Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 18 december 2018

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en de gasten op de publieke tribune. Ruud en Betsy zijn afwezig in verband met andere werkzaamheden. 

2. Presentatie training Het Begint Bij Mij

Tamara Timmermans werkt vanaf 2009 als gezinsbegeleider bij Enver. Sinds januari geeft ze de training Het Begint Bij Mij. Melinda Resing werkt twaalf jaar bij Enver en is al jaren op GoereeOverflakkee werkzaam bij het wijkteam. Sinds dit jaar is zij fulltime bezig met het geven van trainingen.

HBBM is een groepstraining voor ouders (10-15 personen), kinderen (basisschool klas), jongeren, leerkrachten en professionals uit het werkveld. Uitgangspunt is de driehoek tussen kinderen, ouders en leerkrachten. De training kan preventief worden ingezet om opvoedvaardigheden te vergroten, of als intensief traject op basisscholen vanaf groep 6, bijvoorbeeld bij pestgedrag of een slechte sfeer in de klas. Ook kan de training worden ingezet voor teams professionals of leerkrachten om te reflecteren op de praktijk (waarom doe ik wat ik doe? Hoe sta ik voor de klas?).

De training bestaat uit vijf bijeenkomsten, maar daarna gaat de groep door om elkaar te steunen. Zo beklijven de vaardigheden goed. De stichting biedt een toolkit aan waarmee de groepen aan de slag kunnen.

HBBM wordt vergeleken met een huis, opgebouwd uit een fundament, vier muren en een dak. Het fundament bestaat uit de basisprincipes (jij hebt de kennis, dus jij bepaalt). De muren zijn achtereenvolgens de rol en verantwoordelijkheid; eigenwaarde; effectieve communicatie en normen/waarden/regels). Het dak is de supportgroep waarin men elkaar na de training gaat bijsturen. Elke pijler bestaat uit theorie, introspectie naar de eigen rol en introspectie naar de eigen jeugd en opvoeding.

Deelnemers wordt gevraagd om na te denken over je eigen opvoeding, waarna in een veilige omgeving een gesprek over opvoeden ontstaat. Ouders geven elkaar tips en adviezen en ontdekken dat ze onbewust dingen hebben overgenomen van hun ouders. Ze worden bewust van hun gedrag. Ook ontdekken ze dat opvoedstijlen door de jaren heen veranderen. Vroeger mocht een kind niets zeggen, nu wordt verwacht dat ouders met hun kinderen praten. Soms vervallen ouders in een oud stramien, terwijl ze dat helemaal niet willen.

91% van de deelnemers geeft aan dat de situatie na de training is verbeterd. Het is niet gemakkelijk om mensen ervan te overtuigen dat ze de training moeten doen: iedereen is bang om de vuile was buiten te hangen. Bovendien vinden ouders vijf sessies van drie uur erg lang. Als ze eenmaal bezig zijn, willen ze niet meer weg. Ouders blijven plakken omdat ze zo veel willen delen. Na de training willen ze nog graag een vervolg. 

Vragen vanuit de adviesraad

Marissa vraagt naar de resultaten op Goeree-Overflakkee. Melinda zegt dat de gemeente een evaluatie heeft ontvangen. Er zijn inmiddels vijf klassen getraind: ruim 130 leerlingen van vier scholen, 20 ouders en 34 leerkrachten. Het contact tussen Enver en de scholen verloopt via het samenwerkingsverband. Daar wordt beoordeeld welke klassen een hulpvraag hebben. Enver wil echter graag meer preventief werken en dus niet wachten tot de situatie explodeert. De training in de klas is meestal geen probleem, maar het is lastig om de leerkrachten te trainen, omdat zij heel druk zijn. Als de training alleen aan de klas wordt gegeven, blijft het onvoldoende hangen. Bovendien wordt er best wat opengegooid en is het dus belangrijk dat kinderen daarna hun verhaal kwijt kunnen bij ouders of leerkrachten.

Greet denkt dat er veel scholen zijn die heel moeilijke klassen hebben. Die informatie komt echter niet bij het samenwerkingsverband terecht. Ze adviseert om rechtstreeks contact te leggen met scholen. Ouders moet uiteraard wel om toestemming gevraagd worden.

Sander vraagt hoe in een klas wordt omgegaan met verschillende rollen van kinderen. Hoe doorbreek je de groepsdynamiek? Melinda legt uit dat de trainers benoemen wat ze zien, zodat alles bespreekbaar wordt. De leerkracht wordt erbij betrokken en de groep gaat in kleinere groepjes uiteen. Er worden veel doe-activiteiten georganiseerd. Per klas wordt gekeken wat de kinderen nodig hebben. Vaak gaat het ook om de taal: hoe zeg je tegen iemand dat je iets niet leuk vindt?

De voorzitter dankt beide dames hartelijk. De adviesraad zal bij de gemeente aan de orde stellen dat deze training beschikbaar is voor het onderwijs.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag DB d.d. 4 december 2018

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Verslag TO d.d. 12 december 2018

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Verslag ASDGO d.d. 30 oktober 2018

De verslagen van de openbare en besloten vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

7. Sollicitanten

Greet koppelt de bevindingen vanuit de sollicitatiecommissie terug. Er waren drie sollicitanten, waarvan één zich heeft teruggetrokken, omdat hij bang is dat zijn uitkering in het gedrang komt. De andere sollicitanten zijn de heren Waterman en Van Gilst, beide aanwezig op de publieke tribune.

De heer Waterman werkt bij de SVB en heeft in de ouderraad van het Kompas gezeten. De sollicitatiecommissie vindt hem een aansprekende persoon die gemakkelijk contact maakt. Hij lijkt een goede aanvulling te zijn voor de ASDGO.

De heer Van Gilst werkt in het verzekeringswezen. De sollicitatiecommissie vindt hem prettig voorkomend en communicatief vaardig. Hij gaf aan iets te willen terugdoen voor de samenleving. Hij is bekend met stukken lezen en bereid zich te verdiepen in de adviezen. Hij had zich goed ingelezen.

De sollicitatiecommissie geeft over beide kandidaten een positief advies.

De secretaris deelt stembriefjes uit, zodat de adviesraad schriftelijk kan stemmen.

De heren Waterman en Van Gilst worden beide unaniem gekozen om bij de gemeente te worden voorgedragen als lid van de ASDGO, waarna het college besluit om hen al dan niet te benoemen.

8. Uitgebrachte adviezen

Ondanks het rumoerige jaar zijn er in 2018 meer adviezen uitgebracht dan ooit tevoren: zestien stuks. 

Greet merkt op dat het advies over de beleidsregels collectieve zorgverzekering minima heel snel opgeleverd moest worden, maar dat het lijkt alsof de gemeenteraad er niets mee heeft gedaan. De voorzitter meldt dat de procedure volgend jaar wordt verbeterd. Sommige adviezen gaan niet naar de gemeenteraad, maar alleen naar het college. 

Sander vraagt of het grote aantal gevraagde adviezen betekent dat de gemeente de adviesraad wat meer gaat betrekken bij haar ontwikkelingen. De voorzitter bevestigt dat er meer adviezen worden gevraagd. De adviesraad moet nog evalueren wat er met de uitgebrachte adviezen is gedaan.

Marissa merkt op dat een aantal leden via mail of in het document zelf vragen heeft gesteld en opmerkingen heeft gemaakt. Op basis hiervan heeft zij adviezen opgesteld. In 2019 zullen de adviezen door de werkgroepen worden opgesteld, of door Marissa op basis van ieders commentaar. Ze zal daarbij duidelijk aangeven wat de deadline is.

9. Advies schuldhulpverlening

Marja had de tekst voor het advies aangeleverd, maar wil daar nog iets aan aanpassen. Verder heeft niemand opmerkingen. 

