Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Voorwoord

Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee is bedoeld als verantwoording aan het college van Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigende organisaties en alle burgers van Goeree-Overflakkee. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van de Adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en de activiteiten van de Adviesraad in 2019 en een overzicht van de uitgebrachte adviezen. 

Van de voorzitter

De heer C.J. Hameeteman, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

“ 2019 was een jaar met de uitvoering van grootse plannen en ingrijpende veranderingen. Als adviesraad wil je heel graag feedback hebben van je achterban. Een Adviesraad Sociaal Domein staat tussen de burgers en de gemeente. Je wilt dan natuurlijk weten wat de mening van die burgers dan is en om die reden organiseren we met een zekere regelmaat ook bijeenkomsten op het eiland en/of wonen we bijeenkomsten bij. Om het hele eiland erbij te betrekken vonden we deze keer een enquête het meest geschikte medium.

De enquête, het bedenken van de vragen, het indelen, de format, het registreren van de resultaten, het nam alles bij elkaar heel veel tijd in beslag, zeker voor de enquêtecommissie. We wilden de enquête graag vergezeld doen gaan van enkele indrukwekkende vlogs. Een groots opgezette presentatie daarvoor in de CSG Prins Maurits leverde veel respons, maar uiteindelijk geen resultaat. Een directe benadering van personeel van de RSG leverde ook resultaat, maar uiteindelijk geen vlogs die voldoende niveau hadden, dus werd de enquête online gezet zonder vlogs. De resultaten hebt u ondertussen op de presentatievergadering van 4 december 2019 al gehoord.

Al lang vonden we onze indeling in werkgroepen niet in overeenstemming met de werkvelden die in de gemeentelijke begroting gepresenteerd worden. Om die reden besloten we een nieuwe indeling te maken, zodat iedere werkgroep gemakkelijker met de desbetreffende ambtenaren in contact kan komen. Na uitvoerige discussies hierover in de ASD en met veel inzet van Eric Godrie is dat ook gelukt 

2019 is ook het jaar geweest dat ik namens de Adviesraad heb deelgenomen aan de Adviesraad OGGZ+. Daar worden regio overstijgende onderwerpen van een advies voorzien door de voorzitters van de Adviesorganen (WMO, Jeugd, Sociaal Domein) uit de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Oud-Beijerland en Goeree-Overflakkee.  Daarna gaat dit advies naar de werkgroep OGGZ+, de wethouders uit de desbetreffende gemeenten, waar dan de besluitvorming plaats vindt. Momenteel wordt er gewerkt aan een officieel regionaal adviesorgaan, met dezelfde structuur als de lokale organen, de Regionale Adviesraad Sociaal Domein, afgekort RASD’’. 

Taakopvatting 

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en de gemeenteraad. Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein. Ook zaken buiten het formele sociaal domein, doch met sociale raakvlakken, bijvoorbeeld wonen, vallen hieronder.

De Adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het voorgenomen beleid de samenleving ondersteunt en versterkt. Voor het samenstellen van de adviezen wordt de achterban (burgers), (ervarings-) deskundigen steeds betrokken bij de specifieke onderwerpen die op dat moment spelen. De Adviesraad streeft ernaar met haar adviezen een zodanige impact te hebben op het gemeentelijk beleid, dat iedereen (met of zonder beperking) volwaardig kan meedoen in de samenleving en dat er adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit van leven voor iedereen. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen. 

Aandachtsvelden van de adviesraad in 2019

De Adviesraad blijft steeds kritisch kijken naar zichzelf, als het gaat om de wijze van advisering. Een goed advies opstellen kost de nodige tijd waarvoor in principe 6 tot 8 weken wordt uitgetrokken. In de praktijk komt het helaas toch nog regelmatig voor dat de Adviesraad deze tijd niet wordt gegund en moet er in korter tijdsbestek worden gewerkt. De gevraagde tijd is van belang om de achterban te kunnen raadplegen en om te kunnen overleggen met de leden. Alleen zo kan een weloverwogen en kwalitatief goed advieswerk worden geleverd. 

Hieronder volgen de aandachtsvelden waar de Adviesraad het afgelopen jaar actief mee bezig is geweest.

1. Jeugd

Werkgroep Jeugd

De gemeente is belast met de taak om de Jeugdwet op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Het afgelopen jaar is er meer vorm gegeven aan de nieuwe organisatiestructuur en zijn vanuit de inspectie en audits maatregelen gekomen om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren. 

De werkgroep jeugd heeft in februari, juli en november van 2019 overleg gehad met de beleidsambtenaar en teamleider Team Jeugd en Gezin. In februari en juli zat tevens de wethouder bij dit overleg. De ontwikkelingen binnen het team, de hulpverlening en de landelijke ontwikkelingen zijn hierin besproken. Wat we hieruit kunnen concluderen is dat de jeugdzorg in ontwikkeling blijft. Ook gezien de jurisprudentie en politieke landelijke ambities die hierin meespelen.

Het afgelopen jaar mocht de Adviesraad een advies uitbrengen over de ‘Verordening jeugdhulp’ en de ‘Beleidsregel gebruikelijke hulp’. De Adviesraad is er positief over dat de verordening wordt aangepast, zodat het overeenkomt met de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de kans op eenduidig werken wordt vergroot. Ter aanvulling op de verordening is een beleidsregel opgesteld. Ons advies is voorzien van diverse aanbevelingen. Recentelijk is een reactie gekomen op ons advies met betrekking tot de verordening jeugdhulp. Door jurisprudentie en het advies van de Adviesraad zal de beleidsregel gebruikelijke hulp nog worden aangepast door de gemeente. 

Als werkgroep blijven wij de werkzaamheden van het Team Jeugd en Gezin monitoren. 

Een verbinding en samenwerking met de Cliëntenraad Jeugdwet GO is opgestart. De werkgroep heeft zich voorgesteld tijdens een vergadering en uitleg gegeven over wat de adviesraad kan betekenen voor de Cliëntenraad. Door een wisseling van het voorzitterschap zijn er nieuwe afspraken gemaakt. De leden van de werkgroep zullen 4 keer per jaar bij de Cliëntenraadsvergadering aansluiten.

In 2019 is er geen spreker namens de werkgroep jeugd geweest. Voor het komende jaar wil de werkgroep dan ook 2 sprekers aandragen. 

Vanuit de enquête zijn speerpunten geformuleerd vanuit de werkgroep. Deze speerpunten zijn:

Het ongevraagde advies over een kinderraad in 2017 en een motie van de gemeenteraad in 2019 heeft ervoor gezorgd dat twee trainees gestart zijn met het instellen van een jongerenraad. Hierin wordt de samenwerking met de Adviesraad en Cliëntenraad Jeugdwet GO gezocht en de informatie uit de enquête kan hiervoor gebruikt worden.

2. Verslavingszorg en preventie

De werkgroep Verslaving heeft aandacht besteed aan dit onderwerp op de volgende wijze: Gesprekken met de betrokken ambtenaar van dit domein, contact met moedige moeders, contact betreft de uitvoering van een rioolwateronderzoek binnen de gemeente. De werkgroep is naar een bijeenkomst geweest over de inzet van een coffeeshop op Goeree-Overflakkee. Daarnaast is er contact onderhouden met een aantal burgers over de dak- en thuislozen problematiek en op welke wijze de jeugd ondersteund kan worden. De nieuwe nota verslavingspreventie  werd in februari van een advies voorzien en op  Adviesraadsvergadering van 5 februari werd speciale aandacht besteed aan deze problematiek. 

3. Participatie, werk en inkomen

De werkgroep participatie heeft enkele strubbelingen gekend, door een wisseling van leden bij de werkgroep. De Cliëntenraad Participatiewet Goeree-Overflakkee heeft een wisseling gehad qua bestuur en is volledig gestopt. Via deze weg kon er geen contact worden gehouden met deze achterban. De werkgroep heeft zich dan ook gericht op de uitgebrachte adviezen. 

4. Ouderenbeleid; Village Deal/Respijthuis

De Village Deal was een deal tussen het College van B&W en de gemeenteraad, met als doel het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein van kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners).  Binnen onze gemeente zoeken we daarvoor naar mogelijkheden voor ontschotting in de dementiezorg op Goeree-Overflakkee. Namens de Adviesraad heeft de voorzitter in het afgelopen jaar deelgenomen in de werkgroep hiervoor. In 2018 zijn er speerpunten opgesteld die prioriteit verdienen en daaruit is weer een keuze gemaakt. Dat betekent dat er in 2019 een werkgroep Respijthuis is gevormd die de mogelijkheden van een respijthuis op Goeree-Overflakkee gaat onderzoeken. Daarvoor is op 21 juni 2019 een bezoek gebracht aan het Respijthuis King Arthur in Amersfoort. Verder is informatie verzameld over de werkwijze van andere respijthuizen. Dat heeft geleid tot een  Programma van Eisen dat bijna is afgerond. Het bureau Companen heeft onderzoek verricht op het eiland om de behoefte aan een respijthuis te peilen. De bedoeling is dat begin 2020 het programma van eisen via een collegevoorstel  ook aan de gemeenteraad wordt aangeboden

Algemeen

In 2019 werd de AVG verder uitgewerkt met betrekking tot het privacybeleid van burgers die ons van informatie voorzien, van onszelf en van de website. 

Voorts is onze aandacht uitgegaan naar de volgende onderwerpen:

Signalen vanuit de samenleving

In het jaar 2019 zijn de volgende maatschappelijke signalen aan de orde gekomen.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De samenstelling van de Adviesraad was begin 2019 als volgt:

Voorzitter:

Leden:

Nieuwe leden

Op  14 mei 2019 zijn toegetreden tot de Adviesraad mevrouw T. Wielaard en mevrouw M. Erwich.

Wijziging Dagelijks bestuur

In 2019 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden. 

Toegevoegde leden

Voorzitter Cliëntenraad Participatiewet( de heer Ronald de Bonte)
Voorzitter Cliëntenraad Jeugdwet: de heer S. de Vos (op 28 juni 2019 afgetreden) en m.i.v 29 oktober 2019 opgevolgd door mevr P.G. de Blok-van Gurp
Voorzitter Cliëntenraad Wmo ?

Aftreden

Op 28 juni heeft de heer S. de Vos aangegeven zich  terug te trekken als voorzitter van de Cliëntenraad Jeugdwet en daarmee als lid van de Adviesraad. Hij blijft nog wel lid van de werkgroep

Presentaties

Voor de stadsraad Goedereede heeft de voorzitter namens de Adviesraad een presentatie gegeven over ons werk en in klein comité hebben we dat ook gedaan voor de Klankbordgroep Sociaal Domein.

Op 4 december 2019 hebben we met z’n allen voor de gemeenteraad een presentatie gegeven over de uitslag van de Enquête en iedereen een verslag ervan overhandigd.

Vergaderingen en overleg

In 2019 is de Adviesraad 7 maal in een openbare vergadering bijeengekomen. Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuursvergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering en het Technisch Overleg. Onderstaand een overzicht van de openbare vergaderingen. 

Februari 2019

Maart 2019

Mei 2019

Juni 2019

September 2019

Oktober 2019

December 2019

In 2020 zal in principe 7 maal vergaderd gaan worden, op de volgende datums:

5 februari, 26 maart, 14 mei, 18 juni, 10 september, 29 oktober, 10 december. Tijdstip: 19.30 uur, locatie het Rondeel in Middelharnis. 

Uitgebrachte adviezen

In 2018 heeft de Adviesraad schriftelijke adviezen uitgebracht op onderstaande beleidsvoorstellen:

05-03-2019 - Concept Beleidsnota Verslavingspreventie 

27-03-2019 - Gewijzigde afstemmingsverordening Pw, IOAZ, IOAW GO 2019

01-04-2019 - Afsluiting Monitoring door de Samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein

17-05-2019 - Beleidsplan SHV en preventie en vroegsignalering integrale SHV

25-05-2019 - Verordening Maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2019 

27-06-2019 - Beleidsregels vrijlating giften in het kader van de Participatiewet

27-06-2019 - Beleidsregels aanbod collectieve zorgverzekering voor minima 2020 verwarde personen

16-08-2019 - Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima 2020

16-08-2019 - Verordening Jeugdhulp 2019

26-11-2019 - Beleidsregel Gebruikelijke Hulp Jeugd

24-09-2019 - Beleidsregel Schuldhulpverlening GO 2019

10-12-2019 - Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Goeree-Overflakkee 2019-2022

In 2019 heeft de Adviesraad de volgende brieven verzonden:

06-02-2019 - Beëindiging lidmaatschap en aantreden adviesraadsleden

27-03-2019 - Voordracht benoeming leden ASDGO

Overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee

Het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad heeft voorafgaand aan iedere openbare vergadering een overleg met de wethouder Sociaal Domein en betrokken ambtenaar Maatschappelijke Zaken. In dit overleg worden de te verwachten beleidsstukken, lopende zaken en de voortgang besproken. Daarnaast zijn er actuele onderwerpen besproken; o.a.:

Regionale samenwerking

Voor gemeente overstijgende onderwerpen is er drie jaar geleden een regionale adviesraad opgericht. Daarin nemen de voorzitters van de adviesraden uit de regio Zuid-Holland-Zuid plaats. In deze raad komen onderwerpen zoals vrouwenopvang, jongerenopvang en beschermd wonen aan de orde. Over deze onderwerpen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente en waarvoor deze budget heeft, geeft de Regionale Adviesraad advies aan de gezamenlijke vergadering van de wethouders uit deze regio. 

Nieuwsbrief

Voorafgaand aan iedere openbare vergadering wordt er een nieuwsbrief verzonden aan de burgers welke zich hiervoor hebben ingeschreven. De nieuwsbrief wordt opgesteld door een Adviesraadslid. In de nieuwsbrief komen de lopende zaken en actuele onderwerpen aan bod.

Ondersteuning Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak zo onafhankelijk mogelijk te opereren. De notulering van de openbare vergaderingen wordt verzorgd door een notulist. Uit eigen kring is een secretaris benoemd en een penningmeester die het jaarlijks budget beheerst en bewaakt. 

Facebook en Twitter zijn een vorm van ondersteuning op het gebied van kennis vergroten wat betreft de actuele ontwikkelingen en om het contact met de achterban te versterken, in het tweede gedeelte van 2019 is er door de Adviesraad actief gebruik van gemaakt. 

De Adviesraad kan om haar kennis over landelijke ontwikkelingen te vergroten een beroep doen op de landelijke adviesorganisaties zoals Zorgbelang Zuid-Holland, Koepel adviesraden Sociaal Domein, Schulinck. Daarnaast ontvangt de secretaris de nodige mailing van diverse partijen in het sociaal domein. 

Om zich inhoudelijk voor te bereiden op de adviesfunctie neemt de Adviesraad deel aan diverse voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. Daarnaast heeft de Adviesraad een budget om scholing te bekostigen. 

Juni is er een training gegeven voor alle adviesraadsleden door mevrouw Petra van der Horst, directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein, over het onderwerp Adviseren kun je leren.

Website Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De webbeheerder van de site is de heer van der Meij van het bedrijf Websites van der Mey. De secretaris en voorzitter onderhouden contact met de webbeheerder. De secretaris geeft input voor de website, welke door de webbeheerder worden geplaatst. 

Op de website is informatie te vinden over lopende zaken, verslaglegging openbare vergaderingen, uitgebrachte adviezen, reacties op de adviezen, informatie van de werkgroepen, werkplannen van de  werkgroepen. Daarnaast is de samenstelling van de raad zichtbaar, de doelstelling, het huishoudelijk reglement en het jaarplan zijn na te lezen. Op deze wijze kunnen we de burgers van Goeree-Overflakkee op een zo goed mogelijke wijze informeren. 

De website is in het tweede halfjaar aangepast aan de nieuwe indeling van werkgroepen en daarnaast is ook de actuele informatie i.v.m. de werkgroepen vernieuwd. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag of de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Havenweg 5

3244 Lk Nieuwe-Tonge

Tel. 06-46340845

Email: secretaris@asdgo.nl

Internet: www.asdgo.nl« Terug naar verslagen