Participatie. 
Tijdpad: 2e helft 2021

Begroting: Werkgroep OIP wil voor het jaar 2021 een bedrag ad € 600,00 reserveren voor deelname aan scholing/congresbezoek of dergelijke over Onderwijs, Inkomen en Participatie..

Leden werkgroep

Petra Wolffenbuttel-de Otter en John Waterman

Voorzitter werkgroep OIP

Frank Mulder