Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee van het jaar 2020.

Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee is bedoeld als verantwoording aan het college van Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigende organisaties en alle burgers van Goeree Overflakkee. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van de Adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en activiteiten van de Adviesraad in 2020 en een overzicht van de uitgebrachte adviezen.

Door COVID-19 was 2020 een jaar waarin alles anders was dan anders. Elkaar fysiek ontmoeten was ineens niet (of nauwelijks) meer mogelijk. Een jaar van beperkingen, verrassingen, tegenslagen en ‘omdenken’ in kansen.

Voorwoord van de voorzitter

Op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee in het dorpshuis van OudeTonge wees niets erop dat 2020 een totaal ander jaar zou worden dan alle andere. Het virus had ons land nog niet bereikt en ogenschijnlijk maakte niemand zich er hier zorgen over. Hoe anders was het nauwelijks twee maanden later. Een totale lock down legde het leven plat, ook de fysieke activiteiten van de Adviesraad. Wonderlijk genoeg schakelden we gelijk over op digitaal vergaderen, terwijl dat daarvoor nooit aan de orde was geweest. Het vergaderrooster is zelfs gebleven zoals het was, maar we misten wel het echte contact.

Hoewel digitaal vergaderen vaak heel efficiënt is, levert het je geen momenten op om nog even gezellig na te kletsen. Juist die zorgen voor veel inspiratie met betrekking tot nieuwe ideeën, plannen of acties op. Het advieswerk heeft onder deze COVID-19 crisis niet geleden, integendeel heeft het de behoefte om elkaar beter te leren kennen en de sociale context van waaruit de leden naast hun expertise hun adviezen geven beter te begrijpen.

Voor de regionale samenwerking was 2020 het jaar waarin gezocht werd naar een mogelijkheid om voor die samenwerking een verordening te maken. Er is een aantal onderwerpen die zo’n samenwerking noodzakelijk maken en als lokale Adviesraad wil je dan graag meedenken in die processen. Dat zijn de onderwerpen Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang en deze zijn gemeente overstijgend. Het budget hiervoor gaat naar de centrumgemeente gaat en dat is de gemeente Nissewaard.

De manier waarop je vanuit zo’n samenwerking adviezen geeft, wil je goed geregeld hebben en vandaar dus de noodzaak van een verordening. In december wezen eindelijk alle neuzen dezelfde kant op, maar toen kregen we te horen dat de verordening juridisch niet klopte en dat daarmee het verordeningsproces opnieuw moest beginnen en de samenwerking op een andere manier vormgegeven moest worden. Een bijzonder moment was ook de presentatie tijdens de dialoogavond van de raad op 3 december 2020. Namens de werkgroep Respijthuis presenteerden Ilze Timmers en Wim Eijbers het plan van Eisen. Hoewel er nog wel wat vragen te beantwoorden zijn, lijkt dit toch de doorbraak te worden in een lang proces naar de realisatie van een Respijthuis

De heer C.J. Hameeteman, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Taakopvatting

Het belangrijkste doel van de Adviesraad is om het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over zaken die het sociale domein aangaan. Ook zaken buiten het officiële sociaal domein maar met sociale overeenkomsten, b.v. sociale woningbouw, vallen hieronder.

De leden zijn positief kritisch ingesteld, zien problemen en denken mee over oplossingen. Als het nodig is, roepen ze (ervarings-) deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en ervaringen uit de praktijk. De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee bestudeert de (ontwerp) beleidsplannen van de gemeente op het gebied van het sociaal domein en plannen welke in de grond een sociaal onderdeel hebben en geeft daarop haar mening. Zij volgt de aanpak van de gemeente kritisch en geeft als het nodig is een ongevraagd advies af. Verder houdt zij nauw contact met de mensen die afhankelijk zijn van de wetgeving en uitvoering die valt onder het sociaal domein. Zij komt eigenlijk niet op voor persoonlijke situaties.

De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De samenstelling van de Adviesraad was begin 2020 als volgt:

Voorzitter: De heer C.J. Hameeteman

Leden: Mevrouw M.C. Buijs-Tanis (secretaris)

Mevrouw G. Karssies – van Houwelingen (penningmeester)

De heer D. Graute (algemeen adjunct)

Mevrouw M. van Maurik – de Munck

Mevrouw B. Biemond – Boer

Mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs

De heer E.J. van Gilst

De heer J.A.L. Waterman

Mevrouw T. Wielaard – Mars

Mevrouw M. Erwich

Nieuw lid

Op 1 oktober 2020 is toegetreden tot de Adviesraad de heer D.C. Moerkerk.

Toegevoegde leden

Voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet: Mevrouw P. de Blok-van Gurp
Voorzitter Cliëntenraad Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening: De heer F. Mulder

Aftreden

Mevrouw M. van Maurik – de Munck is met ingang van 31 december 2020 eervol ontslagen van het lidmaatschap.

Ondersteuning Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak zo onafhankelijk mogelijk te opereren. De notulering van de openbare vergaderingen worden verzorgd door een externe notulist van het bedrijf Team voor Taal. Uit eigen kring is een secretaris benoemd en een penningmeester die het jaarlijks budget beheerst en bewaakt.

In 2020 is er door de Adviesraad gebruik gemaakt van Facebook en hebben enkele leden zich middels dit medium voorgesteld.

De Adviesraad heeft haar kennis vergroot over de landelijke ontwikkelingen aan de hand van de adviesorganisatie Koepel Adviesraden sociaal domein, Schulinck en aan de hand van diverse partijen in het sociaal domein.

De webbeheerder van de website ASDGO, is het bedrijf Websites van der Mey. De secretaris en voorzitter onderhouden contact met de webbeheerder.

De website is actueel aangaande lopende zaken, verslaglegging openbare vergaderingen, uitgebrachte adviezen en werkgroepen. Daarnaast is de samenstelling van de raad zichtbaar, de doelstelling, huishoudelijk reglement, jaarplan en jaarverslag zijn na te lezen. Op deze wijze kunnen we de burgers van Goeree-Overflakkee op een zo goed mogelijke wijze informeren.

2020 heeft de webbeheerder voor de adviesraadsleden een mailadres aangemaakt en werken we sindsdien met G-suite van Google. Dropbox is komen te vervallen, de documenten staan nu in de beveiligde omgeving van Drive.

Regionale samenwerking

Voor gemeente overstijgende onderwerpen is er een regionale adviesraad. Daarin nemen de voorzitters van de adviesraden uit de regio Zuid-Holland-Zuid plaats. In deze raad komen onderwerpen zoals vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen aan de orde. Over deze onderwerpen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente en waarvoor deze budget heeft, geeft de Regionale Adviesraad advies aan de gezamenlijke vergadering van de wethouders uit deze regio. Zie verder het verslag in het voorwoord.

Vergaderingen en overleg

In 2020 is de Adviesraad 7 maal in een openbare vergadering bijeengekomen. Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuur vergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering en het Technisch Overleg. 

Het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad heeft voorafgaand aan iedere openbare vergadering een Technisch Overleg met de wethouder Sociaal Domein en betrokken beleidsambtenaar Maatschappelijke Zaken met Specialisatie. In dit overleg worden de te verwachten beleidsstukken, lopende zaken en de voortgang besproken.

De samenwerking met de wethouder en beleidsambtenaar verloopt positief: gevraagde zaken worden opgepakt en teruggekoppeld.

Actuele onderwerpen welke o.a. besproken zijn de volgende:

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen van de openbare vergaderingen:

Februari 2020

Maart 2020

Mei 2020

Juni 2020

September 2020

November 2020

December 2020

Algemeen

Voorts is onze aandacht uitgegaan naar de volgende onderwerpen:

Signalen vanuit de samenleving

In het jaar 2020 zijn de volgende maatschappelijke signalen aan de orde gekomen.

Aandachtsvelden van de adviesraad in 2020

Hieronder volgen de aandachtsvelden vanuit de werkgroepen waar de Adviesraad het afgelopen jaar actief mee bezig is geweest.

WMO/Volksgezondheid

Begin van het jaar is Marjolein Erwich toegevoegd tot de werkgroep.

Door de situatie rondom COVID-19 zijn er vele beperkingen opgetreden, waardoor er weinig tot geen mogelijkheden zijn geweest om de doelen na te streven. Het lijfelijk ontmoeten van burgers en belanghebbende was door COVID-19 niet mogelijk, het ‘nieuw online’ werken kost veel energie van onze leden en bemoeilijkt het sociale interactieve karakter van de werkgroep. Langzaamaan heeft de werkgroep haar weg gevonden in het volgen van Webinars, om te komen tot de benodigde informatie.

In 2020 hebben we veel energie gestoken in de verslavingsproblematiek, zo is er het rioolwateronderzoek geweest. Bij de presentatie hiervan zijn leden van de adviesraad aanwezig geweest en ze hebben gezorgd voor voldoende input.

Zoals hierboven beschreven hebben we deelgenomen aan de webinairs als: 'zoals t klokje thuis tikt...' deze inspirerende webinar waar de nota "Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee" aan ten grondslag lag, de rode draad van de middag was. Wie draagt welke verantwoordelijkheid en wie pakt de regie, dat er iets moet veranderen is helder!

Bij het webinar ‘Toekomst van informele zorg’ hebben we gepraat over mantelzorgers bereiken en ondersteunen, aanwezigen konden hun ervaringen delen en er werd meermalen gesproken over een ouderwets bejaardenhuis! Men zag daar jong en oud in 1 huis wonen zodat jongeren de ouderen ondersteunen maar ook dat de ouderen voor jongeren wat betekenen. Helaas waren er geen jongeren betrokken deze sessie, als dit bij ons ter sprake komt zullen wij zeker dit punt meenemen en jongeren de kans te geven hierin mee te participeren.

Al met al voor de werkgroep WMO/ volksgezondheid een bewogen jaar met veel diversiteit! Alle informatie die we tot ons hebben genomen hebben wij opgeslagen en nemen we zeker mee naar 2021.

Sociale vitaliteit en Sport

In januari hebben we kennis gemaakt met de ambtenaren van sport en vitaliteit Rick Postema en Chantal van der Klooster. Daar is gesproken over de startnotitie Sportbeleid die voor april op de planning stond. We hebben aangegeven het op prijs te stellen als deze startnotitie aan de Adviesraad gepresenteerd wordt, zodat wij in de ontwerpfase nog kunnen meedenken en input kunnen geven.

In april 2020 hebben wij de startnotitie Sportbeleid Goeree-Overflakkee 2021 mogen ontvangen. Vanuit de werkgroep is er contact onderhouden met de beleidsadviseur Sport en deze heeft samen met zijn collega de gevraagde presentatie verzorgd tijdens de openbare vergadering. Tijdens deze presentatie op 12 mei, is de hoofdlijn toegelicht en kwamen er gerichte vragen ter sprake. De uitkomsten van de ASDGO-enquête vanuit 2019 hebben wij gedeeld met de beleidsadviseur Sport, waarin de onderwerpen op dit aandachtsveld naar voren kwamen. Mei 2020 hebben wij geadviseerd op de startnotie Sportbeleid en juli 2020 hebben wij daarop een reactie mogen ontvangen.

Met de dorpsraden en stadsraad is er minimaal contact geweest. Wel zien we dat de dorpsraden steeds zichtbaarder aanwezig zijn. Helaas kon door Corona maatregelen de jaarlijkse avond met de dorpsraden geen doorgang vinden.

In 2020 is er twee keer een gesprek geweest tussen Paulina.nu en de werkgroep sport- en vitaliteit. Daarnaast heeft Paulina.nu een presentatie gegeven tijdens de openbare vergadering van december. De presentatie is gegaan over de vorderingen in de lopende dossiers en de nieuwe ontwikkelingen. Vitaliteit is ook bij Paulina.nu een agendapunt.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de kernen voor minder validen en slechtzienden is onderwerp van gesprek geweest met de doelgroep, de wethouder en betreffende ambtenaren. Dat enkele dorpsraden de handschoen hebben opgepakt om de leefbaarheid voor deze doelgroep te vergroten, stemt ons tevreden. Vanuit de gemeente zou er meer coördinatie kunnen zijn op dit thema. Dat is een aandachtspunt voor 2021.

De leden van de werkgroep hebben zicht verdiept middels kennisvergaring vanuit nieuwsbrieven, de achterban en het volgen van Webinars.

November 2020 is toegetreden tot de werkgroep Daan Moerkerk, Marjolein Erwich heeft zitting genomen in de werkgroep WMO/Volksgezondheid.

Jeugd

Overleg met de gemeente

De gemeente is belast met de taak om de Jeugdwet op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Als werkgroep Jeugd staat er gewoonlijk vier keer per jaar een overleg gepland met de betreffende ambtenaar en eventuele andere medewerkers van het Team Jeugd en Gezin en de wethouder. Het afgelopen jaar heeft dit overleg maar twee keer plaats kunnen vinden, vanwege de corona crisis.

Een eerste overleg stond eind maart gepland en is vanwege de corona crisis niet doorgegaan. Gezien het feit dat fysiek overleggen niet mogelijk was, heeft er begin juli 2020 een digitaal overleg plaatsgevonden. Dit overleg is gevoerd met de leden van de werkgroep, teamleider Team Jeugd en Gezin, beleidsambtenaar en de wethouder.

Dit gesprek is onder andere gegaan over hoe de hulpverlening is geregeld in de tijd van corona, de wachttijden, het lidmaatschap Per Saldo en het jongerenwerk. De samenwerking tussen scholen en andere instanties is door deze tijd beter geworden, wat een goede ontwikkeling is. De doorontwikkeling van het Team Jeugd en Gezin loopt. Door corona is de doorontwikkeling waarbij de subsidierelatie overgaat naar een inkooprelatie vertraagd.

De werkgroep heeft het DB gevraagd het onderwerp vergoeding lidmaatschap Per Saldo te agenderen op het TO in september, omdat dit een langlopend agendapunt is zonder resultaat.

In november 2020 heeft een tweede digitaal overleg plaatsgevonden tussen werkgroep, teamleider Team Jeugd en Gezin en de wethouder. De beleidsambtenaar was afwezig. De teamleider TJG gaf aan dat het lidmaatschap van Per Saldo nog steeds niet geregeld was. De werkgroep heeft dit doorgegeven aan het DB. De samenwerking met de beleidsambtenaar wordt door de werkgroep als weinig vruchtbaar beschouwd.

Netwerk en expertise

De samenwerking met de Cliëntenraad Jeugdwet is gezocht door vergaderingen en een, door de Cliëntenraad georganiseerde, informatieavond over passend onderwijs bij te wonen.

Een webinar van Martine Delfos over trauma en hechting is door de gehele werkgroep in november bijgewoond en als erg waardevol gebleken.

Dit jaar zijn twee sprekers namens de werkgroep jeugd uitgenodigd bij de vergaderingen: een beleidsmedewerker jeugd vanuit de VNG en een medewerker van MEE.

Lopende adviezen en beleidsregels

De gemeente heeft nog geen invulling gegeven aan de beleidsregel Jeugdhulp om de gebruikelijke hulp en informele PGB helder vast te leggen.

Op het gebied van jeugd zijn dit jaar twee adviezen gegeven over het Onderzoeksrapport Jeugdparticipatie en de Startnotitie Lokaal Plan Jeugd Goeree-Overflakkee 2020-2024. Op beide adviezen is nog geen reactie vanuit de gemeente ontvangen.

In november is de werkgroep gevraagd aan te sluiten bij de regionale, eerste presentatie van de regiovisie Nabij en Passend. Dit was informerend bedoeld. In een later stadium wordt de ASDGO gevraagd om advies.

Bezetting

Aan het eind van het kalenderjaar was Marja van Maurik aan het einde van haar eerste termijn en heeft zij afscheid genomen van de ASDGO en van de werkgroep Jeugd. Er is nog geen opvolger ingewerkt.

Onderwijs (passend) Werk en Inkomen

De leden van OIP kijken terug op een jaar waarin we vooral ons bezig hebben gehouden met meekijken bij processen, resultaten van de enquête. Concreet zijn we bijvoorbeeld blij met het voorstel dat er in het Kindpakket een aanvraag ligt dat alle kinderen uit de doelgroep de mogelijkheid krijgen voor een zwemdiploma. In het afgelopen jaar er contacten geweest met de beleidsambtenaar van de gemeente, voorbereidende informatiebijeenkomsten voor het schrijven van adviezen. Paulina.nu heeft via een Webinar informatie gegeven over dementie en de plaats in de samenleving.

Omgeving en Overstijgende onderwerpen

In het afgelopen jaar sprongen er diverse onderwerpen uit die prioriteit hadden, waaronder het Respijthuis, de verordening voor de Regionale Adviesraad, de verordening Participatieraad en WSW. Verder was er aandacht voor het aftreden van één lid en het kiezen van twee nieuwe leden. Van deze twee, die met een tijdsverschil van enkele maanden zijn gekozen, is de eerste al benoemd door het college. Daarnaast kwam de verkiezingsprocedure voor een nieuwe voorzitter in beeld. Diverse webinars leverden heel veel informatie op en sommige waren zelfs heftig qua inhoud. Al met al bleven o.a. ook door de corona crisis genoeg punten uit het Jaarplan staan om in het nieuwe jaar nog gerealiseerd te worden.

Uitgebrachte adviezen

In 2020 heeft de Adviesraad schriftelijke adviezen uitgebracht op onderstaande beleidsvoorstellen:

12-02-2020 Onderzoeksrapport Jeugdparticipatie

12-02-2020 Beleidsnota Maatschappelijke participatie

25-03-2020 Startnotitie Lokaal Plan Jeugd Goeree-Overflakkee 2020 – 2024

19-05-2020 Startnotitie Sportbeleid Goeree-Overflakkee 2021

23-07-2020 Verordening Cliëntenraad Participatiewet & Wet sociale werkvoorziening; Verordening Cliëntenraad Jeugdwet; Aanpassing Verordening Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

28-06-2020 Beleidsnota Verslavingspreventie Goeree-Overflakkee

21-10-2020 Strategisch plan mens-ontwikkelbedrijf 2020-2023

07-11-2020 Uitvoering nieuwe wet inburgering 2021

08-12-2020 Wijziging beleidsregels kindpakket

In 2020 heeft de Adviesraad het volgende ongevraagd advies uitgebracht:

01-10-2020 Startnotitie nieuw stelsel voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee

In 2020 heeft de Adviesraad de volgende brieven verzonden:

07-01-2020 Jaarplan 2020 en Jaarverslag 2019

16-07-2020 Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

29-09-2020 Formaliseren Regionale Adviesraad Sociaal Domein

01-10-2020 Voordracht benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

04-11-2020 Voordracht benoeming lid en beëindiging lid Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag of de Adviesraad Sociaal Domein GoereeOverflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Havenweg 5

3244 Lk Nieuwe-Tonge

Tel. 06-46340845

Email: secretaris@asdgo.nl

Internet: www.asdgo.nl« Terug naar verslagen