Openbare vergadering ASDGO

Datum:13 december 2022 19:30 uur
Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

1. Opening en welkom

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Training Workspace door J.W. van de Meij en P. Diepenhorst

5. Inkomende post

6. Uitgaande post

7. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 01-11-2022

8. Verslag DB d.d. 22-11-2022

9. Verslag TO d.d. 1-12-2021

10. Vergaderrooster 2023
  -  Gastspreker
  -  Nieuwsbrief

11. Monitorings- en planningsdocument

12. Financiën door de penningmeester

13. Evaluatie Klanbordgroep, 1 december 2022

14. Klankbordgroep “Wonen, Zorg en Welzijn”

15. Verslag concretiseringssessie 8 december 2022

Besluitvormingssessie 19 december

16.Vanuit de werkgroepen
     a. Werkplan 2023 presenteren
     b. Jaarplan 2022

17.Rondvraag

18.Sluiting

Besloten gedeelte:

1. Opening

2. Communicatie, deel 2

3. Teambuilding 20 januari 2023

4. Van de penningmeester

5. Sluiting« Terug naar agenda