Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 14 mei 2019

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de

gasten.

2. Presentatie: Schulden en dan?

Mevrouw Barbara de Frel van team Zekere Zaak geeft een presentatie. Zekere Zaak biedt hulp bij financiën aan mensen die door een fysieke of mentale beperking niet zelf hun financiële administratie kunnen voeren of die door verkwisting of problematiek in de schulden terechtgekomen zijn. Er is hulp in verschillende vormen mogelijk: budgetcoaching, budgetbeheer, het voeren van beschermingsbewind en hulp via een mentor/curator.

Bij de lichtste vorm van financiële hulp, budgetcoaching, blijft de klant zelf verantwoordelijk en beheert deze zelf zijn financiën. Zekere Zaak houdt geen toezicht, maar kijkt mee en adviseert. Ook bij budgetbeheer blijft de klant zelf verantwoordelijk, maar de beheerder kijkt mee en verzorgt eventueel de betalingen. Beschermingsbewind wordt door de rechtbank opgelegd. De verantwoordelijkheid en beheer van de financiën wordt overgenomen door de bewindvoerder. Deze is (tijdelijk) verantwoordelijk voor het vermogen.

Als een klant een verzoekschrift indient, stelt Zekere Zaak een plan van aanpak op, bespreekt dit met de klant en tekent samen een bereidverklaring. Als de rechtbank bewindvoering oplegt, gebeurt dit tijdens een zitting bij de rechtbank van Rotterdam.

Nadat het traject van bewindvoering is gestart, opent de beheerder een rekening en maakt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Vervolgens wordt een bedrag als leefgeld bepaald. De klant krijgt een bankpasje waarmee het leefgeld kan worden opgenomen. Van de gewone rekening kan de klant vanaf dat moment geen geld meer opnemen.

Schuldhulpverlening wordt door de gemeente ingezet. Als mensen een ver opgelopen schuld hebben, kan de gemeente een minnelijke regeling voorstellen of besluiten om hen drie jaar onder beschermingsbewind te plaatsen. Dit laatste gebeurt middels de wettelijke schuldenregeling (WSN) en verloopt via de rechtbank. De klant dient zich te committeren aan diverse verplichtingen, waaronder sollicitatieplicht. Na drie jaar wordt de overgebleven schuld kwijtgescholden.

De voorzitter dankt Barbara de Frel voor haar presentatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

4. Mededelingen

Een van de twee nieuwe adviesraadsleden, Marjolein Erwich, wordt welkom geheten en succes gewenst. Het andere nieuwe lid, Therese Wielaard is niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen. Sander is afwezig vanwege familieomstandigheden en Dennis heeft een andere afspraak.

5. In- en uitgaande post

De post is via Dropbox beschikbaar gesteld.

6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 26 maart 2019

Het verslag zal op enige punten aangepast worden en wordt dan rondgestuurd, vastgesteld en op de website geplaatst. (actiepunt 19-06)

7. Verslag DB d.d. 30 april 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Verslag TO d.d. 8 mei 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Monitoringsdocument adviezen

In het document wordt bijgehouden welke adviezen de ASDGO heeft uitgebracht en hoe de gemeente hierop gereageerd heeft.

10. Oprichting kinderraad

De ASDGO heeft de gemeente ongevraagd geadviseerd om een kinderraad op te richten. Marissa en Marja hebben het advies met de gemeente besproken. De gemeente was positief en heeft toegezegd te gaan onderzoeken of er vraag is naar kindervertegenwoordiging en of dit in samenwerking met scholen kan worden opgezet.

11. Ontvangen reactie: afsluiting van de monitoring van de samenwerkende inspecties van toezicht sociaal domein

De Inspectie heeft het toezicht op het JOT afgesloten. De adviesraad had verwacht dat de Inspectie hierover een rapportage aan de gemeente zou opleveren, maar dit bleek slechts een brief waarin werd meegedeeld dat het toezicht was gestopt.

De werkgroep Jeugd heeft besloten om zich op het werkdocument te baseren om vervolgstappen te zetten.

12. Ontvangen reactie: advies beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Goeree-Overflakkee 2019-2022

In het TO heeft de adviesraad aangegeven dat de gemeente niet altijd ingaat op de vragen in het advies, maar slechts een zijdelingse reactie geeft. Met de wethouder is afgesproken om hiervan enkele voorbeelden te geven. Adviesraadsleden kunnen input hiervoor aan Marissa sturen. (actiepunt 19-07)

13. Ontvangen reactie: advies preventie en vroegsignalering integrale schuldhulpverlening 2019- 2022 gemeente Goeree-Overflakkee

Zie hierboven.

14. Advies gewijzigde verordening Wmo

De ASDGO is gevraagd om advies uit te brengen op de nieuwe verordening Wmo. Alle leden wordt gevraagd om de verordening kritisch te bestuderen met de vraag of deze verordening in het belang van de burger is. Het DB heeft al enkele wijzigingen geadviseerd, zodat de tekst duidelijker wordt. Greet mist samenhang in de tekst.

Reacties op de verordening kunnen aan Marissa gestuurd worden. Het is ook mogelijk om externe expertise in te schakelen. Suggesties hiervoor zijn welkom. (actiepunt 19-08)

15. Enquête en vlogs

De enquête is klaar en kan binnenkort gedeeld worden. De begeleidende tekst is in Dropbox gezet. Betsy stelt voor om de enquête via de telefoons van de adviesraadsleden te verspreiden onder ieders netwerk. Daarnaast wordt de enquête via andere kanalen (Twitter, Facebook) uitgezet en wordt er een persbericht verstuurd. Ook de dorpsraden worden ingezet voor de verspreiding. Overwogen is om  (oudere) cliënten van zorginstellingen de enquête offline te laten invullen, maar omdat dit een vertekend beeld kan geven, is hier niet voor gekozen.

Afgesproken wordt dat de enquête voor de verspreiding wordt rondgestuurd aan de adviesraadsleden. Op de gemeentepagina zal een opvallende aankondiging komen, zodra de enquête beschikbaar is.

Er is een aantal leuke vlogs gemaakt, maar van de meeste was de (geluids-)kwaliteit onvoldoende om ze te gebruiken. Afgesproken wordt dat de vlogs niet worden gekoppeld aan het uitzetten van de enquête. Eventueel worden ze gebruikt bij de presentatie van de resultaten.

16. Training adviesraadsleden

Marissa heeft alle informatie over de training rondgestuurd ter voorbereiding. Ze heeft drie adviezen ingestuurd als casusmateriaal.

17. Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft de kascontrole uitgevoerd. Punt van aandacht is dat de gemeente op tijd budget verstrekt voor het uitbetalen van de presentiegelden. Het totaalbudget is al jaren hetzelfde en zou wel eens geïndexeerd mogen worden. Het terugvorderen van geld voor laptop en iPad is niet gelukt, waardoor er extra kosten zijn opgevoerd.

De kascontrolecommissie dankt de penningmeester voor het werk en verleent décharge. Het kascontroleoverzicht zal na de vergadering worden ondertekend. Het wordt rondgestuurd aan de leden en via de secretaris aan de gemeente gestuurd.

De volgende kascontrolecommissie bestaat uit Conny en Edward. John is reserve.

18. Terugkoppeling werkgroepen

19. Rondvraag

20. Sluiting

De vergadering wordt om … uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Conny v.d. Boogert, Marjo van Maurik, Marissa Buijs, Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Conny v.d. Boogert, Marja van Maurik-de Munck, John Waterman, Edward van Gilst, Marjolein Erwich,

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: 8 personen

Afwezig met kennisgeving: Therese Wielaard, Sander de Vos, Dennis Graute

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen