Nieuwsbrief september 2023

 

Geachte lezers,

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden wat er speelt op Goeree- Overflakkee en waar we de burgers kunnen en willen ondersteunen door een gevraagd of ongevraagd advies.

De werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport heeft deze periode de inhoud verzorgt. De ASDGO hoopt met de nieuwsbrief betrokkenheid te creëren en omdat ook de agenda voor de eerstvolgende vergadering is opgenomen in de brief nodigen wij u hiervoor van harte uit.

Blog van de voorzitter, de heer Rien van de Boom

De vakantie is weer voorbij. Dat wil zeggen voor velen, ik hoorde van een fruitkweker dat hij -nu de pluk wat vroeg valt- zo goed als geen mensen kan krijgen voor de a.s. plukweken van appels en peren; de senioren die anders dikwijls beschikbaar waren en in de open lucht een centje mee pikten zijn juist nu op vakantie. Tijdens een fietstochtje, een dezer dagen over Walcheren, waren de campingplaatsen nog heel goed bezet. De senioren hebben wel wat anders te doen dan appels en peren plukken.

We mogen ons gelukkig prijzen als we zonder pech en ongelukken weer op de thuisbasis mochten terugkeren. We lazen en hoorden ook andere berichten. Van vakantiegangers die met ander vervoer terug moesten keren omdat hun auto door hagelstenen vernield was, van een zoon van een vriend van me die hals over kop van de camping in Kroatië moest vertrekken, zijn tent en aanhangwagen achterlatend. Ze brachten het er heelhuids af maar van de tent en aanhanger was niets meer over. We hoorden van branden, aardverschuivingen, enorme buien, hagelstenen en van ernstige, noodlottige ongelukken.

De eerste vergaderingen hebben we weer al achter de rug. 19 september hopen we onze eerste openbare vergadering te houden. Gastsprekers voor die avond zijn de gemeentesecretaris en de directeur Sociaal Domein, dhr. Wim van Esch en Mevrouw Arianda Phaff. Interessant om met hen over onze rol als Adviesraad en de waarde van onze adviezen te spreken.

Tijdens de vakantie brachten we een advies uit over het Openbaar Vervoer. De aanbesteding -door de Provincie- zal binnenkort plaatsvinden.

We bereiden ons voor op het a.s. seizoen, hopen interessante sprekers uit te nodigen en zo mogelijk de vacatures, die er zijn, op te kunnen vullen. Veel gevraagde adviezen staan vooralsnog niet op de agenda. Mogelijk kunnen we tot ongevraagde adviezen komen over onderwerpen die er toe doen en de nodige aandacht behoeven.

Rien van der Boom.

Nieuws vanuit de werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport 

We zijn met onze werkgroep wederom actief geweest op een aantal vlakken. Graag willen wij u, als lezer, graag informeren over een aantal items. 

Ondersteuning Verenigingen vanuit het “ Sportakkoord”

Vanuit onze werkgroep hebben wij een gesprek aangevraagd met de beleidsmedewerker van de gemeente, Rick Postema. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de mogelijkheden binnen het Sportakkoord beter en meer benut kunnen worden, door de diverse sport-en cultuurverenigingen. De belangrijkste reden is de onbekendheid van de diverse mogelijkheden.

We hebben met dhr. Postema gesproken over onze wens om verenigingen actief te benaderen en ze te wijzen op de ondersteuning die ze kunnen krijgen vanuit diverse organisaties. Hulp die bovendien vergoed kan worden uit het Sportakkoord. Een mooi voorbeeld daarvan is de LTC Ouddorp die met de hulp van de KNLTB (bekostigd vanuit het Sportakkoord) het bestuursmodel kon professionaliseren, met als gevolg een (op)bloeiende vereniging. 

De heer Postema gaf aan dat er vorig jaar al een nieuwsbrief was verzonden naar de verenigingen met informatie over het Sportakkoord. Op ons verzoek zal er nogmaals een nieuwsbericht richting de verenigingen worden verzonden, inclusief bovenstaand voorbeeld vanuit de praktijk. Op deze wijze kunnen wij, als adviesraad, de vele vrijwilligers bij de verenigingen zo goed mogelijk ondersteunen. Vanuit onze rol zullen we dit proces nauwlettend volgen. 

Actief Leven Akkoord (GALA) Gezond en Actief Leven Akkoord

Op 27 juni heeft de Gemeente een presentatie gegeven over het GALA. Het GALA is gericht op het voorkomen van de zorgvraag. Het GALA bevat zeven gemeenschappelijke doelen:

Deze zeven doelen zijn vertaald naar vijftien thema’s. De gemeente wordt gevraagd aan te geven aan welke van de vijftien thema’s ze invulling wil gaan geven. Op een aantal thema’s wordt al ingezet op Goeree-Overflakkee, soms zelfs met budget vanuit het Rijk. Goeree-Overflakkee heeft als extra thema’s gekozen voor: sociale veiligheid en integriteit in de sport en een onderzoek naar de meerwaarde van een lokaal sportplatform, inclusief de wens om tot zo’n platform te komen. Een derde actie in het plan van aanpak is het herijken van het lokale Sportakkoord. Tijdens de opzet van het GALA is het nationaal Sportakkoord herijkt. Gemeenten worden verplicht om hun Sportakkoord hieraan te toetsen om aanspraak te maken op het budget voor sportbeleid.

Vanuit de adviesraad hebben wij erop aangedrongen dat de gemeente een zorgvuldig plan van aanpak moet maken, zodat de bewoners op Goeree Overflakkee optimaal profiteren van de bestaande budgetten. 

Tegelijkertijd hebben wij aangedrongen,  richting de uitvoerders bij de Gemeente,  om ervoor te zorgen dat eerst de basis op orde moet zijn, zodat de reguliere problemen rondom openbare sportaccommodaties voldoende aandacht krijgen. Denk aan de sluiting van de multifunctionele gebouwen, zwembaden etc. in de vakantieperiodes

De heer Postema antwoordt dat de gemeente haar middelen moet borgen middels het plan van aanpak, maar dat er zeker ook aandacht is voor de huidige uitdagingen. Een deel van de middelen kan benut worden om de basis op orde te krijgen en de sociale basis te versterken, zodat de gewenste situatie ontstaat. Uiteraard zullen wij ook deze ontwikkeling volgen. We hebben ook de afspraak gemaakt dat wij op de hoogte gehouden worden door de beleidsmedewerkers. 

Gastsprekers

Voor de vergadering van 19 september 2023 zijn de gemeentesecretaris / algemeen directeur dhr. W. (Wim) van Esch en mevr. A (Ariadna) Phaff uitgenodigd. De gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is daarmee verbindingspersoon tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Agenda voor de vergadering van 19 september 2023

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Gastsprekers:

5. Afscheid Frank Mulder

6. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 27 juni 2023

7. Verslag DB d.d. 05 juni 2023 en 17 augustus 2023

8. Verslag TO d.d. 06 september 2023

9. Inkomende en uitgaande post

10. Vergaderrooster 2023

11. Nieuwsbrief

12. Live uitzenden openbare ASDGO vergadering

13. Jaarplan 2024

14. Monitorings- en planningsdocument versie 7 juni 2023

15. Nieuws vanuit de werkgroepen

16. Rondvraag

17. Sluiting

Vacature:

Houd de website van de ASDGO in de gaten. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor onze raad.

Nieuwsgierig of meer vragen? Neem contact op met de sollicitatiecommissie; Edward@asdgo.nl of bezoek de openbare vergadering.« Terug naar nieuws