Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Werkgroep verslavingszorg

Over verslavingszorg

VerslavingszorgOp het gebied van verslavingszorg richt de gemeente Goeree-Overflakkee zich op drie pijlers: preventie, samenwerking met handhavers (m.n. boa's, scholen en ouders) en toeleiding naar hulpverlening. Inherent aan verslavingszorg is de zorg voor dak- en thuislozen. Hiervoor is binnen dit thema ook aandacht. 

Uit “Monitoring en evaluatie effectieve verslavingspreventie 2015” blijkt dat over het algemeen de deelnemers (respondenten) hieraan tevreden zijn over de activiteiten die voor verslavingspreventie gegeven worden. De trainers en de verschillende onderdelen in de activiteiten worden positief beoordeeld. Wel geven veel respondenten aan dat zij bij voorkeur niet meer activiteiten willen bijwonen over dit onderwerp.

Doelstelling werkgroep

De werkgroep zet zich in voor mensen die gebruik maken van verslavingszorg of dak- / thuisloos zijn. Bereiden  gevraagde en ongevraagde adviezen voor op deze thema’s en evalueert het gemeentelijk beleid. Daarnaast is de werkgroep op de hoogte van landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg en de zorg voor dak- en thuislozen en levert op deze thema’s input aan de adviesraad sociaal domein.

Activiteiten werkgroep

Doelstelling werkgroep 

Aandachtspunten: 

Uitwerking realisatie doelstelling

Begroting

De werkgroep wil zich blijven professionaliseren met onder andere het bezoeken van symposia over verslaving. Eventueel kan er een bijeenkomst worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente en lokale partijen of een spreker van het werkveld worden uitgenodigd . De kosten zijn begroot op een bedrag van € 800,00

Leden werkgroep

Piet Vervloet, Marissa Tanis en Dennis Graute.