Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 23 juni 2020

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. De vergadering vindt online plaats vanwege de coronamaatregelen. De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Frank Mulder en Sophia van den Blaak van de cliëntenraad Participatiewet & WSW.

2. Kennismaking cliëntenraad Participatiewet & WSW

Afgesproken wordt dat Greet e-mailadressen krijgt van de drie leden, om een afspraak te maken met de Werkgroep Participatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

Conny heeft zich afgemeld, Therese logt later in. Mariëlle van den Berg probeert in te bellen, maar dat lukt nog niet.

5. In- en uitgaande post

De belangrijkste post is rondgestuurd.

6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 12 mei 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Alle documenten komen in Drive te staan. Komende zomer gaat Marissa het archief overzetten. Er was dit keer geen map gemaakt met alle vergaderstukken, waardoor leden zelf de juiste stukken bij elkaar moesten zoeken. Binnenkort wordt overleg gevoerd over de meest efficiënte wijze van archivering. Dan zal ook besloten worden of er voor elke vergadering weer een aparte map wordt aangemaakt.

Korte evaluatie digitaal vergaderen

Voor het DB en TO blijkt digitaal vergaderen prima te werken. Voor de ASDGO-vergadering is het wat lastiger, vanwege het grote aantal leden. Greet vindt het lastig om tijdens de digitale vergadering haar vergaderstukken te raadplegen. Sommige leden gebruiken een extra device voor de vergaderstukken.

De presentatie van Geert Schipaanboord in de vorige vergadering kwam door technische problemen niet tot zijn recht. Wel is het goed dat er contact gelegd is met VNG. De werkgroep Jeugd onderhoudt contact en houdt ruggenspraak met Geert.

7. Verslag DB d.d. 26 mei 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Verslag TO d.d. 3 juni 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Monitorings- en planningsdocument

Er staat een recente versie in Drive. De gemeente heeft veel adviezen uit de planning gehaald, omdat de gemeente een achterstand heeft opgebouwd door de coronacrisis. Bovendien heeft het DB aangegeven dat er in het najaar te veel adviesaanvragen waren ingepland. Een nieuwe planning volgt later.

10. Advies verordening cliëntenraad Participatiewet en WSW

Diverse leden hebben commentaar geleverd op de verordening PW/WSW.

De gemeente heeft gevraagd om advies uit te brengen op de verordening. Bovenstaande punten zullen hierin opgenomen worden. Omdat het een beleidsstuk is, hoeft de cliëntenraad zelf er niet over te adviseren, maar als toegevoegd lid aan de ASDGO wordt de voorzitter wel gevraagd om input te leveren. Het advies wordt voor de gemeenteraad van september geagendeerd.

11. Brainstormsessie: het sociaal domein en de veranderende maatschappij wegens het (post)coronatijdperk

Marissa vraagt of de ASDGO een ongevraagd advies moet geven over de wijze waarop de gemeente omgaat met de coronamaatschappij. De gemeente overlegt goed over wat ze allemaal inzet, maar wat gaat er de komende periode gebeuren? De werkloosheid zal stijgen en de gemeente zal moeten gaan bezuinigen; er komen veel vragen op de gemeente en de maatschappij af. Vanuit de verbindende rol tussen de overheid en de samenleving die de ASDGO heeft, zouden suggesties gedaan kunnen worden.

Afgesproken wordt dat de werkgroep Vitaliteit onder de dorpsraden knelpunten inventariseert, Marjolein via social media informatie ophaalt, en Frank en Petra vanuit de cliëntenraden, zodat er in september een bespreekstuk ligt.

Cor en Greet hebben al overleg gevoerd met de Voedselbank. Daar zijn geen acute knelpunten, wel zijn er meer cliënten en ook wat mensen die tussen wal en schip vallen. Zij worden zo veel mogelijk geholpen.

Sophia verlaat de vergadering.

12. Verdere uitwerking presentatie aan de klankbordgroep sociaal domein

De ASDGO is uitgenodigd om op 2 juli de klankbordgroep sociaal domein bij te wonen. Op diezelfde avond is er een bijeenkomst van de gemeente, waar men aanwezig wil zijn.

Afgesproken wordt dat Marissa en Dennis bijeenkomst van de gemeente bijwonen en dat Cor, Greet, Marjolein en Petra met de klankbordgroep overleggen over de knelpunten als gevolg van de coronacrisis, zoals bij agendapunt 11 besproken.

De klankbordgroep vergadert via Teams op 2 juli van 20.45-21.30 uur. Voor de bijeenkomst van de gemeente wordt nog een uitnodiging verwacht.

13. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen: motivatie, interesse adviesraad

Afgesproken was dat de ASDGO het beleid van de gemeente zou volgen, inzake fysiek vergaderen. Bij iemand thuis bijeenkomen met de werkgroep is echter geen probleem.

14. Rondvraag

15. Sluiting

Cor wenst iedereen een prettige vakantie. De volgende vergadering is op 29 september.

De vergadering wordt om 21.47 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, Marjolein Erwich, John Waterman, Edward van Gilst, Dennis Graute, Therese Wielaard, Marissa Buijs-Tanis, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Frank Mulder (cliëntenraad PW/WSW), Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: Sophia van den Blaak

Afwezig met kennisgeving: Conny v.d. Boogert

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen