Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 8 december 2020

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis. Speciaal welkom aan Ilze Timmers van Paulina.nu en Mariska Shekary van de raad van bestuur van Curamare. Beide verzorgen een presentatie. Ook een speciaal welkom aan Petra Wolffenbuttel, die de vergadering voor de eerste keer als adviesraadslid bijwoont.

2. Presentatie Paulina.nu

Mevrouw Timmers geeft een stand van zaken van Paulina.nu sinds september 2019 toen zij ook een presentatie gaf bij de ASDGO. Paulina.nu is opgericht om met alle zorgpartijen, gemeente en bedrijven op het eiland, samen te werken om de zorg te verbeteren. Zo ontstaat beter beleid en krijgen de partijen samen een duidelijker stem bij bijvoorbeeld wetgever en zorgverzekeraars. Doel is altijd om de zorg dichtbij de inwoners te houden.

Momenteel lopen er dertien projecten van verschillende grootte. De eerste projecten die Paulina.nu gestart heeft, bijvoorbeeld de cursus valpreventie, zijn inmiddels overgedragen aan deelnemende partijen. Er worden nu meer grotere, strategische projecten gestart, want de samenwerking op werkniveau is inmiddels gerealiseerd. Komende jaren wordt toegewerkt naar één agenda voor de ouderenzorg. Ook wordt sinds kort de economische waarde van zorg op Goeree-Overflakkee onderzocht. Eens in de zoveel jaren staat de wijkverpleging of het ziekenhuis ter discussie bij overheid of zorgverzekeraars, terwijl duidelijk is dat deze niet gemist kunnen worden in de regio. Om niet alleen een medisch argument te hebben om deze voorzieningen te behouden, wordt ook een economisch argument geformuleerd: hoeveel banen leveren ze op, hoeveel geld is ermee gemoeid? Hoe dragen de medewerkers bij aan de leefbaarheid van de kernen?

Door de coronacrisis heeft Paulina.nu enkele succesvolle projecten moeten stopzetten, zoals de cursussen Valpreventie en Samen dementievriendelijk. Wel is de samenwerking tussen diverse zorgpartijen verbeterd, waardoor mooie initiatieven zijn ontstaan voor mensen die door corona alleen thuiszitten. Paulina.nu heeft de opbrengst van de tegoedbonnen van de ondernemersvereniging mogen verdelen. Hiervoor zijn doelen gevonden waarmee de leefbaarheid voor een aantal kwetsbare groepen wordt vergroot.

Half november is het rapport over Wonen, welzijn en zorg uitgereikt. Het bevat informatie over de zorgen welzijnsstructuur op Goeree-Overflakkee nu en over twintig jaar, alsook adviezen en aanbevelingen wat er moet gebeuren om de groter wordende groep ouderen met steeds minder vrijwilligers te kunnen verzorgen. Begin 2021 gaat het proces van start om de toekomstsituatie te verbeteren.

Het project “Optimale zorg” leidt vooral tot ontschotten van de zorg. Zo zijn aanbieders van geboortezorg gaan samenwerken, zodat cliënten nog maar één aanspreekpunt hebben. De administratieve druk voor de zorgverleners moet omlaag om ruimte te creëren voor zorginnovatie.

Vanuit een aantal partijen wordt gekeken naar een nieuwe manier van communiceren tussen huisarts en specialist, waardoor patiënten minder vaak naar de specialist hoeven. Paulina.nu ontwikkelt de businesscase voor een beveiligde Whatsappmogelijkheid, waarin huisarts en specialist kunnen overleggen. De tijd die de specialist voor dit overleg nodig heeft, wordt gefinancierd vanuit het zorginnovatiebudget. CZ werkt via regiobeelden om afspraken te maken met zorgpartijen. Paulina.nu is betrokken geweest bij de opzet van het regiobeeld voor Goeree-Overflakkee.

Paulina.nu heeft geïnventariseerd of corona sneltesten naar Goeree-Overflakkee gehaald konden worden. Dat is niet gebeurd, omdat de sneltest te veel vals-negatieven geeft. Ondernemers die hun personeel niet te lang willen missen, hebben behoefte aan een sneltest, maar inmiddels heeft de GGD voldoende capaciteit om goed en snel te werken.

Vanuit het Albedacollege wordt her-, bij- en nascholing verzorgd. De school is in contact gebracht met ondernemers, zodat scholing en werk goed op elkaar aansluiten.

Paulina.nu heeft horecamedewerkers in contact gebracht met het flexbureau van Curamare, om hen in te zetten in de zorg.

Tot slot presenteert mevrouw Timmers de aanbevelingen van de werkgroep Respijtzorg. De werkgroep bestaat uit beleidsmedewerkers van de gemeente, ASDGO, Alzheimer Nederland, ketenzorg, Curamare, Paulina.nu en een externe projectleider. De werkgroep heeft een programma van eisen opgesteld, Companen heeft de kwantitatieve invulling opgepakt. De respijtzorg, het tijdelijk overnemen van mantelzorg, is toegespitst op een respijthuis, waar gelogeerd en gezorgd kan worden.

Vragen vanuit de adviesraad

- Greet vraagt of Paulina.nu mogelijkheden ziet voor een sociale kaart voor Goeree-Overflakkee. Toen de ASDGO hiertoe pogingen heeft gedaan, werd men vooral verwezen naar instellingen buiten het eiland. Mevrouw Timmers antwoordt dat zij ook behoefte heeft aan een overzicht van aanbieders. Met de gemeentemedewerkers van het sociaal domein overlegt Paulina.nu over een nieuw overzicht dat gebruiksvriendelijk is voor bewoners.

- John vraagt hoe lang het nog duurt voordat het respijtzorg werkelijkheid wordt. Mevrouw Timmers antwoordt dat de gemeenteraad ermee aan de slag moet. De werkgroep wil er graag bij betrokken blijven, maar ze verwacht dat het zeker 1,5 tot 2 jaar duurt voordat het respijthuis gerealiseerd is. Er moet sowieso nog een geschikt pand gevonden worden.

- Petra vraagt of er een behoefte-inventarisatie onder mantelzorgers is gedaan en dat daar uitgekomen is dat zij deze behoefte aan ondersteuning hebben? Mevrouw Timmers antwoordt bevestigend. Landelijk zijn diverse onderzoeken gedaan en ook op Goeree-Overflakkee is de behoefte onderzocht. Daaruit bleek dat 18% van de mantelzorgers en 10% van de zorgontvangers behoefte hebben aan tijdelijk verblijf voor de zorgontvangers. Een derde van deze zorgontvangers zou dit op structurele basis willen en twee derde incidenteel. Op basis van deze cijfers is men op zoek naar mogelijkheden. De gemeten behoefte bedraagt minimaal vier en maximaal acht plekken. De gemeente stelde voor om klein te beginnen, maar Paulina.nu heeft geadviseerd om het concept meteen goed neer te zetten in de definitieve grootte en vorm.

- Edward geeft een compliment voor het webinar over langer zelfstandig wonen. Het was zeer duidelijk en informatief.

- Cor vraagt of het plan om een zorgverzekering voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee nog onderzocht wordt. Mevrouw Timmers antwoordt dat dit nog steeds een wens is, maar dat hiervoor nog een lange weg te gaan is.

De voorzitter dankt mevrouw Timmers voor de presentatie.

Presentatie Curamare

Mevrouw Shekary is sinds april 2021 bestuurslid van Curamare. Daarvoor heeft zij gewerkt als gynaecoloog en heeft zich tijdens haar loopbaan onder andere toegespitst op het verbeteren van  gynaecologische zorg in een ziekenhuis in Breda. Bij Curamare is haar taak vooral verbinding en samenwerking zoeken tussen partijen om de zorg voor de inwoners van Goeree-Overflakkee te verbeteren. Door de coronacrisis kent het ziekenhuis momenteel twee realiteiten: de beleidsmatige gewenste veranderingen en de dagelijkse praktijk met alle hens aan dek om alle patiënten te behandelen. Als bestuurder heeft ze het Van Weel Bethesda leren kennen in deze crisissituatie. Daardoor kost het wat meer tijd om alle medewerkers te leren kennen. Edward vraagt wat men in het ziekenhuis merkt van de impact van corona op de reguliere zorg. Mevrouw Shekary antwoordt dat de reguliere zorg al bij voorbaat was afgeschaald en dat er afgelopen zomer een plan is gemaakt voor de combinatie van covid-zorg en reguliere zorg. Poliklinische behandelingen kunnen nu nagenoeg gewoon doorgaan, veelal met digitale hulpmiddelen. Het operatieve deel is lastiger, omdat men vaak verblijf in het ziekenhuis nodig heeft en daar is onvoldoende capaciteit voor. De IC is uitgebreid, maar met de tweede golf moesten patiënten toch doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen. Een risico is dat mensen te lang wachten met een niet acute, maar wel urgente zorgvraag.

Een van de zorgvernieuwingsprojecten die mevrouw Shekary momenteel uitvoert is de samenwerking met de huisartsen om patiënten langer bij de huisarts te houden, waardoor het ziekenhuis ontlast wordt. Artsen hebben vaak veel ideeën, maar kunnen deze niet uitvoeren door de budgetschotten die er in de medische zorg zijn.

Door de vergrijzing wordt preventie een steeds belangrijker thema en ook het thema verslavingszorg heeft haar aandacht. Mevrouw Shekary hoort graag van de ASDGO in hoeverre die met deze thema’s bezig is. Cor antwoordt dat de ASDGO als primaire taak heeft om de gemeente te adviseren op thema’s over het sociaal domein. Dat kan zowel gevraagd als ongevraagd. Als Curamare onderwerpen aandraagt, is het mogelijk om hierover ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeente. Mevrouw Shekary noemt de noodzaak van Curamare om de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee goed te houden. Er is altijd een tekort aan medewerkers in de zorg. Het eiland moet dus aantrekkelijk gehouden worden om personeel aan te trekken. Petra de Blok meldt dat mensen in de bijstand graag omgeschoold willen worden om in het ziekenhuis en in de verzorging te werken, maar niet toegelaten worden. Mevrouw Shekary zal deze opmerking met P&O bespreken. Greet zou graag zien dat scholieren dichtbij huis een stageplaats of baan vinden voor medische beroepen. Daarbij kan het Albedacollege een rol spelen, maar ook de nieuwe beroepscampus. Mevrouw Shekary weet dat Curamare die verbinding al zoekt en zal dit aandachtspunt meenemen.

Mevrouw Shekary noemt het behoud van het ziekenhuis voor het eiland. Eens in de zoveel jaren staat het ziekenhuis weer ter discussie, zo ook op dit moment. Het ministerie van VWS heeft een houtkoolschets Acute Zorg geschreven, waarin wordt voorgesteld om complexe spoedeisende hulp in grote ziekenhuizen te concentreren. Curamare probeert met alle betrokken partijen een antwoord op deze houtkoolschets te formuleren, omdat ook een basisziekenhuis zoals het Van Weel-Bethesda een SEH-afdeling nodig heeft.

De voorzitter dankt mevrouw Shekary hartelijk voor de presentatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

4. Mededelingen

- Edward heeft de vergadering na agendapunt 3 verlaten vanwege privéomstandigheden.

- Daan Moerkerk is niet aanwezig in verband met werk.

- Petra Wolffenbuttel wordt van harte welkom geheten bij haar eerste ASDGO-vergadering. Zij moet nog benoemd worden door het college.

5. Ingekomen stukken

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken.

6. Verslag ASDGO d.d. 3 november 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Verslag DB d.d. 17 november 2020

Petra de Blok vond enkele passages wat onduidelijk. Ze stuurt Marissa een wijzigingsvoorstel. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Verslag TO d.d. 25 november 2020

Marja vraagt naar de aanpak van de gemeente met betrekking tot de problemen met de gemeentelijke administratie. Cor antwoordt dat het leek of de gemeente het probleem niet herkende, maar de wethouder ging onderzoeken of het klopte en of er problemen waren.

Bij punt 17, begroting, wordt “per twee jaar”, gewijzigd in “per jaar”.

Petra de Blok miste Johan bij de aanwezigen. Bij punt 5 staat dat bij de dialoogavond de jeugdparticipatie aan de orde zou komen, maar dat is niet gebeurd.

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Monitorings- en planningsdocument

Het document is geactualiseerd. Er zijn geen opmerkingen over.

10. Advies wijziging beleidsregels Kindpakket

De gemeente heeft in de vorige vergadering een uitgebreide toelichting gegeven op het Kindpakket. Veel opmerkingen van de ASDGO zijn verwerkt in de gewijzigde beleidsregels. De halfjaarlijkse knip in het toekennen van kledingbudget is volgens de gemeente technisch niet mogelijk. De ASDGO zou toch graag zien dat er twee keer per jaar kleedgeld wordt uitgekeerd.

Met inachtneming van deze opmerking zal de ASDGO positief adviseren over de wijziging beleidsregels Kindpakket.

11. Begroting 2021

Greet heeft de begroting opgesteld naar aanleiding van de meerjarenbegroting van de gemeente. Het budget voor 2021 is met circa € 500 verhoogd. In 2020 heeft de ASDGO weinig georganiseerd door de coronacrisis. Een aantal posten wordt doorgeschoven. De meeste kosten zijn geraamd voor ICT. De vergoedingen voor raadsleden zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor scholing is voldoende budget. Greet adviseert de leden om hier ruim gebruik van te maken.

12. Jaarplan, sprekers en vergaderrooster 2021

Het jaarplan is nog niet compleet en kan dus nog niet vastgesteld worden. Inmiddels zijn deze gegevens toegestuurd. Afgesproken wordt dat Marissa het volledige jaarplan in Drive plaatst. Opmerkingen kunnen tot 16 december worden gegeven. Bij geen reacties wordt het jaarplan vastgesteld.

Betsy geeft een compliment voor het overzichtelijke en consistente jaarplan.

Gastsprekers

Er kunnen nog sprekers gevraagd worden.

John zal contact opnemen met Wim Eijbers (Alzheimer Nederland) voor een presentatie in maart.

13. Jaarverslag 2020

Marissa heeft de conceptversie in Drive gezet en hoopt in januari een definitieve versie te hebben. Ze vraagt de werkgroepen om input te leveren.

14. Terugkoppeling werkgroepen

- Werkgroep Jeugd heeft een webinar over hechting en trauma gevolgd. De werkgroep is bij het TO aangeschoven om knelpunten in het jeugdbeleid met de gemeente te bespreken. De gemeente heeft daarna niet meer gereageerd. Betsy meldt dat de werkgroep ook nog wacht op een reactie op het advies over het rapport jeugdparticipatie.

- Werkgroep Jeugd heeft een onderzoek uitgezet onder tien zorgverleners (Wmo en jeugdzorg). Uit de reacties wordt geconcludeerd dat men veel administratieve rompslomp ervaart en dat sommige bedrijven het lastig vinden om daarmee om te gaan. Er zijn al diverse bedrijven afgehaakt; zij werken alleen nog via een pgb. De gemeente geeft aan dat zij geen signalen heeft ontvangen hierover. Als alle gegevens beschikbaar zijn, zal de werkgroep dit onderwerp met het DB bespreken.

- Werkgroep Onderwijs, (Passend) Werk en Inkomen voert maandelijks overleg met de cliëntenraad PW. De samenwerking verloopt steeds beter.

- Werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport heeft geen nieuws te melden. De werkgroep heeft afgelopen maand niet overlegd.

- Werkgroep Omgeving en Overstijgende onderwerpen heeft ook het webinar over hechting en trauma gevolgd. De regionale adviesraad (RASD) was bijna opgericht, maar blijkt juridisch niet mogelijk in de gekozen vorm. Er wordt nagedacht over een oplossing. Tijdens de dialoogavond van de gemeente is het rapport over respijtzorg gepresenteerd. De gemeente zal alle stukkend doorsturen aan de ASDGO. Begin 2021 zal de gemeente een adviesaanvraag doen.

- Werkgroep Wmo/Volksgezondheid bespreekt de keukentafelgesprekken met de gemeente en heeft contact gehad met de nieuwe beleidsadviseur verslavingszorg.

15. Rondvraag

Greet zal morgen kerstpakketten rondbrengen bij de leden. Wie niet thuis is, wordt verzocht dit door te geven.

16. Beëindiging termijn voorzitter

In 2021 loopt de termijn van de voorzitter na acht jaar af. Het is de taak van de gemeente om een nieuwe onafhankelijke voorzitter te benoemen. Cor heeft aangegeven dat hij zijn termijn nog wel zou willen verlengen, bijvoorbeeld tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Het DB wil dat graag. Als de overige leden hiermee akkoord gaan, zal het DB de gemeente vragen om uit te zoeken of dit juridisch mogelijk is. Afgesproken wordt dat de leden per e-mail hun stem uitbrengen. Marissa zal de vraag per mail sturen.

17. Afscheid adviesraadslid mevrouw M. van Maurik-de Munck

Alle leden van de ASDGO betreuren het zeer dat Marja de adviesraad gaat verlaten. De samenwerking was altijd heel goed en haar expertise wordt zeer gewaardeerd. De leden danken haar voor haar grote inzet en hopen nog ad hoc gebruik te maken van haar kennis.

Marja dankt de adviesraad voor de mooie woorden en de bloemen die ze heeft ontvangen. Ze vindt het heel jammer om digitaal afscheid te moeten nemen.

18. Sluiting

De vergadering wordt om 22.00 uur beëindigd met de wens dat iedereen goede feestdagen en een prettige jaarwisseling heeft en dat volgend jaar weer snel fysiek vergaderd kan worden.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, Marjolein Erwich, John Waterman, Dennis Graute, Therese Wielaard, Marissa BuijsTanis, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Frank Mulder (cliëntenraad PW/WSW), Conny van den Boogert, Petra Wolffenbutel, Edward van Gilst (tot agendapunt 3)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: Ilze Timmers, Mariska Shekary

Afwezig met kennisgeving: Daan Moerkerk, Edward van Gilst (vanaf agendapunt 3), Ingrid Wendt (verslag)

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs – Tanis « Terug naar verslagen