Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 18 mei 2021

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gastsprekers. De vergadering wordt digitaal gehouden, vanwege de coronacrisis.

2. Presentatie woonzorglocatie De Huiskaemer en locatie Het Polderhuus

Leo en Anne Pronk, beide al jarenlang werkzaam in de zorg, zetten zich in voor het verbeteren van de zorg op Goeree-Overflakkee door de oprichting van het Polderhuus en de Huiskaemer. Omdat zij vinden dat mensen zich kunnen thuis voelen in de zorgorganisatie, ontwikkelen zij kleinschalige, geclusterde en/of landelijk gelegen woonvormen tussen thuis en verpleeghuis.

Het Polderhuus is ontstaan doordat zij op zoek waren naar een geschikte woonvorm voor hun volwassen dochter met een ernstige meervoudige beperking. Omdat het dure en moeilijk te organiseren zorg is, besloten zij om zelf een kleinschalige levensloopbestendige woonvoorziening in Middelharnis te starten. Er wordt 24/7 intensieve zorg geleverd, “net als thuis”, door een vast team van medewerkers dat werkt vanuit betrokkenheid en verwantschap. Doel is om circa twaalf kinderen op te nemen.

De Huiskaemer is een project in Melissant. Hier komen plekken voor mensen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking om kleinschalig te wonen. Bovendien kunnen jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking er komen logeren. Er wordt ook dagbesteding georganiseerd. Leo en Anne runnen deze organisatie, maar wonen elders. In De Huiskaemer wordt geen intensieve zorg geboden, maar begeleiding aan de bewoners die elk een eigen kamer hebben. Er komen een theetuin, voedselbos en pluktuin als dagbesteding.

Leo Pronk is ook betrokken bij een woonproject voor mensen met dementie. Op drie locaties worden hiervoor kleinschalige voorzieningen gerealiseerd. Er wordt open zorg geboden, zonder gesloten deuren, met allerlei voorzieningen om de beleving te stimuleren.

De kleinschalige initiatieven maken gebruik van de backoffice die zijn organisatie aanbiedt.

Vragen vanuit de adviesraad

- Op de vraag of er voldoende personeel te vinden is, antwoordt Leo Pronk dat hij geen moeite heeft om personeel te vinden, omdat mensen graag kleinschalige zorg willen verlenen. Wel is het zo dat alle zorgaanbieders in dezelfde vijver vissen en dat er dus verschuivingen zullen plaatsvinden.

- Gevraagd wordt naar de samenwerking met CZ. Kan er gewerkt worden met zorg in natura, of alleen met een pgb? Leo Pronk antwoordt dat hij in Melissant is begonnen op basis van pgb’s, maar dat de zorg binnenkort ook via ZiN gefinancierd kan worden. Omdat een pgb niet voor iedereen geschikt is, worden beide varianten mogelijk. Met het zorgkantoor wordt goed samengewerkt.

- Op de vraag of er ook vrijwilligers ingezet worden, bijvoorbeeld bij dagbesteding voor mensen met dementie, antwoordt Leo Pronk dat dit zeker zal gebeuren, maar dat nog niet bekend is hoe hij ze gaat werven.

- Gevraagd wordt of de twaalf cliënten in het Polderhuus op één grote afdeling worden geplaatst en hoe hun behandeling wordt georganiseerd. Leo Pronk antwoordt dat het niet één grote groep wordt, maar een prikkelarme groep en een ‘gewone’ groep. Er komen meerdere woonkamers. Met experts wordt gekeken hoe de groepen ingericht moeten worden. Dit advies koopt de organisatie zelf in.

- Een van de gasten vraagt naar het verschil tussen het Polderhuus en De Huiskaemer. Leo Pronk antwoordt dat het Polderhuus is ontstaan vanuit een persoonlijke zoektocht naar een geschikte locatie voor hun eigen kind. Hiervoor hebben de zorgondernemers een stichting opgericht. De Huiskaemer staat hier bedrijfsmatig los van.

De voorzitter dankt de spreker hartelijk voor de presentatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

Dennis is afwezig vanwege persoonlijke omstandigheden.

5. Inkomende post

De gemeente heeft advies aangevraagd over de verordening en beleidsregels Wmo. Het advies moet voor de zomer worden opgeleverd. De aanvraag wordt vanavond op Drive geplaatst. Eenieder wordt verzocht om input te leveren aan de werkgroep Wmo, die het advies zal opstellen. In de volgende ASDGO-vergadering wordt het onderwerp geagendeerd. [actiepunt 21-03]

6. Uitgaande post

Geen bijzonderheden.

