Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Jaarplan 2023

Doelstelling van de werkgroep

Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande participatie-wet. 

Realisatie

De uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Onderwijs Inkomen en Participatie, verder genoemd OIP, van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de Cliëntenraad Participatiewet, verder CPW genoemd. 

De werkgroep OIP heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale samenwerking met de leden van de CPW en leden van de ASDGO. 

De voorzitter van de CPW heeft zitting in de ASDGO, daarmee ontstaat er een borging van inbreng naar de adviesraad. 

De werkgroep OIP wil doorlopend bekendheid geven aan het thema onderwijs, inkomen en participatie binnen de adviesraad. 

Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren, dit doen we door als werkgroep OIP zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen. Onze doelstelling is om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven m.b.t. onderwijs, inkomen en participatie. De werkgroep OIP wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente. 

De werkgroep OIP zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met cliënten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. 

Daarnaast wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. 

Verder wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp onderwijs, inkomen en participatie en wil de werkgroep OIP gebruik maken van websites en Social Media om de doelgroep nog beter te informeren.

Subdoelen

Gesprekspartners

Uitwerking in activiteiten voor 2023

1. Werkgroep OIP vergadert regelmatig 

Wie: alle leden, mailing John Waterman 

Tijdspad: uitgangspunt is 1 x per 8 weken maandag voorafgaand aan de geplande vergadering van de Adviesraad.  

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie, CPW en vice versa. 

Wie: Per jaar wisselen door leden OIP, voor 2023 Greet Karssies van Houwelingen 

Tijdpad: doorlopend. 

3. Binnengekomen vragen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep OIP. Ledenadviesraad koppelen dit terug aan dagelijks bestuur, voorzitter CPW mailt de vragen naar de OIP. Actie info naar de werkgroep 

Wie: leden ASDGO en CPW 

Tijdpad : doorlopend 

4. Wanneer bij noodzakelijke aandachtspunten vanuit CPW er gesproken dient te worden in de raad, zal dit met kennisneming via de werkgroep OIP gebeuren. Voorzitter CPW vergadering maakt zelf gebruik van spreekrecht. 

Wie: leden ASDGO en voorzitter CPW

Tijdpad : doorlopend 

5. Gesprekken inplannen met beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee 

Wie: alle leden, mailing per jaar wisselen door de leden OIP  

Tijdpad : op indicatie 

6. Aanwezig zijn en evalueren Banenmarkt Goeree Overflakkee.

Wie: alle leden.  

Tijdpad: in het jaar 2023

7. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd.  

Wie: leden van de OIP  

Tijdpad : doorlopend                                                                                              

8. Mogelijkheden blijven onderzoeken en de aandacht vestigen op de hulp van MEE m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning.   

Wie: leden ASDGO OIP. 

Tijdpad: doorlopend

9. Evalueren wat de resultaten zijn van het advies mens- en ontwikkelbedrijf. Dit n.a.v. het gevraagd advies, oktober 2020. 

Wie: leden ASDGO en CPW.  

Tijdpad: 2e helft 2023

10. Begroting: Werkgroep OIP wil voor het jaar 2023 een bedrag ad € 100,00 reserveren voor deelname aan nascholing/congresbezoek of dergelijke over Onderwijs, Inkomen en Participatie.

Leden werkgroep OIP

John Waterman en voorzitter werkgroep OIP Frank Mulder