Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 12 mei 2020

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. De vergadering vindt online plaats vanwege de coronamaatregelen.

2. Presentaties

Jeugdzorg

Geert Schipaanboord (VNG) geeft een presentatie.

Sinds 2015 valt de jeugdhulp onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Deze transitie ging gepaard met vijf transformatiedoelen:

- preventie en uitgaan van de eigen kracht van jongeren, hun ouders en het sociale netwerk;
- minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren;
- eerder jeugdhulp op maat aanbieden voor kwetsbare kinderen;
- integrale hulp: één gezin, één plan, één regisseur;
- meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk.

In de Jeugdwet wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid gedefinieerd. De gemeenteraad dient periodiek een beleidsplan vast te stellen op het gebied van preventie en jeugdhulp, inclusief een uitvoeringsplan.

In artikel 2.3 van de Jeugdwet wordt beschreven wanneer de inzet van jeugdhulp noodzakelijk is: er moet sprake zijn van opgroei- of opvoedproblemen of psychische problemen en stoornissen. Bovendien moeten de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van jongere en/of ouders ontoereikend zijn. De termen “gebruikelijke hulp” en “gebruikelijke zorg” komen niet voor in de Jeugdwet. De eerste term komt wel voor in de Wmo, de tweede in de Wlz. De groep kinderen/jongeren die vroeger onder de AWBZ viel, is sinds 2015 verdeeld over de Wlz en de Jeugdwet. Artikel 2.3 vormt de basis om na te denken over gebruikelijke hulp.

Dat “gebruikelijke hulp” in de Jeugdwet veel minder ver uitgewerkt is dan in de Wmo, komt doordat de toegang anders georganiseerd is. Doordat jeugdhulp vaak via huisarts, medisch specialist of de rechter wordt ingezet, hebben gemeenten geen grip op de inzet van de hulp. Ze hebben het gevoel dat de zorg, met bijbehorende kosten, hen overkomt zonder dat ze er zelf op kunnen sturen. Bovendien is jeugdhulp lastiger af te bakenen dan zorg die onder de Wmo valt, zoals huishoudelijke hulp. Dit laatste heeft ertoe geleid dat er over de Wmo veel meer jurisprudentie is dan over de Jeugdwet.

De VNG heeft een expertiseteam reikwijdte jeugdhulp ingesteld dat de behoefte aan meer landelijke definitie van jeugdhulp heeft besproken. Het expertiseteam raadt dringend af om jeugdhulp nader te definiëren in wetgeving. Sterker, het vindt de andere wettelijke kaders (Wlz, Zvw) juist te specifiek. Het team adviseert om een ontwikkelagenda op te stellen. Deze moet leiden tot duidelijker zorgvragen van kinderen en hun ouders, consistente keuzes om het zorglandschap in te richten, duurzame relaties met een beperkt aantal zorgaanbieders en het ontwikkelen van alternatief aanbod.

De gemeente heeft als taak de schaarste in de jeugdhulp te bewaken. Een adviesraad moet zich in deze rol kunnen verplaatsen. De VNG adviseert om actief mee te denken over de uitwerking van artikel 2.3 en de uitkomst inzichtelijk te maken voor alle betrokkenen. Ook kan de adviesraad actief meedenken over de sociale basis die in de gemeente nodig is (ouderschap, scholen, kinderopvang, verenigingen en kerken, jeugdgezondheidszorg). Tot slot moeten papier en praktijk aan elkaar verbonden worden. Burgers zijn terughoudend om signalen over het sociaal domein te delen met de gemeenteraad. De adviesraad kan als buffer dienen. Maatregelen die op papier goed klinken: werken die in de praktijk?

Vragen vanuit de adviesraad

- Petra merkt op dat het doorgeven van signalen van burgers aan de gemeente geen taak van de adviesraad is, maar van de cliëntenraad. Als het niet lukt om deze signalen door te spelen of als het generieke klachten lijken te zijn, speelt de cliëntenraad het door aan de adviesraad, eventueel met het verzoek om een ongevraagd advies op te stellen.

- Betsy meldt dat de gemeente was gestart met het opstellen van kaders voor jeugdhulp. Daarbij was het Wlz-document uitgangspunt, maar na jurisprudentie over de definitie van gebruikelijke hulp heeft de gemeente het naast zich neergelegd. Wat vindt de VNG daarvan? Moet de gemeente toch proberen om de kaders te formuleren? Geert Schipaanboord vindt het belangrijk dat de gemeente de kaders expliciet maakt, want ze moet artikel 2.3. van de Jeugdwet uitvoeren. De Wlz kan als basis dienen, maar heeft een andere doelgroep en kan dus niet één op één worden overgenomen. Voor het opstellen van de kaders zou de gemeente ervaringsdeskundigen kunnen laten meekijken bij het formuleren van gebruikelijke hulp. Vervolgens is het probleemoplossend vermogen van ouders een gevoelig onderwerp. Dat vraagt om tact van professionals. Het is belangrijk dat degenen die beoordelen of er sprake is van gebruikelijke hulp of dat er een indicatie moet worden toegekend voldoende gekwalificeerd zijn. Volgens Betsy was de gemeente daarmee begonnen, maar is het proces door de jurisprudentie stopgezet.

De voorzitter dankt Geert Schipaanboord voor de presentatie.

Voortgang beleidsplan maatschappelijke ondersteuning

Leanne van Prooijen geeft een korte terugblik op het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning, het doorlopen proces en de nieuwe planning. De Wmo schrijft voor dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt voor het beleid maatschappelijke ondersteuning. In het najaar van 2019 is een aantal sessies met beleidsmedewerkers en uitvoerders georganiseerd over belangrijke thema’s voor en een visie op de Wmo. Op basis daarvan is een nieuwe visie geformuleerd, waaruit de startnotitie “Zorgen doe je met en voor elkaar” is ontstaan. De notitie is, na advisering door de ASDGO, op 20 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en wordt nu uitgewerkt tot een beleidsplan. De gemeente heeft diverse drukbezochte meedenksessies georganiseerd, die veel goede en bruikbare input hebben opgeleverd.

De planning van de startnotitie is vanwege de coronacrisis aangepast. Op 4 juni wordt een dialoogavond georganiseerd. Hopelijk kan deze fysiek plaatsvinden. Gesprekken met cliënten volgen in juni en juli. Daarna wordt alle input verwerkt tot beleidsplan. In september moet het beleidsplan in de adviesraad besproken worden, zodat het in december aan het college en de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden kan worden.

Britt de Waal geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die zijn opgehaald. Er zijn nog geen acties aan de onderwerpen verbonden en de lijst is nog niet compleet.

- Mantelzorg en vrijwilligerswerk leven erg. Vooral het faciliteren van mantelzorg en bemiddelen in vrijwilligerswerk vindt men belangrijk.

- Veel zorgvoorzieningen zijn lokaal aanwezig, maar lokale woonvoorzieningen en maatschappelijke opvang worden gemist.

- Het zorgaanbod wordt niet altijd gevonden door cliënten. Er zou meer aandacht moeten komen voor bekendheid van het zorgaanbod. Er is behoefte aan een sociale kaart.

- Preventie en vroegsignalering zouden een bredere focus moeten hebben. Het is niet alleen belangrijk voor jeugd, maar ook voor jongeren en volwassenen. Dit geldt ook voor het thema “eenzaamheid”: ouderen zijn vooral de doelgroep, maar het komt ook voor onder jeugdigen of gescheiden volwassenen.

- Gebruik van alcohol is een belangrijk onderwerp, met name onder volwassenen, die gebruik vaak normaal vinden. Het thema behoeft meer focus vanuit gezonde leefstijl.

- Samenwerking met gemeente en samenwerkingspartners. De gemeente heeft verschillende rollen en moet duidelijker aangeven welke rol ze op een bepaald moment heeft. Er mag intensievere samenwerking komen tussen huisartsen, woningbouw en kerken.

- Specifieke kennis van doelgroepen is nodig bij de hulpverleners, bijv. LVB of psychiatrie. Op de speerpunten “veilige leefomgeving” en “soepele overgang tussen jeugdzorg en Wmo” kwam weinig input, maar deze onderwerpen blijven voor de gemeente wel belangrijk.

Vragen vanuit de adviesraad

- Greet merkt op dat de ASDGO een aantal jaren geleden heeft geprobeerd om een sociale kaart op te stellen. Doordat de zorg echter vaak regionaal georganiseerd wordt, ervoeren inwoners te weinig aansluiting. Het is dus belangrijk om de sociale kaart lokaal op te pakken.

- Op de vraag of de resultaten van de enquête van de ASDGO ook als input zijn gebruikt, antwoordt Britt de Waal dat deze nog bestudeerd zullen worden.

De voorzitter dankt Leanne van Prooijen en Britt de Waal voor hun presentatie.

Startnotitie sportbeleid Goeree-Overflakkee 2021

Rick Postema geeft een toelichting op de startnotitie voor de herijking van het sportbeleid. De gemeente heeft al eerder beleidsuitgangspunten geformuleerd. Voor sportparticipatie zijn de doelstellingen in de afgelopen jaren deels behaald. De deelname van de jeugd is redelijk in lijn met de landelijke situatie, maar deze doelgroep behoeft wel aandacht. De deelname van volwassenen ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Senioren blijven achter ten opzichte van landelijke en regionale cijfers. De twee nationale akkoorden op het gebied van sport en volksgezondheid krijgen aandacht binnen de gemeente. De lijn hiervan wordt deels vertaald in lokale uitgangspunten en programmalijnen.

De gemeente stelt een aantal programmalijnen voor, waarvan de uitgangspunten uitgewerkt worden: gezonde start, vitale senioren, niemand buitenspel, vitaal verenigingsleven, omgeving die uitnodigt tot beweging, en gemeentelijke ondersteuning sport.

Vragen vanuit de adviesraad

- Gevraagd wordt naar een planning. Rick Postema stelt dat de notitie na ontvangst van het advies van de ASDGO aan het college en daarna aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. Vervolgens start gemeente een participatieproces van circa drie maanden met verenigingen en andere betrokkenen. In het najaar volgt de afronding van de beleidsnotitie met een uitvoeringsprogramma dat eind 2020 moet zijn vastgesteld.

- Op de vraag of er bij de opzet van de startnotitie gekeken is naar de enquête van ASDGO, antwoordt Rick Postema dat de gemeente heeft kennisgenomen van de enquête, maar dat dit geen directe input is geweest voor de notitie. De adviesraad adviseert om dit alsnog te doen. Volgens Edward is tijdens zijn overleg met de gemeente over deze startnotitie een aantal zaken uit de enquête gedeeld. Deze heeft hij wel terug gevonden in de startnotitie.

- Mariëlle van den Berg (gemeenteraad GO) vraagt hoe het komt dat de deelname van senioren aan sport zo sterk afwijkt van de landelijke cijfers. Rick Postema antwoordt dat er geen oorzaken bekend zijn. De vraag wordt meegenomen in de gesprekken. Voor elke programmalijn heeft de gemeente een aantal partners op het oog. Met veel van hen is reeds contact gelegd. Bij het uitwerken van de programmalijnen wordt bij die partners getoetst of ze het beeld herkennen en of ze aanvullende informatie hebben. Ook wordt er naar oorzaken gevraagd, met name om deze te vertalen naar een passend aanbod om de betreffende doelgroep te bereiken en de trend te doorbreken.

- Marissa vraagt naar de doelgroep mindervaliden. Deze is volgens Rick opgenomen in de derde programmalijn “niemand buitenspel”. Hiermee wordt sport op maat voor kwetsbare doelgroepen gestimuleerd. Iedere inwoners moet de mogelijkheid hebben om te sporten. Hieronder vallen mensen met fysieke of mentale beperking.

- Ilvia Witte (Sport4All) vraagt ook aandacht voor beleid op sport voor jeugd, kinderen en volwassenen met een beperking.

- Greet vraagt aandacht voor zwemles voor nieuwe Nederlanders. Zwemles is duur, maar zeer noodzakelijk. Mariëlle van den Berg (gemeenteraad GO) zou graag zien dat zwemles in het kindpakket wordt opgenomen.

De voorzitter dankt Rick Postema en Chantal van der Klooster voor hun presentatie. 

3. Vaststelling agenda

De bespreking van de startnotitie sportbeleid wordt toegevoegd aan de agenda als punt 9a.

De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld.

4. Mededelingen

De adviesraad is overgegaan op een nieuw systeem, G Suite, om documenten te delen. Binnenkort wordt het archief overgezet naar het nieuwe systeem.

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 20 maart 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Verslag DB d.d. 7 april 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Verslag TO d.d. 22 april 2020

Tijdens het TO is veel informatie gewisseld over de coronamaatregelen die de gemeente heeft genomen. Deze zijn opgenomen in de nieuwsbrief.

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Afhandeling jaarstukken

Jaarrekening 2018

Begroting, jaarplan en jaarverslag 2019

Begroting 2020, jaarplan 2020 en meerjarenbegroting 2020-2025

De penningmeester meldt dat zij samen met de kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat deoverdracht van de vorige penningmeester niet helemaal compleet was. Daarom is de jaarrekening van 2018 aangepast en aangevuld. De kascontrole (Edward en Connie) hebben inmiddels alle stukken hiervoor ontvangen. Uiteindelijk heeft de jaarrekening een positief saldo.

Edward meldt namens de kascontrolecommissie dat de administratie tot 1 november prima bijgewerkt was door de vorige penningmeester. Toen heeft het enige tijd stilgelegen, waarna Greet het heeft opgepakt.

De kosten voor de website en de notulen vindt de kascontrolecommissie aan de hoge kant. Geadviseerd wordt om deze kosten goed te bewaken en eventueel te verlagen.

Op advies van de kascontrolecommissie verleent de ASDGO décharge aan de penningmeester.

De penningmeester zal de jaarrekening naar de gemeente sturen.

9. Kascontrole 2019

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Edward en Therese.

9a. Startnotitie sportbeleid

Alle leden wordt verzocht om opmerkingen op de startnotitie sportbeleid in de kantlijn van het adviesdocument plaatsen. Input kan geleverd worden tot vrijdagmiddag 15 mei 12.00 uur. Ook wie geen commentaar heeft, wordt verzocht dit door te geven aan Edward en/of Marissa. Greet zal aan de gymdocenten vragen om input voor het advies te leveren.

Edward en Marissa zullen op basis van de input het advies opstellen. Het advies moet op 19 mei bij de gemeente liggen.

10. Twitter ja of nee?

Het DB heeft besproken of de ASDGO wil twitteren en is benieuwd wat de adviesraadsleden ervan vinden. Er wordt weinig enthousiasme geuit. Het lastige is dat het heel actief moet worden bijhouden.

Afgesproken wordt om alleen informatie te posten op Facebook, in de nieuwsbrief en op de website.

Besloten wordt dat het Twitteraccount stopgezet wordt.

11. Monitoringsdocument en planningsdocument adviezen

In september worden acht adviesaanvragen verwacht. Het DB zal in het volgende TO melden dat dit te veel is en vragen of dit beter verdeeld kan worden.

12. Klankbordgroep sociaal domein gemeenteraad

Tijdens deze bijeenkomst (2 juli) wil het DB de nieuwe indeling van de werkgroepen en de advisering uitleggen. Afgesproken wordt dat elke werkgroep een kort filmpje opneemt om zich te presenteren.

Besloten wordt dat de werkgroepen uiterlijk 19 juni een filmpje aan Greet sturen, zodat zij er een geheel van kan maken. (actiepunt 20-05)

13. Terugkoppeling werkgroepen

- Onderwijs, passend werk en inkomen. Cor heeft diverse malen geprobeerd in contact te komen met Ronald, maar dat is nog niet gelukt.

Over de andere werkgroepen zijn geen bijzonderheden te melden.

14. Rondvraag

- Marjolein heeft een CV opgesteld voor adviesraadslid en in Google Drive gezet. Deze kan aangevuld worden voor een vacature en gepost worden op social media. Ze vraagt de leden om commentaar erop te leveren.

- Marissa zal de presentatie van VNG op Google Drive zetten. Wie een document op Google Drive zet, moet dit nog delen met de anderen.

- Cor checkt of iedereen een Schulink abonnement heeft. Hij zal nu niet meer de documenten rondsturen.

- Greet stuurt deze week een document voor kascontrolecommissie aan Connie ter ondertekening.

Het document moet teruggestuurd worden aan Greet.

15. Sluiting

De vergadering wordt om 21.26 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, Marjolein Erwich, John Waterman, Edward van Gilst, Dennis Graute, Therese Wielaard, Marissa Buijs-Tanis, Conny v.d.Boogert, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet), Ingrid Wendt (verslag)« Terug naar verslagen