Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen

Doelstelling

Beleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande participatie-wet.

Realisatie

ParticipatieDe uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Participatie van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de Cliëntenraad Participatie Wet De werkgroep Participatie heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale samenwerking met de leden van de CPW en leden van de ASDGO. De voorzitter van de CPW heeft zitting in de ASDGO, daarmee ontstaat er een borging van inbreng naar de adviesraad.

De werkgroep wil doorlopend bekendheid geven over het thema participatie binnen de adviesraad.

Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren. Dit doen we door als werkgroep zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen. Met als doel de gemeente een gevraagd en ongevraagd advies te geven m.b.t. participatie. De werkgroep wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente. De werkgroep zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met clienten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. Ook wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. Daarnaast wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp participatie en wil de werkgroep gebruik maken van websites en Social Media om de doelgroep nog beter te informeren.

Subdoelen:

Gesprekspartners:

Beleidsmedewerkers gemeente Goeree Overflakkee
Werkgroep Participatie van de ASDGO
Cliëntenraad Participatie Wet

Uitwerking in activiteiten

1. Werkgroep participatie heeft regelmatig een vergadering.

Wie: alle leden Tijdpad: uitgangspunt is 1 x per 8 weken 15.30-16.30 uur in het Rondeel, donderdag voorafgaand aan de geplande vergadering van de Adviesraad. Greet maakt een planning

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie.

Wie: Greet, John, Sander; per jaar wisselen Tijdpad: doorlopend.

3. Aanwezige vragen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep participatie. Ledenadviesraad koppelen dit terug aan dagelijks bestuur.

Actie info naar de werkgroep wanneer deze weer is geformeerd.
Wie: leden ASDGO. Tijdpad : doorlopend

4. Wanneer bij noodzakelijke aandachtspunten vanuit CPW er ingesproken dient te worden in de raad, zal dit verlopen via de voorzitter van de werkgroep, hij/zij is lid van de raad.

Wie: leden ASDGO. Tijdpad : doorlopend

5. Gesprekken inplannen gedurende het jaar met beleidsmedewerkers, afspraak maken met Eric Godrie.

Wie: alle leden Tijdpad : op indicatie

6. De gemeente gaat een CPW samenstellen en daarna gaat er een overleg plaatsvinden.

Wie: leden CPW, op afroep leden van de Participatiegroep.
Agenda wordt toegestuurd. Tijdpad: in de loop van 2019

7. Evalueren workshop bij start bijstandsuitkering, welke plaatsvinden bij WEBEGO.

Wie: alle leden. Tijdpad: 1e kwartaal in het jaar 2019.

8. Inventariseren en bundelen van knelpunten en informatie op het gebied van Participatie

Wie: alle leden Tijdpad: op indicatie

9. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd. Aandachtspunt de realisatie en evaluatie van de invoering van de snelbalie.

Wie: leden van de CPW. Tijdpad : 2e halfjaar 2019

10. Ontwikkelingen volgen van de GO-markt, ondernemers, onderwijs en overheid. 

Wie: leden ASDGO Participatie. Tijdpad 2019

11. Mogelijkheden onderzoeken wat de ervaringen zijn van MEE m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning . We zoeken daarvoor contact met de medewerkers van MEE. Ideeën ontwikkelen en uitvoeren om de bekendheid van ondersteuning naar de burger te vergroten.

Wie: leden ASDGO Participatie. Tijdpad 2019

12. Volgen wat de resultaten zijn van het onderzoek naar de (her)-invoering van de premie arbeidsinpassing en bieden van meer maatwerk aan clienten binnen de Participatiewet. Dit n.a.v. het gevraagd advies Experimenten Participatiewet (de. 2016) 

Wie: leden ASDGO Participatie. Tijdpad 2019 in gesprek met Eric Godrie

13. Per 1-1-2017 is het aanbieden van arbeidsplaatsen Nieuw Beschut Werk aan clienten die hiervoor een indicatie hebben van UWV, verplicht. Hoe is het nu met de uitvoering van dit beleid gesteld.

Wie : leden ASDGO werkgroep participatie. Tijdpad 2019 vragen aan Eric Godrie

14. Ontwikkeling volgen van de besluitvorming t.a.v. kleine scholen SBO. Fuseren van het Kompas, de Ark en de Wegwijzer. Vluchtelingen toevoer in klassen en speciaal onderwijs. 

Wie: leden ASDGO Participatie. Tijdpad 2019 in gesprek met Eric Godrie

15. Ontwikkelingen SOPOGO en kleine kernen.
Evaluatie passend onderwijs vanaf 1-8-14. Zijn de doelen behaald, (administratielast) waar staan we? Hoe zit het met de werkdruk. Eindevaluatie 2010. 

Wie: leden ASDGO Participatie. Tijdpad 2019 in gesprek met Eric Godrie

16. Uitbreiding begeleiders bij Kinderopvang, 1 op 3 kind 0-jarigen.
BSO 1 pedagogisch medewerker 1 op 12 kind.
Kinderdagcentrum ” De Regenboog”.
Voorschoolse ondersteuningsteam is dat in beeld bij de kinderopvang?
Wie gaat dat betalen, handhaven gemeente. Waar zitten de opvangmogelijkheden?

Doelgroepkinderen, met achterstanden in groep 1 en 2 voorbereiden zodat ze in groep 3 mee kunnen met de rest.

Wie: Samenwerkingsverband en de gemeente. 

17. Waar gaat het geld heen vanuit het Kindpakket. Zijn er richtlijnen voor besteding, opdelen voor de cliënten zodat niet alles tegelijk opgaat.

Wie: leden ASDGO werkgroep participatie, 2e helft 2019. 

18. Onderzoek naar schulden op Goeree Overflakkee, Aleyon, rechtspraktijk stichting LBC, en hoe voorkomen van schulden. Schuldhulpmaatje.nl 

Wie: leden van de ASDGO, spreker voor de vergadering uitnodigen met en bewindvoerder.

Begroting: we willen voor het jaar 2019 een bedrag van € 600,00 reserveren voor deelname aan scholing/congresbezoek of dergelijke over participatie.

Leden werkgroep: Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee

Greet Karssies-van Houwelingen 

Sander de Vos

John Waterman

Voorzitter en leden Cliëntenraad Participatie Wet : vacant

Di 26 maart naar de vergadering ASDGO

Geen opmerkingen op advies 

Di 14 mei ASDGO

Di 7 mei werkgroep. Agenda punt afspraak naar de Webego.

Leden werkgroep

Greet Karssies – van Houwelingen, John Waterman en Sander de Vos