Het advies wordt met bovengenoemde aanpassing vastgesteld en verzonden. 

Advies vroegsignalering en preventie 

Het advies wordt ongewijzigd vastgesteld en verzonden. 

10. Enquête

De vragenlijst is opgesteld en wordt op 9 januari in de werkgroep besproken. Betsy heeft ook een plan van aanpak gemaakt. De werkgroep hoopt tijdens de volgende vergadering de vragenlijst vast te stellen, waarna met de gemeente besproken wordt hoe de enquête uitgezet kan worden. In juni hoopt de werkgroep de enquête af te ronden en daarna eventueel verdere verdieping te zoeken. Wie nog onderwerpen heeft voor de enquête, kan deze nog per mail doorgeven aan de werkgroep. 

 De enquête wordt begeleid door een aantal vlogs. Greet en Cor hebben deze opdracht bij de PM gepresenteerd aan leerlingen van Havo 3. Een aantal leerlingen heeft zich hiervoor aangemeld. Aan de RGO is dezelfde vraag gesteld. Daar is het besproken in het team en wordt het na de kerstvakantie teruggekoppeld. Op de website staat het verzoek ook vermeld. Wie een vlog wil maken, kan zich aanmelden. De voorzitter vraagt de leden om dit te promoten. Greet stelt voor om de klus op GOvoorelkaar.nl te plaatsen. De beste vlogger krijgt een cadeaubon. 

11. Indeling werkgroepen

Na het voorstel om een indeling te kiezen die aansluit bij de beleidsvelden van de gemeente heeft de gemeente een schema gemaakt van de beleidsvelden. Dit zou leiden tot de volgende werkgroepindeling: 

Huidige werkgroepen  Nieuwe werkgroepen
Vrijwilligerswerk, leefbaarheid  Sociale Vitaliteit, sport
Mantelzorg, ouderen, verslavingszorg Wmo, volksgezondheid
Jeugd Jeugd
Participatie, werk en inkomen Onderwijs, (passend) werk en inkomen
Wonen Omgeving en overstijgende onderwerpen

Het aantal werkgroepen wordt teruggebracht van zes naar vijf. De werkgroep Indeling vindt dat deze indeling het oorspronkelijke voorstel dicht nadert en stelt voor om deze over te nemen. 

De adviesraad gaat akkoord met bovenstaande indeling. 

Indeling van adviesraadsleden

Onderwijs, (passend) werk en inkomen Greet en Sander
Jeugd Marja en Sander
Wmo en volksgezondheid Conny en Dennis
Sociale vitaliteit en sport Diana
Omgeving en overstijgende onderwerpen Marjo,Dennis en Diana

Marissa zal het document sturen aan de nieuwe leden Van Gilst en Waterman, zodat zij een tijdelijke keuze voor werkgroep kunnen maken om alvast mee te lopen. 

12. Verslag werkgroepen

Er is geen nieuws vanuit de werkgroepen.

13. Financieel verslag 2018 en begroting 2019

Het financieel verslag en de begroting zijn nog niet klaar en zullen in de eerste vergadering van 2019 worden vastgesteld.

14. Jaarplan 2019 en gastsprekers 2019

De volgende onderwerpen zullen in 2019 aandacht krijgen:

De nieuwe werkgroepen wordt gevraagd om een werkplan op te stellen en te agenderen voor de februarivergadering. Ook wordt verwacht dat elke werkgroep een gastspreker voorstelt en uitnodigt.

Voor de februarivergadering wordt een gastspreker over verslaving uitgenodigd. Conny zal in maart een presentatie over mantelzorg verzorgen. Greet wil iemand vragen om te spreken over de enquêteuitkomsten. Marja wil CIZ uitnodigen om te spreken over de indicatiestelling.

15. Rondvraag

Wim heeft per brief aangegeven dat hij lid van de adviesraad wil worden. Dit zou in het DB worden besproken, maar hij heeft niets gehoord. De gemeente is van plan een cliëntenraad op te richten, maar hij verwacht niet dat dit lukt. Hij zou zijn werk graag binnen de adviesraad als werkgroeplid voortzetten. Marissa antwoordt dat zij per e-mail heeft geantwoord dat de ASDGO de expertise van Wim wil blijven inzetten via de werkgroep. Volgens het huishoudelijk reglement kan hij geen adviesraadslid blijven, omdat alleen de voorzitters van de cliëntenraden zijn toegevoegd. Als hij lid wil worden van de ASDGO, kan hij solliciteren.

Piet heeft een bijeenkomst van het PGGO namens de adviesraad bijgewoond. Het bleek een bestuursvergadering te zijn, maar men was blij met zijn aanwezigheid. Hij heeft uitgelegd wat de ASDGO doet, met name op het gebied van dagbesteding en beschut werken. Hij heeft beloofd om het advies hierover toe te sturen aan het PGGO. Verder heeft hij aandacht gevraagd voor het keukentafelgesprek en voor kern- en wijkgericht werken. Het lijkt hem verstandig om eens per jaar contact te houden met het bestuur en/of andere leden.

Greet meldt dat de werkgroep jeugd de ambtenaar en wethouder gaat uitnodigen om te spreken over het inspectierapport dat in oktober uitgebracht zou worden, maar waarover niets meer is vernomen. Met Betsy heeft zij de aanbestedingsgesprekken van de gemeente bijgewoond. Ze heeft een zeer positieve indruk hiervan.

Marissa meldt dat de gemeente in het kader van verslavingspreventie een samenwerking met vlogger Gio Latooy is aangegaan. Hij heeft een vlog over alcoholmisbruik gemaakt. Cor is naar een bijeenkomst preventie en vroegsignalering geweest.

16. Afscheid leden 

Helaas moet Wim stoppen als voorzitter van de cliëntenraad. De adviesraad heeft zijn positieve insteek ervaren en gewaardeerd. Het is jammer dat hij afscheid moet nemen als adviesraadslid, maar de voorzitter hoopt dat hij input blijft leveren via de werkgroep. Hij dankt hem hartelijk voor zijn inzet. 

Tons periode loopt volgend jaar pas af, maar hij stopt zijn lidmaatschap wegens privéomstandigheden. De voorzitter dankt hem voor zijn inbreng, waarbij hij altijd nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor de vluchtelingenproblematiek. Dat is een belangrijk onderwerp dat aan de speerpunten voor 2019 zal worden toegevoegd. 

Piet is, samen met Marjo, het langstzittende lid. Hij heeft altijd het handboek uit 2013 met zich meegedragen, waaruit hij regelmatig citeerde over de kanteling en het keukentafelgesprek. Ondertussen is de context flink veranderd, maar sommige onderwerpen spelen nog steeds. Het keukentafelgesprek komt bijvoorbeeld elke keer weer terug. Landelijk gezien heeft slechts 25% van de gesprekken een positief resultaat. Andere zaken zijn wel degelijk verbeterd. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet voor de gemeenschap. 

De voorzitter deelt mee dat de nieuwjaarsreceptie op 8 januari wordt gehouden in de Staver vanaf 19.00 uur. 

In januari geeft de ASDGO een presentatie in gemeenteraad. De datum volgt. 

17. Sluiting De vergadering wordt om 21.40 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Marjo van Maurik, Marissa Tanis, Dennis Graute, Wim Witte, Diana Nuy-Meijer, Conny v.d. Boogert, Ton Roos, Sander de Vos, Greet Karssies van Houwelingen, Piet Vervloet, Marja van Maurik-de Munck, Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: Tamara Timmermans en Melinda Resing (Enver) en zes toehoorders.

Afwezig met kennisgeving: Ruud Bouman, Betsy Biemond  Afwezig zonder kennisgeving:  

Voorzitter: Cor Hameeteman     

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen