Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 22 juni 2021

1.Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis.

2.Presentatie Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM)

Mevrouw Marphy van Elsen en mevrouw Mieke Maas geven een presentatie. Vanuit de gemeente wonen mevrouw Petra Oorbeek en mevrouw Sharona Rijnbrand de presentatie bij.

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein wordt aan gemeenten gevraagd om maatwerk te leveren aan hun inwoners. Soms is het voor professionals echter onmogelijk om de ondersteuning te leveren die iemand nodig heeft, omdat er meerdere, complexe problemen in het huishouden spelen. Voor die gevallen is het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens opgesteld. Het PPM richt zich op een kleine groep mensen met zeer grote problemen. Ministeries (OCW, SZW, VWS, JenV, BZK), uitvoeringsorganisaties (CJB, DUO, SVB, CAK, UWV) en gemeenten proberen samen om het voor professionals mogelijk te maken maatwerk te leveren.

Zorgprofessionals weten heel goed wat ze nodig hebben om de zorg te verbeteren. Soms staat echter wetgeving in de weg, soms is de toepassing te strikt en soms willen partijen niet meewerken of verwijzen ze naar elkaar. In die gevallen moet het Rijk bijdragen aan een oplossing. Hiervoor zijn tien bouwstenen gemaakt, die een aanpak vormen om gezinnen met multiproblematiek te ondersteunen: van bestuurlijke steun geven en het opleiden van professionals tot juridische veranderingen. Ook zijn er concrete instrumenten om toe te passen, zoals het indienen van een casus bij het landelijk maatwerkregister, Zo wordt informatie vergaard en kunnen zorgprofessionals met elkaar sparren over complexe zaken. Het maakt dat de professional een veel groter netwerk beschikbaar krijgt om cases te bespreken.

Goeree-Overflakkee neemt deel aan het PPM. Hiervoor wordt bestuurlijk commitment gevraagd: de gemeente moet een maatwerkfunctionaris aanwijzen, meedoen aan het maatwerkregister en haar kennis delen. De zorgprofessionals krijgen een boekje met verhalen uit het leven, een overzicht van afwijkingsmogelijkheden binnen de 37 relevante wetten en de reflectie van Scheltema op de voorgenomen PMM-wet in relatie tot de Awb.

Vragen vanuit de adviesraad

- Op de vraag hoe zich dit verhoudt tot “het juiste loket” van de overheid, antwoordt mevrouw Maas dat “het juiste loket” bedoeld is voor burgers en PPM voor zorgprofessionals.

- Op de vraag of de gemeente al cases heeft ingebracht, antwoordt mevrouw Rijnbrand dat er inmiddels één zaak is geweest tussen een burger en de IND waarbij de gemeente betrokken was.

- John Waterman vraagt wat de doorbraakmethode behelst. Mevrouw Maas antwoordt dat dit een methode is om een doorbraak te realiseren bij complexe situaties binnen gemeenten. Vanuit het PMM worden gemeenten gestimuleerd om op hun eigen manier maatwerk te leveren en pas aan te kloppen bij het PPM als ze er niet uitkomen. Mevrouw Van Elsen voegt eraan toe dat er ook City Deals zijn, waarin bepaalde aspecten extra aandacht krijgen. Daar is het PPM uit voortgekomen. De doorbraakmethode is gericht op het legitimeren van maatwerk. Het gaat niet uit van het zorgaanbod, maar van de behoefte van een cliënt of huishouden om problemen op te lossen. Daardoor komen soms andere trajecten op gang. Als iemand zelf aangeeft wat hij nodig heeft, staat hij meer open voor zorg.

- Op de vraag of alle betrokken ambtenaren het PPM weten te vinden, antwoordt mevrouw Rijnbrand dat alle ambtenaren in het sociaal domein op de hoogte gesteld van het PPM.

- John Waterman vraagt of men soms op meerdere plaatsen soortgelijke cases tegen komt. Mevrouw Maas antwoordt dat er soms wordt doorverwezen, als men weet dat een probleem ook in een andere gemeente speelt. Een onderdeel van het programma is om kennis te delen en collega’s in andere gemeenten te helpen. De onderwerpen komen vaak overeen, maar de situaties zijn door de complexiteit altijd uniek.

- Op de vraag of er signalen naar de Tweede Kamer worden gestuurd, antwoordt mevrouw Maas dat eraan gewerkt wordt om problemen neer te leggen bij de ministeries met een verzoek om wetswijziging. Zo mag de SVB bijvoorbeeld geen kinderbijslag uitkeren als de verzorgers geen officiële ouder/voogd zijn, of moet men studieschuld aflossen, terwijl men al financiële problemen heeft. In zulke gevallen komt een gemeente niet uit met het standaard aanbod en zou men een uitzondering op de regel moeten kunnen maken.

- Gevraagd wordt wie de regie op het hele programma houdt. Mevrouw Maas antwoordt dat er een programmateam is dat werkt aan de samenwerking met alle gemeenten en de uitvoeringsorganisaties.

- Gevraagd wordt hoe de gemeente multiprobleemgezinnen in het oog krijgt, omdat het vaak zorgmijders zijn. Mevrouw Rijnbrand antwoordt dat ze via verschillende routes binnenkomen: politie, school, huisarts, buren, woningbouwvereniging. Zij zijn allemaal lid van het lokaal zorgnetwerk. Vooral de politie is bekend met zorgmijders en probleemgezinnen.

De voorzitter dankt de sprekers hartelijk voor de presentatie.

3.Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.Mededelingen

Marissa is afwezig in verband met vakantie.

In het besloten gedeelte zal de selectiecommissie een terugkoppeling geven over de verkiezingsprocedure voor de nieuwe voorzitter. Ook komen de functie van secretaris en het functioneren van de werkgroepen aan de orde.

5.Inkomende post

De adviesaanvraag Concept vervoersplan Connexxion ontbreekt bij de ingekomen stukken. Via de Hoeksche Waard heeft de ASDGO het document alsnog ontvangen. Cor heeft de gemeente gebeld om hiernaar te vragen, maar heeft nog geen antwoord. Hij heeft ook Connexxion gevraagd waarom aan Goeree-Overflakkee niet om advies is gevraagd, maar ook daar heeft hij nog niemand kunnen spreken.

6.Uitgaande post

Geen bijzonderheden.

7.Verslag ASDGO d.d. 18 mei 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

8.Verslag DB d.d. 1 juni 2021

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.Verslag TO d.d. 9 juni 2021

Het verslag TO was niet vindbaar op Drive.

10.Monitorings- en planningsdocument

Geen bijzonderheden.

11.Advies Verordening en beleidsregels Wmo

Marjolein heeft een conceptadvies opgesteld. Bij het opstellen van de beleidsregels heeft de gemeente veel mensen betrokken, waardoor de ASDGO weinig kritiek had. Cor zal het advies definitief maken.

12.Welzijn op recept

Welzijn op recept is nieuw in de gemeente. Marjolein heeft notitie hierover geschreven. De werkgroep Wmo heeft hoge verwachtingen van dit nieuwe concept.

13.Enquêtes burgers

In het TO kwam ter sprake dat er veel enquêtes worden afgenomen door de gemeente. De ASDGO wilde weten wat er met de uitkomsten gebeurt en of het proces beter gereguleerd kan worden, omdat gezinnen vaak meermaals vragenlijsten ontvangen. De gemeente heeft de adviesraad toegezegd dat ze uitkomsten uit enquêtes kan opvragen.

Petra de Blok meldt dat tijdens het afnemen van een enquête de privacy is geschonden, doordat de gemeente naliet om de e-mailadressen onzichtbaar te maken. De mail is direct teruggehaald en de gemeente heeft excuses aangeboden. Zowel de Cliëntenraad als de gemeente zelf heeft een melding gedaan bij de AP.

14.Verslag vanuit de werkgroepen

- Werkgroep Sociale vitaliteit en sport heeft overleg gevoerd met de beleidsambtenaar over de beleidsnotitie Sociale vitaliteit en sport die in september wordt verwacht. In het advies op de startnotitie heeft de ASDGO vorig jaar aandacht gevraagd voor sport in de breedte, inclusie, en jeugd/ouderen op gewicht. De gemeente is bereid de beleidsnotitie in september in de ASDGO-vergadering te presenteren. Omdat de ASDGO al heeft geadviseerd over de startnotitie lijkt dat niet nodig. Afgesproken wordt dat Edward in gesprek treedt met de gemeenteambtenaar als het concept klaar is en dat de definitieve versie zonder presentatie door de gemeente aan de ASDGO wordt voorgelegd.

- Werkgroep Jeugd heeft twee werkoverleggen gevoerd met gemeenteambtenaren om nader tot elkaar te komen. Er zijn goede afspraken gemaakt: vier keer per jaar overleg en stukken worden voortaan doorgestuurd door de gemeente. Betsy merkt op dat de werkgroep wil adviseren over de beleidsregel gebruikelijke hulp, maar dat beleidsregels niet standaard aan de ASDGO gestuurd lijkt te worden. Cor meldt dat in het TO de communicatie met de gemeente is besproken. De gemeente heeft beterschap beloofd, maar het is niet duidelijk of daarmee alle frictie meteen is opgelost. Over beleidsregels is afgesproken dat de gemeente per beleidsregel bepaalt of ze advies aanvraagt of niet. Betsy zou graag horen wat de criteria zijn op basis waarvan wordt besloten om advies te vragen, maar die zijn volgens Cor niet helder geworden in het TO. Het is wel de bedoeling dat de gemeente alle beleidsregels ter informatie doorstuurt. Als de gemeente een advies verwacht, wordt dat er specifiek bij vermeld. De adviesraad heeft echter altijd het recht om te adviseren, ook als het document ter informatie wordt meegestuurd. Afgesproken wordt dat het onderwerp volgende keer opnieuw geagendeerd wordt. [actiepunt 21-06]

- Werkgroep Onderwijs en Inkomen meldt dat de cliëntenraad PW ontheffing van het minimaal aantal leden heeft gekregen. Eén lid heeft werk gevonden en moet daarom uit de cliëntenraad, een ander gaat binnenkort vertrekken.

De werkgroep heeft over het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee gesproken, omdat de aangekondigde wijzigingen groot nadeel opleveren voor de afgelegen kernen. Verder uit de werkgroep zijn bezorgdheid over het Havenhoofd, waar veel vandalisme en criminaliteit is. De gemeenteraad zou hiervan al op de hoogte zijn, dus de ASDGO hoeft nu geen actie te ondernemen. Het DB zal het onderwerp in het TO van 7 juli aankaarten en in september zal het DB vragen naar de voortgang. Greet zal het bespreken met de wijkagent Sommelsdijk met wie zij komende week contact heeft.

Sommelsdijk heeft sinds kort een eigen dorpsraad, die veel aandacht in de lokale media heeft gevraagd in het kader van het vertrek van de weekmarkt. John stelt voor om de dorpsraad uit te nodigen voor een kennismaking.

- Werkgroep Participatie is bezorgd over het openbaar vervoer als haltes in kleine kernen wegvallen. Er blijft alleen wat openbaar vervoer over voor scholieren tijdens spitsuren. Er wordt dus geen rekening gehouden met ouderen, maar ook niet met de oudere jeugd. Doordat het vervoer verslechtert, zullen nog meer jongeren naar Rotterdam vertrekken, wat ook weer leidt tot vergrijzing. Een gevolg zal ook zijn dat er meer gebruik gemaakt wordt van vervoer op maat. Afgesproken wordt dat de ASDGO eind juni/begin juli een ongevraagd advies uitbrengt. Alle leden wordt gevraagd om input te leveren en/of het concept te lezen. Daan en Edward zullen een conceptadvies opstellen. Cor zal het advies definitief maken. [actiepunt 21-07]

- Werkgroep Wmo. Petra de Blok merkt op dat de Cliëntenraad de nota over verslavingszorg vindt overkomen als een vooropgezette deal, waar geen inbreng meer op mogelijk is. Marjolein erkent dat de gemeente een bepaalde visie en werkwijze heeft die weinig speelruimte kent. Afgesproken wordt dat Petra de Blok hierover contact opneemt met de betreffende beleidsambtenaar. [actiepunt 21-08]

- Betsy heeft goed overleg met de gemeente gevoerd over de enquête onder zorgaanbieders. Deels herkent de gemeente de kritiek. De gemeente heeft toegezegd het inkoopproces op een aantal punten aan te passen.

15. Rondvraag

- Frank Mulder heeft een idee uitgewerkt voor een gezamenlijke actie van ASDGO en de cliëntenraden om de bekendheid te vergroten en leden te werven. Het heet “Raadselachtig”.

- Marjolein roept alle leden op om actief in hun netwerk rond te vragen of er nog mensen zijn die adviesraadslid willen worden.

- De bibliotheek gaat binnenkort verhuizen naar het Diekhuus.

- Op 14 juni vond een interessante webinar plaats, die nog teruggekeken kan worden. Bij Schulink worden regelmatig trainingen aangeboden. Het DB wil een kalender aanleggen, zodat iedereen weet wanneer er webinars plaatsvinden. Greet vraagt de leden om te delen welke trainingen ze hebben gevolgd en terug te koppelen hoe het was. In het profiel van raadslid wordt opgenomen dat verwacht wordt dat men twee keer per jaar een webinar of training volgt. Petra Wolffenbuttel vond de basistraining  beginnende adviesraadsleden heel zinvol. Op 8 juli woont zij het webinar transformatie in het sociaal domein van de Koepel bij.

- John Waterman meldt dat de opening van het 200e digitale punt mijn.overheid.nl op 24 juni om 13.00 uur live gevolgd kan worden. Hij zal informatie hierover rondmailen.

16. Sluiting

De vergadering wordt om 21.36 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marjolein Erwich, John Waterman, Dennis Graute, Therese Wielaard, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Conny van den Boogert, Frank Mulder (cliëntenraad PW/WSW), Petra Wolffenbutel, Edward van Gilst, Daan Moerkerk, Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: mevrouw Van Elsen en mevrouw Maas als gastsprekers, mevrouw Oorbeek en mevrouw Rijnbrand namens de gemeente en diverse gasten

Afwezig met kennisgeving: Marissa Buijs-Tanis

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Tanis« Terug naar verslagen