7. Verslag ASDGO d.d. 23 maart 2021

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Verslag DB d.d. 6 april 2021

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Verslag TO d.d. 28 april 2021

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

10. Monitorings- en planningsdocument

Geen bijzonderheden.

11. Advies beleidsregel zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal

Voorgesteld wordt om toe te staan dat men beperkt bijverdient met een eigen onderneming, zonder gekort te worden op de bijstandsuitkering. De regel geldt voor een jaar en kan daarna verlengd worden. Frank vraagt wat het verschil is met de BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen), waarmee bijstandsgerechtigden zes maanden de tijd krijgen om een zelfstandige onderneming op te zetten. Petra Wolffenbuttel legt uit dat mensen maximaal 21 uur per week aan het werk mogen besteden en dat de regel bedoeld is als opstapje naar financiële zelfstandigheid. Volgens Marissa bestond er al een dergelijke regel al bestond, maar heeft de gemeente nu besloten tot een duidelijke en uniforme werkwijze. Petra Wolffenbuttel heeft al input gegeven voor het advies. De overige leden wordt verzocht om hun opmerkingen aan Marissa te sturen. [actiepunt 21-04]

12. Verslag vanuit de werkgroepen

- Werkgroep Jeugd heeft overlegd over de nieuwe werkwijze, die bedoeld is om jeugdzorgtrajecten te verkorten en laagdrempeliger hulp te bieden. Er is ook gesproken over het project Kinderogen. Goeree-Overflakkee heeft een voorbeeldfunctie hierin. Men is nog bezig om op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hulp in te zetten, zodat de overstap naar het onderwijs gemakkelijker wordt.

- Werkgroep Onderwijs, passend werk en inkomen heeft met de gemeente overlegd over de contactpersonen voor het onderwerp participatie. Voor het volgende overleg wil de werkgroep over het Team Multiproblematiek Huishouden spreken.

- Werkgroep WMO heeft een expertsessie bijgewoond van de Regionale Ouderenagenda, over het nieuwe wonen, met een presentatie over techniek binnenshuis voor dementiepatiënten. Er werd in groepjes gesproken over het gehele traject van vroegsignalering tot palliatieve zorg. De werkgroep heeft ook een bijeenkomst over verslavingszorg bijgewoond en gaat deelnemen aan de klankbordgroepbijeenkomst van Zorg en Welzijn.

- Werkgroep Sociale vitaliteit en sport. Er is een afspraak met gemeenteambtenaren gemaakt over de beleidsnotitie. Voor de zomer wordt ook met Paulina.nu een overleg gepland om de stand van zaken te bespreken.

- Werkgroep Omgeving en overstijgende onderwerpen. De wethouder gaat een spreker voordragen voor een presentatie in de adviesraad.

- De RASD heeft inmiddels een reglement vastgesteld. Er is een commissie ingesteld om een voorzitter te kiezen. Cor neemt deel aan deze commissie, die een profiel heeft opgesteld en een sollicitatieprocedure is gestart. Cor heeft ook twee vergaderingen van de koepel bijgewoond met als thema “hoe burgers te betrekken bij de adviesraad?”. Hierin ging het ook over de taakverdeling binnen de adviesraad. Dit onderwerp zal in de besloten vergadering besproken worden.

13. Rondvraag

- Frank Mulder is verontrust door de nieuwsberichten over de AVG en het bespioneren van mensen in de bijstand. Hij heeft de gemeente enige tijd geleden aangesproken op de behandeling van een cliënt en vraagt zich af of de gemeente wellicht ook over oneigenlijke informatie beschikt. Afgesproken wordt dat het DB dit onderwerp zal agenderen voor het TO en dat Frank zijn informatie als input voor het overleg doorstuurt. [actiepunt 21-05]

14. Sluiting

De vergadering wordt om 20.40 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marjolein Erwich, John Waterman, Therese Wielaard, Marissa Buijs-Tanis, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet),  Conny van den Boogert, Frank Mulder (cliëntenraad PW/WSW), Petra Wolffenbutel, Edward van Gilst, Daan Moerkerk, Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur: Leo Pronk als gastspreker en diverse gasten

Afwezig met kennisgeving: Dennis Graute

Voorzitter: Cor Hameeteman
Secretaris: Marissa Buijs - Tanis« Terug naar verslagen