Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Werkgroep vrijwilligerswerk

Inleiding

vrijwilligerswerkIn de WMO heeft de gemeente opdracht om aan te geven welke maatregelen ze neemt voor het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers. Bij de vormgeving van haar beleidsplan dient de gemeente o.a. (lokale organisaties van) vrijwilligers te betrekken. De WMO richt zich op vrijwillige inzet als vorm van maatschappelijke participatie, waarbij onderlinge hulp van mensen en het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid belangrijke pijlers zijn. Vrijwillige inzet, gericht op het ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie, vormt een essentiële bijdrage aan de participatiesamenleving. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in 2015 haar vrijwilligersbeleid geformuleerd en aangegeven hoe zij om wil gaan met vrijwillige inzet. 

Doelstellingen werkgroep

De werkgroep wil, binnen de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, meer bekendheid over vrijwilligerswerk vanuit WMO-perspectief verzamelen. Dit door zich te (laten) informeren en kennis en kunde te vergaren om de gemeente gevraagd en ongevraagd van  advies met betrekking tot WMO-gerelateerd vrijwilligerswerk te kunnen voorzien. De werkgroep richt zich hierbij op vrijwilligers die hun  vrijwillige werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband ( via professionele en vrijwilligersorganisaties), maar ook op de individuele vrijwilligers die niet gelieerd zijn aan enige organisatie. 

De werkgroep blijft aandacht vragen voor het individueel of in georganiseerd verband betrekken van (de) vrijwilliger(s) bij het ‘gesprek’, alsmede het vermelden van de activiteiten van (de) vrijwilliger(s) in het resultaat van ‘het gesprek’.  

Realisatie doelstelling

  1. Contacten te gaan zoeken en onderhouden met (groepen) vrijwilligers op Goeree-Overflakkee teneinde kennis te maken, de gemeentelijke nota vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen en deze (groepen) vrijwilligers te ‘bevragen’ op de werkbaarheid van de gemeentelijke nota ten behoeve van hun activiteiten.

  2. Contact te blijven onderhouden met de gemeentelijke beleidsadviseurs kern- en buurtgericht werken, de beleidsmedewerker vrijwilligersbeleid en de contactfunctionaris verenigingen.

  3. Contacten te blijven onderhouden met de dorpsraden (in afstemming met werkgroep wonen en leefbaarheid)

  4. Te blijven participeren in de gemeentelijke projectgroep ‘verbinden van talenten.

  5. De in 2015 ontwikkelde nota vrijwilligersbeleid te evalueren aan de hand van de gemeentelijke beleidseffectrapportage.

  6. De input vanuit de bijeenkomsten ‘uw zorg, onze zorg’ met betrekking tot  vrijwilligerswerk  (o.a. keukentafelgesprek, verhouding professioneel en vrijwilligerswerk’ /’verdringing van betaald werk en grenzen van vrijwilligerswerk’) waar mogelijk verwerken tot (on)gevraagde adviezen richting gemeente.

  7. Een spreker uit te nodigen die de adviesraad bijpraat/informeert over WMO-gerelateerd vrijwilligerswerk bijv. iemand van MOVISIE.

Begroting werkgroep

Voor het realiseren van de meeste doelstellingen denkt de werkgroep geen financiën nodig te hebben. Aan het uitnodigen van een spreker zijn mogelijk kosten verbonden. Dit geldt ook voor het bezoeken van relevante bijeenkomsten met als doel kennisverrijking. Wij zouden hiervoor graag € 1000,- opgenomen zien in de begroting.

Bijlage: uitwerking en tijdpad realisatie doelstellingen.

Ad.1. Inventariseren belangrijkste vrijwilligersgroepen en contactpersonen hiervan middels gemeentegids.
Actie: Ton. Tijdpad: 1ste kwartaal 2017          

Ad.2. De werkgroep onderhoudt 2x per jaar contacten met de gemeentelijke beleidsadviseurs kern- en buurtgericht werken, vrijwilligersbeleid en de contactfunctionaris verenigingen  en bekijkt aan de hand van de kennismaking of structureel overleg met hen een meerwaarde biedt voor de werkgroep.
Actie: Jantine (= afspraak maken). Tijdpad: 2e  + 4e kwartaal 2017

Ad.3. De werkgroep participeert in het 2-jaarlijks overleg tussen gemeente en dorpsraden. Uitnodiging komt via de gemeente.
Actie: Jantine via gemeente (Eric Godrie). Tijdpad: volgens vergaderschema dorpsraden 

Ad.4. De werkgroep continueert haar bijdrage aan de gemeentelijke werkgroep ‘verbinden van talenten’.   Actie: Piet. Tijdpad: doorlopend via vergaderschema.

Ad.5. De werkgroep zal de nota vrijwilligersbeleid evalueren. Input t.b.v. evaluatie komt o.a. uit contacten met div. groepen vrijwilligers (zie ad.1.) en dorpsraden (zie ad. 3)  
Actie: werkgroep. Tijdpad: 4e kwartaal 2017 

Ad.6.  Vanuit de bijeenkomsten ‘uw zorg, onze zorg’ zijn signalen gekomen die raakvlakken hebben met vrijwilligerswerk. De werkgroep bestudeert de signalen en bekijkt hoe de signalen omgezet kunnen worden in (on)gevraagde adviezen. Waar mogelijk integraal in samenwerking met andere werkgroepen.
Actie: werkgroep. Tijdpad: doorlopend in 2017

Ad.7. MOVISIE heeft een document gemaakt dat gemeenten aandachtspunten biedt in het vormgeven van lokaal beleid, gebaseerd op de wensen en eisen vanuit de WMO 2015. Dit document heeft, naar wij hopen, veel raakvlakken met de gemeentelijke nota vrijwilligersbeleid. De werkgroep is voornemens de twee documenten naast elkaar te leggen om te bekijken waar raakvlakken en verschillen zitten. De raakvlakken en verschillen bieden misschien een mogelijkheid tot een toelichting vanuit MOVISIE en hun kijk op zaken.  
Actie: werkgroep. Tijdpad: 1e kwartaal 2017 (naast elkaar leggen documenten), ev. uitnodigen spreken 3e kwartaal 2017.

Leden werkgroep

Piet Vervloet, Ton Roos en Marja van Maurik.