Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 18 juni 2019

1. Opening

De laatste vergadering voor het zomerreces wordt geopend om 19.40 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastspreker en de overige aanwezigen. Therese wordt speciaal welkom geheten en succes gewenst, omdat het haar eerste vergadering als adviesraadslid is.

2. Presentatie

Mevrouw Marleen van Berkum van Samenwerkingsverband passend onderwijs geeft een presentatie.

Elk kind moet onderwijs krijgen dat bij hem past en dit moet zo veel mogelijk georganiseerd worden binnen het reguliere onderwijs. Het samenwerkingsverband is een verplichte samenwerking tussen de schoolbesturen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee, die samen passend onderwijs organiseren. In hetvo werkte het (kleine) samenwerkingsverband (van drie scholen) meteen goed, maar voor het p.o. (met 34 scholen) was het wat lastiger. Daarom zijn beide samenwerkingsverbanden door middel van een koepelvereniging met elkaar verbonden. Het samenwerkingsverband bepaalt met de schoolbesturen het beleid, maar de schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling ervan.

Alle scholen werken met het onderwijsondersteuningsstructuurmodel dat weergeeft welke basiszorg elk kind nodig heeft en welke aanvullende zorg georganiseerd moet worden als een kind meer ondersteuning nodig heeft. Sommige ondersteuning (bijv. dyslexie-ondersteuning) moet op alle scholen beschikbaar zijn. Specifieke ondersteuning (bijv. voor hoogbegaafdheid) wordt door het samenwerkingsverband aangeboden op alle scholen waar dat nodig is.

In het onderwijsondersteuningsstructuurmodel zijn ook ondersteuning door een jeugdverpleegkundige, Team Jeugd en Gezin en OZA (Onderwijs Zorg Arrangement) ondergebracht. Bij zorgkinderen is vaak ook jeugdhulp nodig. De school en het gezin moeten hierin samen optrekken. De zwaarste vorm van ondersteuning is de indicatie voor jeugdhulpverlening (plus TLV, de toelaatbaarheidsverklaring waarmee een kind naar speciaal onderwijs kan).

Het onderwijs is verantwoordelijk voor een passende plek voor elk kind. Als dat niet op een reguliere school kan, wordt een plek gezocht in het speciaal onderwijs. Dat is lastig op Goeree-Overflakkee omdat er niet voor elke zorgvraag een school beschikbaar is. De Ark is geschikt voor zeer moeilijk lerende kinderen, maar kinderen met zeer afwijkend gedrag moeten buiten het eiland naar school. Het onderwijs ziet het als zijn taak om deze zorg te verbeteren, zodat zo veel mogelijk leerlingen van een voorziening op het eiland gebruik kunnen maken. Er zijn drie SBO’s, oorspronkelijk bedoeld voor moeilijk lerende kinderen, maar daar gaan nu ook kinderen heen met gedragsstoornissen. Er wordt hard gewerkt aan een dekkend aanbod.

Voor kleuters is onlangs het KOZA (Kleuter Onderwijs Zorg Arrangement) opgezet. Kleuters met een zware zorgvraag worden een jaar in een aparte setting opgevangen en zowel op school als thuis ondersteund. Deze voorziening zou het samenwerkingsverband ook graag voor oudere leerlingen inzetten.

De onderwijsondersteuningsstructuur is gebaseerd op drie pijlers: ondersteuning docent, begeleiding leerling, partnerschap met ouders. Gekozen is voor een hybride model voor de inzet van geld. Het budget gaat naar het samenwerkingsverband die het inzet om ondersteuning op scholen aan te bieden.

Verzuim signaleren is heel belangrijk, want een kind dat verzuimt, heeft daar meestal een reden voor, zoals mantelzorg, ruzie thuis, pesten op school of onderweg. Ook als de cijfers achteruitgaan, is het belangrijk om de oorzaak te onderzoeken. Het samenwerkingsverband kan het SOT (Schoolondersteuningsteam) inzetten. De gemeente, het CJG, Kwadraat, schoolmaatschappelijk werk, scholen, etc. hebben samen overlegd over ieders taken en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat ouders meteen de juiste doorverwijzing krijgen naar jeugdhulp, dat er voldoende preventie is en dat er op het juiste moment wordt overgegaan op curatief beleid. De netwerkorganisatie moet één groot schoolondersteuningsteam vormen, zodat signalen die op school worden opgepikt, meteen op de goede plek terechtkomen.

Gevraagd wordt wat er met hoogbegaafde vo-leerlingen gebeurt die buiten de regio gaan kijken voor onderwijs, maar daar niet worden aangenomen. Marleen erkent dat deze groep op GoereeOverflakkee onvoldoende bediend wordt. Er wordt aan gewerkt om hoogbegaafden beter te signaleren. Twee vo-scholen bieden inmiddels gezamenlijk een gymnasium-traject aan. Het samenwerkingsverband heeft subsidie aangevraagd om eerst een nulmeting te doen en vervolgens te meten of extra budget leidt tot betere ondersteuning. Nu wordt maatwerk geleverd, maar de komende vier jaar wordt geprobeerd om dit efficiënter in te richten. Op de vraag of elke basisschooldirecteur voldoende mogelijkheden heeft om problemen te signaleren, antwoordt Marleen dat circa 2% van de leerlingen hoogbegaafd is. Dat zijn zo’n 150 leerlingen op Goeree-Overflakkee. Zij worden vaak niet gezien. De subsidie zal vooral worden ingezet voor scholing. Op de vraag wat de rol van de gemeente is als een kind buiten de regio naar school moet, antwoordt Marleen dat zij zelf een ander samenwerkingsverband belt. Dit verloopt niet via de gemeente.

Volgens een nieuwsbericht zouden meer dan drie leerlingen per klas niet de juiste ondersteuning krijgen. Personeelstekort zou een oorzaak zijn. Gevraagd wordt of dat op Goeree-Overflakkee ook geldt. Marleen antwoordt dat men het personeelstekort voelt, maar dat klassen niet naar huis worden gestuurd.

Het samenwerkingsverband probeert alle leerlingen passend onderwijs te geven. Gevraagd wordt waar de grens ligt. Vo-scholen hebben te veel zorgleerlingen om ze allemaal goede zorg te geven. Marleen erkent dat de zwaarte toeneemt, zowel in regulier onderwijs als in de speciale voorzieningen. Daar heeft het onderwijs nog geen grip op. Voorgesteld wordt om de zorg aan leerlingen te clusteren. Het zou veel rustiger zijn als er één specialist op school komt voor vijf leerlingen met een bepaald probleem. Nu wordt er per leerling een aantal hulpverleners ingezet, maar dat zou ook per doelgroep kunnen. Sander meldt dat men op Terschelling, een eiland waarvan men niet zomaar af kan, werkt met individuele arrangementen. De ingevlogen zorg wordt niet gekoppeld aan een kind, maar aan de school waar het kind carrière gaat maken.

Marjolein vraagt of er veel thuiszitters zijn op Goeree-Overflakkee. Volgens Marleen zijn dat er heel weinig, maar neemt het aantal wel toe, doordat de problemen bij jongeren steeds complexer worden. Vooral drugsverslaving is een groeiend probleem. Met de gemeente wordt het thuiszittersoverleg gevoerd, waarbij ook alle potentiële thuiszitters worden besproken, bijv. leerlingen met veel verzuim of die 100% onbelastbaar verklaard zijn. Leerlingen met een TLV voor speciaal onderwijs die met de taxi in Rotterdam naar school gaan, zijn moeilijk te controleren. Als zij niet naar school gaan, zijn ze onbereikbaar. Soms worden zij teruggehaald naar het eiland, zodat hier maatwerk geboden kan worden.

De voorzitter dankt Marleen hartelijk voor de presentatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

5. In- en uitgaande post

Er zijn geen bijzonderheden over de post.

6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 14 mei 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Barbara de Frel heeft inmiddels contact gehad met de gemeente en gaat op scholen voorlichting geven over schuldhulpverlening.

7. Verslag DB d.d. 5 juni 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Verslag TO d.d. 12 juni 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Monitoringsdocument adviezen

10. Enquête

Er is 297 keer ingelogd om de enquête in te vullen, wat hoog is vergeleken met andere enquêtes. Alle leden wordt verzocht om nog een keer de contacten erop te wijzen. Invullen kan tot volgende week maandag. De gegevens zullen na de zomer gepresenteerd worden. Er zijn veel opmerkingen gemaakt, dus de verwerking/duiding kost best veel tijd. Afgesproken wordt dat Betsy de algemene trends uit de enquête haalt en de uitkomsten per onderwerp clustert en aan de werkgroepen aanbiedt om verder te analyseren en conclusies te trekken. In de vergadering van 10 september worden de uitkomsten gepresenteerd.

11. Actualiseren website

Omdat de teksten erg in gemeentetaal zijn opgesteld, is besloten om ze allemaal te herschrijven. Nog niet alle werkgroepen hebben een werkplan ingeleverd. Eenieder wordt verzocht dit alsnog te doen.

12. Advies beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Goeree-Overflakkee

Marissa heeft een conceptadvies opgesteld en van enkele leden commentaar ontvangen. Ze vraagt wat de adviesraadsleden van de beleidsregels vinden.

Edward van Gilst vraagt uitleg over punt 2 waarin staat dat acht weken te kort is om de benodigde stukken aan te leveren. Sander legt uit dat iemand die een gift krijgt voor bijvoorbeeld kleding, acht weken de tijd krijgt om aan te tonen dat hij dat product ervan gekocht heeft. De tekst zal aangepast worden.

Bij giften in nature wordt gekeken wat de gift in het economische verkeer waard is. Sander vraagt hoe de tegenwaarde wordt berekend. Een laptop die door iemand in vier jaar is afgeschreven, is op zich nog geld waard. Dat geldt ook voor tweedehands fietsen. Wat betekent “tegenwaarde in economisch verkeer”: wordt er op Marktplaats gekeken, of wordt een vast percentage van de nieuwprijs gehanteerd?

Marissa zal het advies definitief maken en nog rondsturen, daarna snel naar gemeente. Eventuele opmerkingen kan men deze week nog aan Marissa sturen.

13. Advies aanbod collectieve zorgverzekering voor minima 2020

Op Goeree-Overflakkee werken adviseurs die mensen helpen om een goede keuze voor een zorgverzekering te maken. Marissa zal de gemeente hierop wijzen. [actiepunt 19-09] Sander stelt voor te overwegen dat het verplichte eigen risico per maand kan worden afgedragen, samen met de premie. Bij VGZ Rotterdam kan dit al. Greet benadrukt dat mensen wel de keuze moeten hebben, want niet iedereen maakt gebruik van het eigen risico. Het voorbeeldadvies zal worden gemaild aan de nieuwe leden. Ook kunnen zij de ‘oude’ adviezen lezen. Er is ook informatie van de koepel over ongevraagde adviezen. Die zal Marissa rondsturen. [actiepunt 19-10]

14. Vergoedingen en indienen van reiskosten t.a.v. begroting Veel leden dienen geen reiskostendeclaratie in, terwijl ze daar volgens het reglement wel recht op hebben. Daardoor geeft de begroting een geflatteerd beeld en zal het budget niet worden verhoogd door de gemeente. Het DB vraagt de leden om voortaan wel de kosten te declareren. Het DB heeft verder geïnformeerd welke vergoedingen andere adviesraden hebben voor de speciale functies. Hoewel de vergoedingen zeer divers zijn, zijn die van de ASDGO aan de lage kant. Het DB is van plan om deze bedragen te verhogen. Verwacht wordt dat het totaalbudget van de gemeente dan ook omhooggaat.

Marja stelt voor dat mensen wel reiskosten declareren, maar niet laten uitkeren. Dan kan het overgebleven geld elders aan besteed worden. Marjo stelt voor om een rekening te openen om de overgebleven reiskosten op te sparen en eens per jaar aan een goed doel te schenken.

15. Terugkoppeling werkgroepen

16. Rondvraag

Mevrouw Den Eerzamen merkt op dat er veel gewonnen is als scholenverzuim goed wordt gemeld. Bij de RGO wordt meteen naar huis gebeld en moet de leerling bij de conciërge komen.

17. Sluiting

De vergadering wordt om 21.41 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Conny v.d. Boogert, Marjo van Maurik, Marissa Buijs-Tanis, Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, John Waterman, Edward van Gilst, Marjolein Erwich, Therese Wielaard, Sander de Vos, Dennis Graute

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: 5 personen

Voorzitter: Cor Hameeteman 

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen