Doelstelling Adviesraad Huishoudelijk reglement Privacybeleid Jaarplan Samenstelling raad Vacatures Profiel voor nieuwe leden van de Adviesraad Verordening Werkgroepen Werkgroep jeugd Werkgroep mantelzorg en ouderenbeleid Werkgroep participatie, werk en inkomen Werkgroep verslavingszorg Werkgroep vrijwilligerswerk Werkgroep wonen en leefbaarheid

Werkgroep participatie, werk en inkomen

Doelstelling 

ParticipatieBeleid en plannen afstemmen op de behoefte van de burgers met inachtneming van de door de overheid gegeven kaders aangaande de participatie-wet.

Realisatie 

De uitvoering van onze doelstelling doen wij als werkgroep Participatie van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree Overflakkee in samenwerking met de Cliëntenraad Participatie Wet. De werkgroep Participatie heeft het komende jaar als doel om te komen tot een optimale 

samenwerking met de twee toegevoegde leden CPW en leden ASDGO. De werkgroep heeft middels de twee toegevoegde leden borging van de inbreng van CPW naar adviesraad.

De werkgroep wil doorlopend bekendheid geven over het thema participatie binnen de adviesraad. 

Naar de burger: het vertrouwen tussen de burger en de gemeente optimaliseren. Dit doen we door als werkgroep zoveel mogelijk te informeren en kennis te verzamelen. Met als doel de gemeente een gevraagd of ongevraagd advies te geven m.b.t. participatie.  De werkgroep wil dan ook een kritische en betrokken adviseur zijn naar de gemeente.  De werkgroep zal actief contact zoeken en onderhouden met uitvoerders van de nieuwe wetgeving participatie, met cliënten die gebruik maken van de diensten van de gemeente m.b.t. participatie. Ook wil de werkgroep onderzoeken en monitoren wat er met de nota’s, verordeningen is gedaan en/of de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken.  Daarnaast wil de werkgroep zich richten op kennisverbreding aangaande het onderwerp participatie en wil de werkgroep gebruik maken van de websites en social media om de doelgroep nog beter te kunnen informeren. 

 

Subdoelen 

Uitwerking in activiteiten

1. Werkgroep participatie heeft regelmatig een vergadering.
Wie: alle leden. Tijdspad: uitgangspunt is  1 x per 8 weken 15.30 uur-16.30 uur in het Rondeel.

2. Relevante mailing vanuit de adviesraad wordt toegezonden aan de leden werkgroep participatie.
Wie: Marissa en Gerard. Tijdpad: doorlopend 

3. Aanwezige vragen vanuit CPW neerleggen in de werkgroep participatie. Leden adviesraad koppelen dit terug aan dagelijks bestuur.
Wie: alle leden. Tijdpad: doorlopend 

4.Wanneer bij noodzakelijke aandachtspunten vanuit CPW er ingesproken dient te worden in de raad, zal dit verlopen via de werkgroep.
Wie: Leden ASDGO. Tijdpad: doorlopend

5. Gesprekken inplannen gedurende het jaar 2017 met Laura Heindijk en Desiree Megens.
Wie: alle leden. Tijdpad: op indicatie 

6. Gemeentelijk overleg  met CPW vind momenteel plaats met Laura Heijndijk en Els Wegman.
Wie: leden CPW, op afroep leden van de Participatiegroep. Agenda wordt toegestuurd. Tijdpad: planning CPW

7. Evalueren workshop bij start bijstandsuitkering, welke plaatsvinden bij WEBEGO.
Wie: alle leden. Tijdpad: 1e kwartaal 2017.

8.  Inventarisieren en bundelen van knelpunten en informatie op het gebied van Participatie bijeengebracht op de eilandelijke bijeenkomsten met de burgers van Goeree Overflakkee; deze onderbrengen in een (ongevraagd) advies aan de gemeente.
Wie: alle leden. Tijdpad: 1e kwartaal 2017.

9. Onderzoeken wat de procedure is voor bijzondere bijstand, hoe dit in de praktijk verloopt en hoe de burger wordt geïnformeerd. Aandachtspunt daarbij de realisatie van de snel balie.
Wie: leden CPW. Tijdpad: 1 e kwartaal 2017.

10.Ontwikkelingen volgen van de GO markt, ondernemers, onderwijs en overheid.
Wie: leden ASDGO werkgroep Participatie. Tijdpad : 2017.

11. Mogelijkheden onderzoeken wat de ervaringen zijn van de medewerkers van  MEE m.b.t. onafhankelijke  cliënt- ondersteuning. Mogelijkheden onderzoeken wat de ervaringen zijn van de medewerkers van  MEE m.b.t. onafhankelijke  cliënt- ondersteuning. We zoeken daarvoor contact met medewerkers van MEE
Ideeën ontwikkelen en uitvoeren om de bekendheid van ondersteuning naar de burger te vergroten.
Wie : leden ASDGO werkgroep Participatie. Tijdpad:  2e kwartaal 2017.

12. Volgen wat de resultaten zijn van het onderzoek naar de (her-) invoering van de premie arbeidsinpassing en bieden van meer maatwerk aan cliënten binnen de Participatiewet. Dit n.a.v. het gevraagd advies Experimenten Participatiewet (de. 2016)
Wie: leden ASDGO werkgroep participatie. Tijdpad: 4e kwartaal

13. Per 1-1-2017 wordt het aanbieden van arbeidsplaatsen Beschut Werk aan cliënten die hiervoor een indicatie hebben van UWV, verplicht. Wij willen een bijdrage leveren aan de voorbereiding van dit beleid. Vervolgens vanuit de ASDGO een advies schrijven.
Wie: leden ASDGO werkgroep participatie. Tijdpad: 3e/4e kwartaal

 

Begroting:  We willen voor het jaar 2017 een bedrag van € 500 reserveren voor deelname aan een congres/symposium over participatie.

Leden werkgroep 

Greet Schaap- van Houwelingen (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee), Marissa Tanis (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee), Sylvia Verweijs (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee) en 2 leden (Cliëntenraad Participatie Wet verder CPW)