Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep WMO/Volksgezondheid Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen

Werkgroepen

Algemene informatie over werkgroepen.

Het sociaal domein kent veel verschillende thema’s. Om te zorgen dat de adviesraad op alle thema’s van het sociaal domein voldoende kennis heeft om te kunnen adviseren, zijn er binnen de raad verschillende werkgroepen actief. De werkgroepen zijn als eerste verantwoordelijk voor het advies geven op de thema’s waarover zij gaan. Om goed op de hoogte te zijn, onderhouden de werkgroepen contact met de gemeente en betrokkenen op de specifieke thema’s

Daarnaast brengen zij kennis en informatie over deze thema’s in de raad door bijvoorbeeld een spreker uit te nodigen of een discussie in de raad te voeren. De werkgroepen bestaan voor het grootste deel uit leden van de adviesraad, met uitzondering van de werkgroep participatie, werk en inkomen. Hierin zijn ook leden van de cliëntenraad Participatiewet opgenomen.

Als het nodig is kan een werkgroep deskundigheid inhuren voor een bepaald onderwerp. Iedere werkgroep bereidt gevraagd of ongevraagd adviezen voor,  die binnen haar doelstelling vallen. De adviesraad bespreekt deze. Na vaststelling worden zij  aan college van B&W gestuurd.

In de raad zijn de volgende werkgroepen actief: