Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 29 september 2020

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, gasten en de gastsprekers.

2. Presentatie Stichting MEE

Mevrouw Caroline Lanser is online aanwezig bij de vergadering en geeft een presentatie over Stichting MEE. Zij werkt sinds 16 jaar bij MEE-ZHE, eerst als cliëntondersteuner en nu vooral als trainer van professionals. Ze heeft op Goeree-Overflakkee contactgroepen opgezet en wordt ook nog steeds ingezet als onafhankelijke cliëntondersteuner.

Stichting MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen die om uiteenlopende redenen niet goed kunnen meekomen met de maatschappij. De stichting is voor iedereen beschikbaar; een cliënt heeft geen diagnose nodig. Op Goeree-Overflakkee is een deel van de cliëntondersteuners ondergebracht bij het jeugdteam.

Bij het vermoeden dat iemand een verstandelijke beperking of andere problematiek heeft, kan MEE psychodiagnostisch onderzoek laten doen. MEE heeft van oorsprong veel expertise in lichtverstandelijk beperkingen, maar in de loop der jaren zijn er ook andere thema’s bijgekomen, zoals chronische ziekte, ontwikkelingsachterstand, NAH, autisme en lichamelijke beperkingen.

De werkzaamheden van MEE.

Hoe werkt MEE?

St. MEE gebruikt de SNV-methode (sociale netwerkversterking). Er wordt altijd eerst gekeken of iemand een bruikbaar netwerk heeft. Eventueel worden contacten verbeterd of wordt het netwerk uitgebreid. Nadat St. MEE met mensen uit het netwerk heeft gesproken, wordt een plan opgesteld. Dat  plan kan professionele hulp bevatten, maar dat hoeft niet. De OCO (onafhankelijke cliëntondersteuner) blijft zo lang en intensief betrokken als nodig, maar neemt niet te veel over. Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij MEE, er is geen verwijzing nodig.

De gemeente financiert de trajecten. Als MEE meer produceert dan afgesproken, wordt het budget in overleg met de gemeente verhoogd. Bij onderproductie worden er afspraken gemaakt over alternatieve besteding. Voor cliënten die onder de Wlz vallen, wordt vanuit deze wet inzet van de OCO gefinancierd.

Vragen vanuit de adviesraad

De voorzitter dankt de spreekster hartelijk voor haar presentatie.

3. Vaststelling agenda

Bij agendapunt 11 zal ook besproken worden vanuit welk perspectief de deelnemers aan de regionale adviesraad deelnemen.

De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld.

4. Mededelingen

5. In- en uitgaande post

Marissa heeft alle relevante post doorgestuurd.

6. Verslag ASDGO d.d. 23 juni 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Verslag DB d.d. 9 september 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Verslag TO d.d. 16 september 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

9. Monitorings- en planningsdocument

De ASDGO wacht nog op vier reacties op adviezen, waarvan een al begin 2020 is uitgebracht.

10. Advies: strategisch beleidsplan mens-ontwikkelbedrijf

Het vroegere Beschut Werken wordt met dit beleidsplan omgezet naar werken in een mensontwikkelbedrijf. Petra mist in het voorstel de jongeren die op school uitvallen en niet in het plaatje van Webego passen omdat ze geen opleiding in administratie of groenvoorziening doen. In de praktijk gaan zij vaak bij Goed voor Goed aan de slag, maar dat staat niet in het beleidsplan. Greet vindt het opmerkelijk dat de gemeente coaching wil gaan inzetten, maar daar nog geen mensen voor heeft. Afgelopen week werd de Participatiewet op landelijk niveau hevig bekritiseerd; er gaan stemmen op om een hele nieuwe wet te maken.

De werkgroep Werken en Inkomen heeft commentaar gegeven op het beleidsplan. Greet verzoekt de andere leden om ook input te leveren. Afgesproken wordt dat men uiterlijk 8 oktober opmerkingen naar de werkgroep stuurt. De werkgroep stelt het voorlopig advies op, Marissa zal het vervolgens definitief maken.

11. Advies: geweld hoort nergens thuis

De adviesaanvraag “Geweld hoort nergens thuis” komt vanuit de regionale adviesraad. Onder het onderwerp vallen ook kindermishandeling en ouderenmishandeling. De ASDGO wordt gevraagd om te adviseren, als input voor de werkgroep waaraan de wethouders sociaal domein van alle deelnemende gemeenten deelnemen.

Cor heeft al diverse opmerkingen ontvangen. De leden worden verzocht uiterlijk 9 oktober hun opmerkingen te sturen.

11.a. Kernvraag

Naar aanleiding van bovenstaande adviesaanvraag ontstond de vraag vanuit welk perspectief de leden de regionale adviesraad adviseren: vanuit de eigen gemeente of vanuit de hele regio? Elke lokale adviesraad neemt met één of twee vertegenwoordigers aan de regionale raad deel. Zij vertegenwoordigen elk de inwoners van hun eigen gemeente. Een advies moet dus opgesteld worden vanuit het perspectief van de eigen gemeente. Voorstellen kunnen ook beoordeeld worden op de vraag of ze goed werken voor de inwoners van de eigen gemeente.

Betsy vraagt zich af in hoeverre het haalbaar is om leden vanuit de lokale adviesraden af te vaardigen naar de regionale raad. Het advieswerk vergt veel tijd, dus de meeste adviesraadsleden hebben geen tijd om ook nog in de regionale raad te zitten. Cor is van mening dat de regionale raad moet bestaan uit leden van de lokale raden, omdat ze anders niemand vertegenwoordigen. Voorgesteld wordt om een lid vrij te stellen van de werkgroepen als hij lid wordt van de regionale adviesraad. Voorlopig blijft Cor deelnemen aan de regionale adviesraad. Als hij ooit vervangen moet worden, zal de ASDGO overwegen om een van de leden uit de werkgroep te ontheffen.

De ASDGO kan de regionale adviesraad ook ongevraagd adviseren over de huidige constructie. De bedoeling is om de regionale adviesraad goed op te tuigen, zodat het voor iedereen werkt. Afgesproken wordt dat Cor en Marissa een en ander op papier zitten over de kernvraag en de verordening/reglement aan dit aanbieden aan de gemeenteambtenaar en de regionale adviesraad. (Actiepunt 20-06)

12. Startnotitie Nieuw stelsel Voorschoolse Educatie Goeree-Overflakkee 2020-2022

De gemeente heeft nagelaten om de notitie ter advisering voor te leggen. Er komt nog wel een beleidsnotitie over dit onderwerp. De gemeente heeft beloofd om die wel ter advisering aan te bieden.

Afgesproken wordt dat de ASDGO een brief aan de wethouder stuurt waarin staat dat men de startnotitie gemist heeft en nu uitkijkt naar de beleidsnota. De ASDGO zal om een formele reactie vragen op het feit dat de gemeente geen advies heeft aangevraagd. (Actiepunt 20-07)

13. Voortgang Respijthuis

Vorig jaar had het college het plan van aanpak voor respijtzorg aan de gemeenteraad moeten aanbieden, maar dat is niet gebeurd. De gemeente en de ASDGO hebben vervolgens besloten om  een behoefteonderzoek te laten doen naar respijtzorg. St. Companen is hiervoor ingehuurd en heeft afgelopen zomer haar rapport uitgebracht. Uit het rapport werd echter niet duidelijk of er behoefte is aan respijtzorg en daarom heeft de ASDGO het afgekeurd. St. Companen heeft aangeboden om een nieuw onderzoek te doen, waarmee de gemeente akkoord is gegaan. In het nieuwe traject zouden tien mensen (huisartsen, kerken) geïnterviewd worden. Inmiddels is besloten dat huisartsen via het samenwerkingsverband vragenlijsten krijgen en dat alle diaconieën worden ondervraagd. Op 3 december wordt het rapport gepresenteerd.

14. Het sociaal domein en de veranderende maatschappij wegens het (post)coronatijdperk

In vorige vergadering is gevraagd welke veranderingen in het sociaal domein blijvend lijken te zijn. Dat was nog lastig aan te geven, zeker nu er tweede golf aankomt.

Afgesproken wordt dat het onderwerp op de agenda wordt gehouden en met zo veel mogelijk partijen wordt besproken. Ook in het TO zal het vast op de agenda staan.

15. Terugkoppeling van de sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie heeft één brief ontvangen en een gesprek gevoerd met de sollicitant. De sollicitatiecommissie wil deze kandidaat graag aan de ASDGO voordragen. In de besloten vergadering wordt deze persoon verder toegelicht.

16. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

17. Behoeftepeiling cursus G-suite

De netwerkbeheerder heeft aangeboden om een cursus G-suite te organiseren. Afgesproken wordt dat er een korte cursus komt, waarin iedereen gerichte vragen kan stellen. Betsy stuurt een datumprikker rond. (Actiepunt 20-08).

18. Rondvraag

19. Sluiting

De vergadering wordt om 21.42 uur beëindigd

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, Marjolein Erwich, John Waterman, Edward van Gilst, Dennis Graute, Therese Wielaard, Marissa Buijs-Tanis, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur:

Afwezig met kennisgeving: Conny van den Boogert, Frank Mulder (cliëntenraad PW/WSW)

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen