Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 24 maart 2020

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden. Vanwege de Coronacrisis vindt de vergadering online plaats.

2. Presentatie beleidsplan maatschappelijke ondersteuning

Er is vanavond geen presentatie, omdat het de gemeente niet lukte om deze online te houden.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

Dennis, Edward en John zijn met kennisgeving afwezig. Greet belt iets later in.

5. In- en uitgaande post

Betsie miste de adviezen van de afgelopen periode. Marissa legt uit dat de adviezen door Cor zijn verzonden, maar niet door haar in het excelbestand zijn opgenomen. De adviezen staan op de website bij 2019 in plaats van 2020. Dit zal nog gewijzigd worden.

6. Verslag ASDGO d.d. 4 februari 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Verslag DB d.d. 18 februari 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Verslag TO d.d. 11 maart 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Advies startnotitie jeugdbeleid

Niemand heeft nog opmerkingen op het advies. Edward had als reactie gegeven dat hij het een duidelijk advies vond en dat het handvatten gaf aan de raad om een goed beeld te vormen. Het advies zal morgen verstuurd worden.

10. Terugkoppeling werkgroepen

- Marjolein, Dennis en Therese zijn op 10 maart in Rondeel geweest voor een bijeenkomst met ketenpartners. Er waren veel organisaties aanwezig en de bijeenkomst was goed voorbereid. De deelnemers werden door de gemeente opgedeeld in groepen om te discussiëren met de ketenpartners over o.a. ouderenzorg, eenzaamheid en verslaving.

- Marissa meldt dat Edward met Ilze Timmers en Mariska Kroon van Paulina.nu heeft gesproken, onder andere over de cursus “dementievriendelijk”. Paulina.nu wil deze aanbieden aan nieuwe groepen, zoals politie en winkeliers. Verder spraken zij over St. Zijn. Edward stelt voor om directeur Anne Verheij uit te nodigen voor een presentatie. Hij zou graag weten wat St. Zijn doet, waarmee  de activiteiten worden gefinancierd en wie er toezicht houdt op de financiën. Volgens Cor is in het TO al meermaals gevraagd wie toezicht houdt, want een groot deel van het budget is van de gemeente.

- De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden van een respijthuis. Edward vraagt naar de stand van zaken hierover. Van de mogelijkheden voor leefstijlverbetering wordt op Goeree-Overflakkee weinig gebruik gemaakt. Wellicht is dit onvoldoende bekend. Paulina.nu gaf aan dat de communicatie vanuit de gemeente verbeterd kan worden. Veel informatie gaat langzaam of komt helemaal niet door. Edward adviseert de werkgroep Wmo om een afspraak te maken met Paulina.nu om te kijken of beide elkaar kunnen helpen. Cor meldt dat het traject voor het respijthuis is afgerond. Er is een plan van aanpak opgesteld. Dit zou naar de gemeente gestuurd worden, maar Cor wilde dat het eerst langs de adviesraad kwam. Dat was men vergeten op te nemen, waarna niemand meer wist waar het plan van aanpak gebleven was. Betsy merkt op dat het al aantal keren is opgevallen dat de gemeente vergeet om de adviesraad in te schakelen, of dat het op het laatste moment gebeurt. Ze vraagt het DB om vriendelijk duidelijk te maken dat de adviesraad ook graag met redelijke termijnen werkt.

- Conny, Greet en Dennis zijn 4 maart bij een denktanksessie over verslaving geweest. Het was een interessante bijeenkomst. De gemeente wil iets gaan opzetten met de aanwezige partijen. Hiervoor zijn de lijnen uitgezet, de volgende sessie moet nog gepland worden.

11. Aansluiting van adviesraadsleden bij vergadering dagelijks bestuur

Omdat het lastig is om het TO te volgen als men de voorafgaande DB-vergadering niet heeft bijgewoond, wordt afgesproken dat de leden die het TO bijwonen voortaan ook naar de DBvergadering komen. Volgens de statuten is dit toegestaan. Voor het bijwonen van de DB-vergadering geldt dezelfde vergoeding als voor het TO.

12. Planning technisch overleg

De planning moet hiervoor aangepast worden: wie het TO bijwoont, neemt ook deel aan de voorafgaande DB-vergadering. Afgesproken wordt dat iedereen checkt of dit lukt. (actiepunt 20-02)

13. Aanpassing huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is op een aantal punten aangepast.

- “Wmo-wet” is gewijzigd in “Wmo”. Ook de andere benamingen van wetten zullen op consistentie worden nagelopen.

- In artikel 5, lid 2 is de afspraak opgenomen dat adviesraadsleden niet alleen bij toerbeurt het TO bijwonen, maar ook het voorafgaande DB-overleg.

- In artikel 15 wordt “presentiegeld” vervangen door “vrijwilligersbijdrage”. Deze bijdrage wordt ook uitbetaald als iemand de vergadering niet bijwoont. In het DB is afgesproken dat leden een goede motivatie moeten hebben om een vergadering niet bij te wonen.

- Er wordt een artikel toegevoegd, waarin de taken van adviesraadsleden worden opgenomen. Hiervoor wordt de tekst van de sollicitatiecommissie gebruikt. In geval van overlap met artikel 16 zal dit artikel worden aangepast. Afgesproken wordt dat Cor de tekst voor het artikel schrijft en aan de adviesraad voorlegt.

- Aan artikel 19 is toegevoegd dat gezocht wordt naar leden die zo veel mogelijk verspreid over het eiland wonen en werken. Afgesproken wordt dat dit een van de criteria is bij de keuze van nieuwe raadsleden. Het is op dit moment echter niet realistisch, omdat er slechts weinig sollicitanten reageren op de vacatures.

De nieuwe versie van het huishoudelijk reglement wordt in Dropbox geplaatst.

14. Aanpassing tekst op de website

Marja heeft de teksten gescreend op complexiteit. Cor vereenvoudigt de teksten op basis van haar bevindingen en stuurt ze dan opnieuw voor een screening. Jeugdzorg wordt veranderd “jeugdhulp/- zorg”.

15. Taken secretaris

Het blijkt lastig om de taken van de secretaris te verdelen, omdat alles met elkaar samenhangt. Marissa zou graag zien dat iemand anders het secretariaat op zich neemt. Niemand is direct bereid om dit over te nemen. Afgesproken wordt dat alle leden erover nadenken. Tot die tijd blijft Marissa het secretariaat voeren.

16. Sollicitatiecommissie

Niemand heeft gesolliciteerd, terwijl de vacature breed is uitgezet. Alle leden wordt gevraagd om geschikte personen te benaderen, maar verder wordt er voorlopig niet geworven. Voorkomen moet worden dat er een “wanhopige oproep” voor leden wordt gedaan.

Greet stelt voor om meer publiciteit te zoeken over het werk van de ASDGO. Marjolein en Marja zullen een opzetje maken voor een interview/vlog door de adviesraadsleden met wat verrassende uitspraken.

17. Office 365

Het DB wil Office365 aanschaffen met voor alle leden een e-mailadres van ASDGO. Zo kunnen documenten eenvoudiger gedeeld worden. Via Office Teams kan ook online vergaderd worden. Greet merkt op dat dit als voordeel heeft dat een e-mailadres vervalt als iemand uit de adviesraad gaat. De kosten bedragen € 9 per deelnemer per maand. Besloten wordt dat het pakket wordt aangeschaft.

18. Monitoringsdocument adviezen en planningsdocument

Het planningsdocument bevat de komende adviesaanvragen, wat handig is om sprekers in te plannen. Het monitoringsdocument bevat informatie over wat de gemeente met de adviezen heeft gedaan. De documenten zullen samengevoegd worden.

19. Begroting

De begroting 2019 is goedgekeurd met een aantal opmerkingen van de raad. Daar kan de penningmeester echter niets meer mee. In januari is alles afgehandeld en de gemeente is akkoord gegaan met de cijfers. Binnen twee maanden wil Greet alle financiën op orde hebben.

In 2020 krijgt de ASDGO een budget van € 20.840 (in 2019 was dit € 20.085). In de begroting was gerekend met € 23.000. Volgend jaar wordt wel een trendmatige verhoging doorgevoerd. Greet is nog in gesprek met de gemeente en is ervan overtuigd dat het budget wordt verhoogd als blijkt dat er meer geld nodig is voor de vergoedingen. In 2019 is er namelijk geen verhoging doorgevoerd, wat wel had gemoeten.

Kascontrolecommissie

Corrie en Greet vormden de kascontrolecommissie voor de jaarstukken van 2018. Afgesproken wordt dat Corrie en Edward de stukken van 2019 controleren. Na goedkeuring moeten de stukken formeel ondertekend worden. Greet zal hiervoor een document ter ondertekening sturen. Voor eind april moeten de stukken bij de gemeente zijn aangeleverd. (actiepunt 20-03)

20. Rondvraag

- Marjolein, Therese, Edward en John zijn vandaag (eindelijk) als adviesraadslid benoemd door de gemeente.

- Marissa merkt op dat van een aantal leden de verbinding is verbroken en dat zij niet meer kunnen inloggen. Bij de volgende vergadering zal daarom de beeldfunctie worden uitgeschakeld.

- Betsy vraagt wat de gemeente voor kwetsbare groepen organiseert tijdens de Coronacrisis. Is er een vangnet, bijvoorbeeld voor ouderen die geen dagbesteding hebben en gezinnen met kinderen in speciaal onderwijs? Wat doet de gemeente als het echt niet meer gaat thuis? Trekken de mantelzorgers het en ontstaan er geen onveilige situaties? Heeft de gemeente hier een crisisplan voor? Is er een taak voor de ASDGO om toe te zien op wat de gemeente doet? Cor zal dit met de wethouder bespreken. Dennis heeft doorgegeven dat de gemeente telefonisch niet bereikbaar was vandaag. Alleen chatten was mogelijk. (actiepunt 20-04)

21. Sluiting

De vergadering wordt om 20.58 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, Marjolein Erwich, Therese Wielaard, Marissa Buijs-Tanis, Conny v.d.Boogert, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Ingrid Wendt (verslag)

Afwezig met kennisgeving: John Waterman, Edward van Gilst, Dennis Graute

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen