Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 4 februari 2020

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en de gasten die de vergadering bijwonen.

2. Presentatie

Gerben van Asperen geeft een presentatie over schuldhulpverlening. Schuldhulpmaatje is een landelijke organisatie die door kerkgemeenschappen is gestart en inmiddels in 120 gemeenten werkt met 1875 gecertificeerde schuldhulpmaatjes. Er wordt samengewerkt met gemeentelijke en overige overheid, de kredietbank, UWV, Rabobank enz. Er is een speciale afdeling voor jongeren met schulden.

Soms kunnen mensen door omstandigheden, zoals scheiding of verlies van werk, het hoofd niet boven water houden en ontstaan schulden. 2,3 miljoen huishoudens hebben betalingsachterstanden. Bij de gemeenten zijn er 94.000 aanvragen voor schuldhulpverlening. Een op de zeven gezinnen heeft geen € 2.000 voor onverwachte uitgaven. 550.000 hebben problematische schulden. De overheid is de grootste schuldeiser. Op Goeree-Overflakkee lopen er 200 dossiers voor schuldhulpverlening die door vier medewerkers worden behandeld. Circa 845 huishoudens (4%) hebben betalingsproblemen. In Ooltgensplaat, Oude Tonge en Sommelsdijk zijn de meeste problemen. Als mensen het overzicht over de financiën verliezen en in armoede terechtkomen, ontstaan allerlei sociale problemen, zoals sociaal isolement, depressie, echtscheiding, ziekteverzuim, fraudegevoeligheid, zelfmoord en IQ-verlies.

Een schuldhulpmaatje is een vrijwilliger die bij cliënten op bezoek gaan om hen bij te staan bij het oplossen van financiële problemen. Indien nodig worden cliënten begeleid naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Bij kleinere problemen wordt geprobeerd om samen betalingsregelingen af te spreken. Financiële zelfredzaamheid is altijd het doel van de hulp van het maatje.

Het initiatief voor de organisatie is genomen door drie kerkgemeenten. Deze hebben een stichting opgericht. De begroting is opgesteld in samenwerking met de gemeente. De coördinator van de stichting onderhoudt contact met de gemeente, stichting Zijn, maatschappelijk werk en andere organisaties. Mensen worden naar hem doorverwezen, waarna de hulp wordt gestart. Er zijn momenteel 20 schuldhulpmaatjes opgeleid en gecertificeerd. De coördinator voert het intakegesprek met de hulpvrager. Wie een aantal malen digitaal klikt op “schulden”, “incasso” of “deurwaarder”, of rood staat bij de bank, wordt automatisch gewezen op de stichting en, indien gewenst, naar de website doorgeleid.

Iedereen kan schuldhulpmaatje worden. Na een kennismakingsgesprek volgt een online studieprogramma. Maatjes moeten geduld hebben, geen oordeel vellen over de hulpvrager en iedereen willen helpen. Een schuldhulpmaatje leert hoe hij mensen kan coachen, wat begroten en  budgetteren is, hoe men geld kan reserveren voor onverwachte uitgaven en welke wet- en regelgeving er gelden voor schuldhulp. Een schuldhulpmaatje bekijkt vervolgens samen met de hulpvrager de financiële situatie, houdt hem of haar een spiegel voor en verwijst door indien nodig. De administratie wordt samen op orde gebracht en er wordt advies gegeven om zaken te veranderen.

De stichting heeft een startsubsidie ontvangen van de gemeente en van stichting Kans, maar moet binnen drie jaar op eigen kracht draaien. De begroting 2020 bedraagt € 15.000 voor de kosten die de schuldhulpmaatjes maken en voor afdracht aan het landelijk bureau. Maatjes krijgen geen (reiskosten)vergoeding.

Vragen vanuit de adviesraad

Op de vraag hoe de samenwerking met de gemeente verloopt, antwoordt Gerben van Asperen dat eens per jaar de dossiers van de gemeente anoniem worden doorgesproken. De gemeente neemt soms het initiatief om iemand aan te melden voor een schuldhulpmaatje. De verhouding met de gemeente is goed, maar wet- en regelgeving maken het soms lastig om gegevens uit te wisselen.

Gevraagd wordt of de organisatie ook voorlichting geeft op scholen, bijvoorbeeld over de financiële gevolgen van telefoonabonnementen. Gerben van Asperen antwoordt dat dit door het Nibud wordt gedaan. Indien gewenst, is hij bereid om een gastles op school te verzorgen. Eén schuldhulpmaatje is speciaal voor jongeren, omdat zij zelf nog heel jong is. Dat maakt de click gemakkelijker. Er wordt gezocht naar meer jonge schuldhulpmaatjes.

Een adviesraadslid vraagt of de schuldhulpmaatjes ook mensen begeleiden die in een Wsnp-traject zitten. Dat is het geval, hoewel dit niet nodig zou moeten zijn. Deze mensen worden drie jaar beschermd door een bewindvoerder. Daarna zijn ze echter niet altijd zelfredzaam gemaakt en staan ze er weer alleen voor. Dan komt er soms een schuldhulpmaatje.

Gevraagd wordt of de landelijke organisatie iets kan betekenen om mensen te helpen als bijvoorbeeld bekeuringen oplopen. Gerben van Asperen antwoordt dat er overleg met bewindsvoerders wordt gevoerd om adequate oplossingen te vinden. Het CJIB doet tegenwoordig bijvoorbeeld mee in schuldsaneringstrajecten.

Een gast vraagt of mensen christen moeten zijn om schuldhulpmaatje te worden en of iemand jong moet zijn om jongeren te helpen. Gerben van Asperen antwoordt dat men geen christen hoeft te zijn. Ook hoeft men niet jong te zijn, maar een jong schuldhulpmaatje begrijpt jongeren met financiële problemen vaak beter.

De voorzitter dankt Gerben van Asperen voor zijn presentatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

- Greet heeft vanaf 1 januari 2020 het penningmeesterschap op zich genomen. Edward assisteert en adviseert haar.

- Marissa is na haar zwangerschapsverlof weer aanwezig.

- Ingrid is afwezig wegens een gebroken voet.

5. Verslag ASDGO d.d. 10 december 2019

- Aan de actiepunten wordt toegevoegd dat het rooster voor aanwezigheid TO wordt aangepast (Conny en Betsy ruilen). (actiepunt 20-01)

- Petra de Blok wordt aan de aanwezigheidslijst toegevoegd.

6. Verslag DB d.d. 13 januari 2020

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Verslag TO d.d. 22 januari 2020

Bij de teambuildingsbijeenkomst was Ronald de Bonte als voorzitter van de Cliëntenraad Participatiewet niet aanwezig. Hij voert momenteel gesprekken met de gemeente over de problemen binnen de cliëntenraad.

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

8. Advies conceptbeleidsplan Maatschappelijke participatie

Greet vond het prettig dat veel mensen kritisch hebben meegedacht over het advies. Betsy merkt op dat het meeste commentaar ging over de verwachtingen die men heeft van zo’n document. De beleidsplannen zijn vaak heel vaag, maar de gemeente heeft goed uitgelegd wat de functie ervan is. Zij adviseert om aan alle ambtenaren te vragen om in de inleiding duidelijk aan te geven wat voor soort document het is en in welke documenten het beleid verder wordt uitgewerkt.

Dat er nog concretere plannen komen, betekent niet dat de ASDGO driemaal adviseert over de Wmo. De adviesraad heeft de gemeente aangeboden om mee te praten over het beleid, maar brengt geen tussentijdse adviezen uit.

Betsy heeft alle opmerkingen in het advies verwerkt en Cor neemt de verdere verwerking op zich.

9. Advies onderzoek jeugdparticipatie

De ASDGO heeft jeugdparticipatie in het TO aangekaart en het is ook in de gemeenteraad aan de orde geweest. Het advies betreft slechts een vooronderzoek van wat er eventueel moet gaan komen.

Afgesproken wordt dat aan het advies wordt toegevoegd dat het taalgebruik en de spelling van het document verbeterd kunnen worden.

Reacties op het advies kunnen binnen een week aan Betsy worden gestuurd.

10. Monitoringsdocument

Het monitoringsdocument van aangevraagde en uitgebrachte adviezen is nog niet bijgewerkt.

11. Gastsprekers 2020

- Op 24 maart 2020 wil Tamara de Boed een toelichting geven over het vervolg op de startnotitie.

- Rik Postema en Chantal van der Klooster willen voor de zomer hun sportbeleidsnotitie presenteren.

Afgesproken wordt dat zij voor de juni-vergadering worden uitgenodigd.

- Giny van Oudenaeren zal gevraagd worden om het kindpakket te komen presenteren (3 november).

- Marja probeert een gastspreker van St. MEE te regelen (29 september).

- Paulina.nu zal eind 2020 gevraagd worden voor een stand van zaken omtrent de projecten (11 december).

- Wethouder Bruggeman zal uitgenodigd worden om een vergadering bij te wonen.

12. Actualiseren website

De website is geactualiseerd. Hij zal nog gescreend worden op (ambtelijk) taalgebruik.

Bij de vergaderverslagen zal vermeld worden dat de oktobervergadering een besloten vergadering is geweest.

13. Sollicitatieprocedure

De vacature is goed verspreid, maar er zijn geen sollicitaties ontvangen.

14. Terugkoppeling werkgroepen

- De werkgroep Jeugd heeft een bijeenkomst van Kindwijs bijgewoond over het opzetten van een klas voor hoogbegaafden. In het voorjaar gaat een pilot starten, maar het is nog onbekend hoe dit eruit gaat zien. Volgend schooljaar start op twee locaties een plusklas voor een dag per week. Op alle scholen wordt het onderwijs voor hoogbegaafden op dezelfde manier uitgerold.

- De werkgroep Sociale Vitaliteit en Sport heeft bij de gemeente een presentatie bijgewoond over het beleidsplan voor sport en gezondheid. De startnotitie wordt binnenkort toegestuurd.

- Petra heeft met de cliëntenraad Jeugdwet de eerste presentatieavond gehouden over passend onderwijs.

- Marja heeft overleg gevoerd over diverse adviezen en met de sollicitatiecommissie.

- De werkgroep Wmo/Volksgezondheid heeft het jaarplan afgerond. Marjolein zal zich gaan inzetten voor deze werkgroen terugtreden uit de werkgroep sport en vitaliteit. 

- De werkgroep Onderwijs, (Passend) werk en inkomen heeft de uitkomsten van de enquête in het jaarplan verwerkt. Greet gaat een afspraak maken voor een werkbezoek aan Webego. Wie meewil, kan zich bij haar melden.

- Cor, Dennis en Therese hebben de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente bezocht.

15. Rondvraag

- Marissa meldt dat de gemeente een brief heeft gestuurd waarin ze de uitkomsten van de enquête voor kennisgeving aanneemt.

- Cor is geïnterviewd door Bureau HHM in opdracht van Paulina.nu over het in kaart brengen van de ouderenzorg op Goeree-Overflakkee. Hij heeft daarbij de enquête overhandigd.

16. Sluiting

De vergadering wordt om 21.00 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, John Waterman, Edward van Gilst, Marjolein Erwich, Therese Wielaard, Dennis Graute, Marissa Buijs-Tanis, Petra de Blok (cliëntenraad Jeugdwet)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur:

Afwezig met kennisgeving: Conny v.d. Boogert, Ingrid Wendt (verslag)

Voorzitter: Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen