Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 2 februari 2021

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis.

2. Lezing Maria Vroegindeweij over ‘Zuster, wat zie jij er raar uit!’

Maria Vroegindeweij is vanaf 1994 werkzaam in de ouderensector en werkt sinds 1998 in De Samaritaan/Nieuw Rijsenburgh. Tijdens de eerste coronagolf heeft zij een boek geschreven over haar ervaringen in de ouderenzorg.

In de periode vanaf 19 maart 2020 kregen in korte tijd diverse bewoners corona en moesten zij in quarantaine. Dat was heel moeilijk voor mensen met dementie, zeker als hun partners niet meer bij hen mogen blijven. Het bleek al snel ondoenlijk om het algemene beleid toe te passen bij pg-patiënten. Afstand houden was niet haalbaar: demente bewoners hebben veel behoefte aan lichaamscontact en ook voor de verzorging is lichamelijk contact onvermijdbaar. Na een week mocht er geen bezoek meer binnenkomen, wat voor veel bewoners zeer traumatisch was. Curamare regelde snel dat er met bijvoorbeeld familie of de dominee gecommuniceerd kon worden via iPads. Bewoners waardeerden dat zeer, al begrepen ze niet altijd hoe en waarom dat moest. Ook werd er besloten dat er in de aanloop naar de terminale toestand bezoek werd toegelaten, dus iets eerder dan de arts aangaf. Dat werd erg gewaardeerd door de betrokkenen. Bewoners die ziek werden, gingen heel snel achteruit en stierven binnen enkele weken.

In het weekend van 4/5 april was er een grote virusuitbraak in Nieuw Rijsenburgh en werd besloten om bewoners in Vlaardingen te clusteren. Dat was verdrietig voor het personeel, maar er was goede nazorg. Het besluit werd ook goed toegelicht: de bedoeling was om de woongroep leeg te krijgen. Later zijn er toch weer bewoners met corona in Nieuw Rijsenburgh geplaatst. De bemoediging (tekeningen, bloemen, applaus, taart) vanuit de samenleving werd erg gewaardeerd. In vijf weken tijd zijn er vijf bewoners overleden. De bewoners uit Vlaardingen kwamen daarna weer terug. Het herstel van de opknappende en nieuwe bewoners vergde intensieve zorg, want ze waren verzwakt. De sfeer was niet alleen verdrietig, maar ook gezellig en hoopvol.

Vragen vanuit de adviesraad en de gasten

Op de vraag of het personeel over goede persoonlijke beschermingsmaterialen beschikte, antwoordt mevrouw Vroegindeweij dat vanaf het begin alle materialen beschikbaar waren bij heel Curamare.

Gevraagd wordt of de demente bewoners veel hebben meegekregen van de situatie. Mevrouw Vroegindeweij antwoordt dat de meesten het niet meer weten. Eén bewoner weet nog wel dat ze heel ziek is geweest. Ze missen ook hun overleden medebewoners niet.

Petra Wolffenbuttel vraagt hoe medewerkers de coronaregels hebben gehanteerd. Volgens mevrouw Vroegindeweij was dat heel zwaar, omdat de verzorgers continu aan bewoners moeten uitleggen wat er aan de hand was. De reden van het raambezoek vergeet men ook steeds. Petra Wolffenbuttel vraagt wat het met de medewerkers doet dat mensen ondanks de goede zorgen toch overlijden. Mevrouw Vroegindeweij legt uit dat zij zich vaak heeft afgevraagd of ze de goede adviezen heeft gegeven, bijvoorbeeld over het waken bij een terminale patiënt. Als daar twijfel over is, is het belangrijk om dit met familie en collega’s te bespreken.

Een van de gasten vraagt hoe het op de afdelingen gaat met niet-demente bewoners; daar begrijpen mensen immers wel wat er aan de hand is. Mevrouw Vroegindeweij antwoordt dat zij vooral gericht was op haar eigen woongroep en niet bezig was met andere afdelingen. In een latere fase sprak ze wel een collega van een andere afdeling. Toen hoorde ze dat het daar ook als zeer heftig ervaren was.

