Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Datum:21 november 2023 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Gastsprekers:

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 24 oktober 2023

6. Verslag (virtueel) DB d.d. 30 oktober 2023

7. Verslag TO d.d. 8 november 2023

8. Inkomende en uitgaande post

Ingekomen post

24-10-2023; Nina van Welsenis, uitnodiging spiegelbijeenkomst Jeugdhulp

27-10-2023: Ferry de Koning Powerpoint OKO voor in de Drive

Uitgaande post

25-10-2023; Gevraagd Advies Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling,ons kenmerk 202309

9. Vergaderrooster 2024

10. Nieuwsbrief

Denk nog aan de aan te leveren nieuwsitems

11. Monitorings- en planningsdocument versie november 2023

12. Nieuws vanuit de werkgroepen

13. Rondvraag

14. Sluiting« Terug naar agenda