Voorzitterswissel bij de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Via de ASDGO kunnen burgers invloed uitoefenen op het beleid.

Goeree-Overflakkee - In negen jaar tijd is de bekendheid van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee flink gegroeid. Toch weet lang nog niet iedereen wat de ASDGO doet en betekent voor de eilandelijke samenleving. De nieuwe voorzitter, Rien van der Boom, ziet het als een van zijn taken om daar wat aan te doen.

Van der Boom krijgt de voorzittershamer in handen per 1 augustus. Hij is de opvolger van Cor Hameeteman, die in mei 2013 aantrad en er twee periodes van vier jaar en nog een extra jaar op heeft zitten.

Rien van der Boom en Cor HameetemanHele verandering

Toen Hameeteman begon, was er nog geen ASDGO. De raad heette toe de WMO-adviesraad. De adviezen die de raad uitbracht aan de gemeente - het college van B&W en de gemeenteraad - hadden te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). “Er zijn nog steeds mensen die het over de WMO-Adviesraad hebben, maar het is al sinds 2015 ASDGO”, zegt Hameeteman. “Het was een hele verandering: het sociaal domein is vele malen groter dan alleen de WMO en we kregen dus ook veel meer taken. We gingen ook adviseren op het gebied van jeugdzorg en participatie, die vanaf 2015 ook onder de gemeente vallen.”

Hameeteman wist weinig van de WMO af toen hij in 2013 begon. Maar zijn passie om op te komen voor de zwakken in de samenleving was gegroeid in de tijd dat hij landelijk, provinciaal en gemeentelijk politiek actief was en zitting had in de cliëntenraad van de Goede Ree en Nieuw Rijsenburgh. Zijn sollicitatie leidde vervolgens tot het voorzitterschap van de WMO adviesraad.

Kanteling

“Er was net een nota uitgebracht: ‘Goeree-Overflakkee op weg naar duurzaamheid’. Die ging over de kanteling. Het idee erachter was, dat de gemeente er is voor de burger en niet moet zeggen: jij moet dit en jij moet dat. Het ging om een kanteling in denken”, aldus Hameeteman. Concreet leidde dat vanaf 2013 tot een groeiend aantal adviezen over beleidsplannen van de gemeente. Gevraagde én ongevraagde adviezen. Gemiddeld gaat het om twaalf adviezen per jaar. Het gemeentebestuur gaat er serieus mee om, is het gevoel van Cor Hameeteman en Rien van der Boom.

De laatste ontving de adviezen van de ASDGO jarenlang als gemeenteraadslid. Na zijn afscheid van de politiek - hij stelde zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer herkiesbaar - zocht Van der Boom een nieuwe nuttige tijdsbesteding en solliciteerde hij succesvol op de functie van ASDGO-voorzitter.

Iets betekenen

“Ik heb bij Zuidwester gewerkt als hoofd inkoop en leidinggevende van de cliëntenadministratie en de receptie. Daar heb ik wel affiniteit met het sociaal domein gekregen. Bovendien waren mijn aandachtsgebieden als gemeenteraadslid onderwijs en welzijn. Daar viel ook de WMO onder, en later het sociaal domein”, vertelt de nieuwe voorzitter. “Ik wil graag iets betekenen voor kwetsbare mensen, jong en oud.

De voorzitter van de ASDGO heeft een onafhankelijke positie. Het maken van adviezen is in de eerste plaats een taak van de gespecialisseerde werkgroepen van de raad. Die houden zich bezig met bijvoorbeeld jeugd, WMO/volksgezondheid, sport en onderwijs/werk en inkomen. Momenteel bestaat de raad uit dertien personen met verschillende achtergronden. Er zijn vijf vacatures.

Hoger plan

Cor Hameeteman kijkt terug op een boeiende periode van negen jaar voorzitterschap. “Je kunt het moeilijk doen naast een fulltime baan”, zegt de voormalige docent Nederlands. “Het kost namelijk veel tijd. Maar de ASDGO is wel belangrijk, omdat die burgers de mogelijkheid bied om invloed uit te oefenen op het beleid.”

Hij memoreert de manieren waarop de raad opdiepte wat er in de samenleving leeft als het om het sociaal domein gaat: een drietal sessies, verspreid over het eiland, en een enquête. “Met de uitkomsten daarvan hebben we onze adviesrol op een hoger plan kunnen brengen. Ook is de ontvankelijkheid vergroot voor onze inbreng bij het ambtelijk apparaat van de gemeente en de gemeenteraad.” Een voorbeeld is het advies van de ASDGO uitbracht over verslavingspreventie. Dat leidde tot invoering van het zogenoemde IJslandse model - Opgroeien in een Kansrijke Omgeving - op Goeree-Overflakkee.

Uit de samenleving

Aan de andere kant zijn er ook adviezen die de gemeente terzijde schuift, zij het gemotiveerd, of jarenlang laat liggen, zoals het ongevraagde advies om een gemeentelijke jeugdraad in te stellen. De nieuwe voorzitter zal er opnieuw aandacht voor vragen, zoals hij ook het geven van ongevraagde adviezen een impuls hoopt te geven én de bekendheid van de ASDGO verder wil vergroten. Een ander aandachtspunt is het zoeken van een nieuwe toekomst voor de cliëntenraden jeugd, participatie en WMO, die ook een vertegenwoordigen behoren te hebben in de ASDGBO.

“Het is belangrijk dat we voldoende ervaringsdeskundigen raadplegen om tot een goed advies te komen”, zegt Rien van der Boom. “dat geluiden uit de samenleving naar voren komen in onze adviezen.” Die geluiden opdiepen kan op verschillende manieren, ook via de openbare vergaderingen van de ASDGO, die altijd gasten trekken en in coronatijd (online) zelfs meer dan ooit.

(Bron Eilanden-Nieuws)« Terug naar nieuws