Cor vraagt of er voldoende nazorg was en of dat individueel of in groepsverband gebeurde. Mevrouw Vroegindeweij antwoordt Maria dat beide werd aangeboden. Er waren drie heel goede nazorgsessies met maatschappelijk werk en de teamleider. Hier kwamen veel emoties los. Indien nodig konden medewerkers individuele gesprekken aanvragen, maar daar is weinig gebruik van gemaakt.

Dennis is verheugd om te horen dat het op Goeree-Overflakkee zo goed is opgepakt. Mevrouw Vroegindeweij heeft gehoord dat er elders instellingen waren, waar het personeel niet eens bij de bewoners naar binnen mocht. Bij Curamare was alles goed geregeld, met gewoon fysiek contact tussen personeel en bewoners.

De voorzitter dankt de spreekster hartelijk voor de lezing.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

Greet heeft pakketjes rondgestuurd om na de vergadering een Nieuwjaarsborrel te houden.

5. Inkomende post

De adviesraad neemt de inkomende post voor kennisgeving aan.

6. Uitgaande post

De adviesraad neemt de uitgaande post voor kennisgeving aan.

7. Verslag ASDGO d.d. 8 december 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Verslag DB d.d. 11 januari 2021

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Verslag TO d.d. 27 januari 2021

Betsy vraagt welk document over Jeugdzorg wordt bedoeld, dat nog zou blijven liggen. Cor antwoordt dat dit de nota over jeugdparticipatie betreft. Deze zou volgens het planningsdocument worden aangeleverd, maar is nog niet gereed.

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

10. Monitorings- en planningsdocument

Geen bijzonderheden.

11. Advies Regiovisie Jeugdhulp

Het advies Regiovisie Jeugdhulp is in het TO aan de orde geweest, nadat Betsy en Petra naar de regiobijeenkomst waren geweest. Het leek eerst op aftasten van de mogelijkheden, maar er werd toch heel snel advies over gevraagd. De regiovisie komt niet bij de Regionale Adviesraad terecht, omdat er per gemeente maatwerk wordt geleverd.

Afgesproken wordt dat de werkgroep Jeugd een voorzet doet voor het advies. De andere leden zullen het document lezen en uiterlijk 9 februari commentaar geven aan de werkgroep. De gemeente wil het advies uiterlijk 18 februari ontvangen, zodat het geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 8 april. Geprobeerd wordt om de deadline te halen. Als dat niet lukt, zal Marissa dit terugkoppelen aan de gemeente.

12. Jaarverslag 2020

Marissa vraagt de werkgroep Wmo of er nog niets aangevuld of aangepast moet worden. Marjolein heeft een aanpassing doorgestuurd. Verder zijn er geen opmerkingen of aanvullingen op het jaarverslag.

De adviesraad stelt het jaarverslag 2020, inclusief de aanpassing, vast.

11. Jaarrekening 2020

De jaarrekening is nog niet definitief, omdat de kascontrolecommissie de controle nog moet uitvoeren.

Na de vergadering wordt hiervoor een afspraak gemaakt. (actie 21-01)

12. Kascontrolecommissie

Edward en John vormen de kascontrolecommissie. Daan is reserve.

13. Sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie bestaat alleen nog uit Marjolein en aangevuld met Therese en Edward. Zij maken een afspraak om de vacaturetekst te actualiseren. (actie 21-02)

14. Einde termijn voorzitter

De gemeente is al op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar stelde voor om de termijn van Cor te verlengen met een halfjaar, tot eind 2021. Omdat er dan maar weinig inwerktijd is voor een nieuwe voorzitter, is inmiddels afgesproken dat de termijn wordt verlengd tot 31 juli 2022.

De adviesraad gaat unaniem akkoord met het voorstel van de gemeente.

15. Verslag vanuit de werkgroepen

- Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen. De vorige verordening van de RSAD is afgekeurd omdat deze juridisch niet klopte. Inmiddels is een nieuwe verordening opgesteld, die veel commentaar opriep. De ASDGO wordt verzocht te adviseren over de verordening. De RSAD wilde de verordening graag volgende week bespreken, maar omdat het al zo lang geduurd heeft, kan er volgens Cor nog wel een maandje bij.

- Respijtzorg. Ilze Timmers heeft in de gemeenteraad een presentatie gegeven over respijtzorg. Ze blijft technisch voorzitter van de werkgroep, maar trekt zich verder terug. De werkgroep krijgt een meer sturende taak.

- Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport heeft vorige week overlegd met hockeyclub GO. Volgende week staat een afspraak gepland met beleidsmedewerkers van de gemeente over de startnotitie.

- Werkgroep Wmo/Volksgezondheid heeft contact gehad met de gemeente over de keukentafelgesprekken. De werkgroep heeft wat reacties ontvangen over dit onderwerp. Op de volgende vergadering zal dit onderwerp besproken worden.

- Werkgroep Jeugd heeft een onderzoek gedaan onder zorgaanbieders over de administratieve rompslomp bij de gemeente. Er zijn vragen gesteld als: hoe is de aanbesteding verlopen? Hoe verloopt het contact met de gemeente? Wat zijn de administratieve handelingen? Is er opnieuw ingeschreven? De werkgroep heeft veel feedback ontvangen en dat verwerkt in een verslag. Acht van de elf aanbieders hebben gereageerd. Er zijn veel punten ter verbetering. Dennis heeft bij Goed voor Goed geïnformeerd over de financiële afhandeling en daarna contact gehad met de gemeente. Die laatste gaf aan dat er afgelopen jaar drie partijen zijn afgehaakt, waarvan twee opnieuw hebben ingeschreven. De partij die is afgehaakt, was een aanbieder van buiten het eiland die te veel reistijd had. De betalingen schijnen nu iets vlotter te verlopen.

- Petra de Blok heeft contact gehad met het hoofd van team Jeugd en Gezin, waar het personeel gehalveerd is van acht naar vier, terwijl er een grote caseload is en er veel nieuwe aanvragen zijn. Er wordt nu nagedacht over de nieuwe inrichting van de telefonische dienst. Men wilde twee uur per dag telefoondienst aanbieden. Petra heeft geadviseerd om minimaal ook de woensdagmiddag aan te bieden. Ze vindt het een zorgelijke situatie, want de wachtlijsten lopen hard op.

- Werkgroep Onderwijs (Passend) Werk en Inkomen meldt dat het contact met de cliëntenraad goed verloopt. John en Greet nemen om beurten deel aan hun vergaderingen. Er is grote zorg over de  termijnoverschrijdingen. Ook is het zorgelijk dat er met de vouchers uit het kindpakket niets te koop is door de coronacrisis. De gebruikers kunnen immers niet online kopen.

- Greet zal de presentatie van Youz (verslavingszorg) verspreiden.

16. Rondvraag

- Marissa meldt dat Petra Wolffenbuttel vanochtend door het college is benoemd tot adviesraadslid. Dennis is herbenoemd.

- Betsy vraagt aandacht voor de verwachte bezuinigingen bij de gemeente. Ze stelt voor dat ASDGO nu al gaat nadenken op welke aspecten in het sociaal domein niet of juist wel bezuinigd kan worden. Afgesproken wordt dat het DB een voorstel doet voor een (digitale) brainstormsessie.

- Edward vraagt of de gemeente iets gaat doen om de secretaris te faciliteren, of dat de adviesraad op zoek moet naar iemand die het secretariaat volgens de verordening op zich wil nemen. Marissa antwoordt dat hierover nog een gesprek met de gemeente gevoerd zal worden. Bij de nieuwe sollicitaties zal wel gevraagd worden of mensen het secretariaat op termijn op zich willen nemen.

17. Sluiting

De vergadering wordt om 21.18 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marjolein Erwich, John Waterman, Dennis Graute, Therese Wielaard, Marissa Buijs-Tanis, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Conny van den Boogert, Petra Wolffenbutel, Edward van Gilst, Daan Moerkerk, Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: Maria Vroegindeweij als gastspreker en zes gasten.

Afwezig met kennisgeving: Frank Mulder (cliëntenraad PW/WSW)

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen