Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 26 maart 2019

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden en de gasten. Adviesraadslid Conny van den Boogert verzorgt vanavond de presentatie.

2. Presentatie mantelzorggesprekken

Conny van den Boogert werkt bij Curamare op een psychogeriatrische afdeling met zeven bewoners. In het kader van haar opleiding GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) heeft zij een verbeterplan voor het voeren van mantelzorggesprekken opgesteld, omdat zij vaak mantelzorgers ontmoette die veel vragen hebben. Binnenkort gaat zij in alle verzorgingshuizen van Curamare mantelzorgbijeenkomsten organiseren.

Gelijkwaardige samenwerking tussen de professionele hulpverlener en de mantelzorger verbetert de zorg voor alle partijen: de cliënt, de mantelzorger en de medewerker. Professionals moeten zich realiseren dat een mantelzorger in de eerste plaats het kind, ouder, partner of vriend van de zorgvrager is. Daarom is het belangrijk om de gewoontes van de zorgvrager en mantelzorger te respecteren, ervoor te zorgen dat beiden zich thuisvoelen en de privacy te waarborgen. Daarnaast is het belangrijk om mantelzorgers te wijzen op het belang van ontspanning. Omdat de wil om zorg te verlenen nooit stopt, kunnen ze snel overwerkt raken. Tot slot moet samen nagedacht worden hoe de zorgvrager en mantelzorger belangrijke elementen uit hun relatie kunnen voortzetten.

Tijdens een mantelzorggesprek leren de professionele hulpverlener en de mantelzorger elkaar kennen, waardoor het makkelijker wordt om elkaar vragen te stellen of ergens op aan te spreken. Men begrijpt elkaar beter en kan zich makkelijker in de anders positie verplaatsen.

Tijdens de mantelzorggesprekken worden onder andere de rol en verantwoordelijkheden, kwetsbaarheid van het team, de cliënt en de mantelzorger, en kennis over en omgang met het ziektebeeld besproken. Ook is er aandacht voor achteruitgang, rouw en verlies en voor de inrichting van de woongroep. Over het ziektebeeld kunnen de professionele verzorgers veel vragen van mantelzorgers beantwoorden. Indien nodig wordt de psycholoog of arts ingeschakeld om het ziektebeeld toe te lichten.

Op de vraag naar de frequentie van de bijeenkomsten antwoordt Conny dat zij is begonnen met zes bijeenkomsten, maar dat in de praktijk blijkt dat twee tot vier voldoende zijn. Bij de mantelzorggesprekken komen alle mantelzorgers van de cliënten van de hele woongroep bij elkaar. De cliënten zelf zijn bij dit gesprek niet aanwezig. 

Gevraagd wordt of er buiten de woongroepen ook mantelzorggesprekken worden gevoerd. Conny antwoordt dat dit nog niet gebeurt, maar dat er wordt nagedacht over een geschikte vorm voor mantelzorggesprekken buiten de woongroepen. In De Vliedberg, Geldershof en Nieuw Rijssenburgh wordt momenteel gesproken over het opzetten van gesprekken. De ASDGO benadrukt dat er ook buiten de reguliere zorg behoefte is aan bijeenkomsten voor mantelzorgers van dementen. Het zou goed zijn om brede bijeenkomsten over dit thema te organiseren.

De bedoeling is dat alle mantelzorgers door de instelling worden benaderd met een aanbod. Op de woongroepen is dit al gestart, voor bewoners van appartementen en dergelijke is de aanpak nog in voorbereiding. Op de vraag of mantelzorgers die zelfstandig wonende ouderen verzorgen ook gefaciliteerd worden, antwoordt Conny dat hiervoor nog plannen moeten worden gemaakt, maar dat het wel de bedoeling is. Het is nog niet duidelijk wie dit soort bijeenkomsten gaat bekostigen.

Bij de Village Deal wordt gesproken over de vorming van een respijthuis. Het is niet duidelijk of de mantelzorgers van cliënten die in een instelling wonen hiervoor in aanmerking komen, maar volgens Conny is dit wel wenselijk. Zij hebben ook respijtzorg nodig.

Aan mantelzorgers van cliënten in een instelling kan geen pgb worden verstrekt, omdat deze cliënten al een indicatie voor volledige zorg hebben. Gevraagd wordt of de instelling ervoor waakt dat de belasting van de mantelzorger niet te zwaar wordt. Conny antwoordt dat mantelzorgers erop gewezen worden dat ze niet alle zorg hoeven te geven.

De adviesraad complimenteert Conny voor dit mooie initiatief dat elders in het land nog niet bestaat, en beaamt dat het belangrijk is dat mantelzorgers gezien en gesteund worden.

De voorzitter dankt Conny hartelijk voor haar presentatie.

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen

De in- en uitgaande post staat voortaan niet meer op de agenda. Opmerkingen over de post worden via de mail afgehandeld.

5.Verslag DB d.d. 5 maart 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Verslag TO d.d. 13 maart 2019

Betsy ziet haar vraag of het monitoringsdocument duidelijker weergegeven kan worden niet terug in het TO-verslag. Marissa verwacht niet dat de gemeente het document gaat aanpassen, omdat zij tevreden erover is. Eventueel kan Marissa zelf de versie voor de ASDGO veranderen. In de volgende DB-vergadering zal dit besproken worden. Cor twijfelt of het verstandig is om het overzicht te wijzigen. Hij zou de huidige versie eerst willen uitproberen.

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Verslag ASDGO d.d. 5 februari 2019 (openbaar en besloten)

Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

8. Monitoringsdocument adviezen

In het document wordt bijgehouden welke adviezen de ASDGO heeft uitgebracht en hoe de gemeente hierop gereageerd heeft.

Niemand heeft opmerkingen over het monitoringsdocument (behalve over het format, zie agendapunt 6).

9. Jaarverslag 2018

Het jaarverslag is iets aangepast op verzoek van de wethouder.

De nieuwe versie van het jaarverslag 2018 zal gepubliceerd worden op de website en aan de gemeente worden toegestuurd.

10. Jaarplan 2019

De wijzigingen van de werkgroepen zijn in het jaarplan verwerkt.

De nieuwe werkgroepindeling wordt nog aangepast op de website. Verder staan er op de website nog “wetten” en “links”. Beide tabbladen moeten gecheckt worden op actualiteit, tenzij besloten wordt om ze helemaal te verwijderen.

Greet vindt het verstandig om een klein aantal actuele links op te nemen. De links waren destijds bedoeld om lokale en regionale instanties meer bekendheid te geven.

Edward merkt op dat niet alleen gecontroleerd moet worden of de links actueel zijn en werken, maar ook of de inhoud relevant en passend is.

Betsy stelt dat informatievoorziening geen taak van de ASDGO, maar van de landelijke en gemeentelijke overheid is. De informatie is eenvoudig te googelen.

Sander adviseert om de links met een korte tekst toe te lichten.

Afgesproken wordt dat het aantal links wordt beperkt en dat de links naar wetten worden verwijderd. Iedere werkgroep draagt voor zijn eigen thema’s één link aan en schrijft een korte begeleidende tekst hierbij. [actiepunt 19-03]

11. Advies gewijzigde afstemmingsverordening PW, IOAW, IOAZ GO 2019

De adviesraad zal aan de gemeente meedelen dat hij instemt met de gewijzigde afstemmingsverordening.

12. Enquête en vloggers

De enquête wordt momenteel getest en nog wat aangepast. Marja heeft een communicatieplan opgesteld voor het uitzetten van de enquête. Begin mei wordt de enquête een maandlang uitgezet en daarna verwerkt. Eind april zijn ook de vlogs klaar om te gebruiken bij de enquête.

13. Training adviesraadsleden

Marissa heeft bij de Koepel een offerte opgevraagd voor een training. De offerte betreft een training van één dag (6,5 uur) en is vooral bedoeld voor beginnende leden. Marissa zal vragen om de cursus meer af te stemmen op ervaren adviesraadsleden met als centrale vraag: hoe stel je een goed advies op?

Voorgesteld wordt om op een doordeweekse dag om 16.00 uur te beginnen, in juni of september. Voorgestelde locatie: PM, inclusief een broodje. Marissa en Cor informeren bij de Koepel naar de mogelijkheden. [actiepunt 19-04]

14. Sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie doet verslag van de gesprekken die zij gevoerd heeft met de vier kandidaten. Op grond van die gesprekken worden twee kandidaten voorgedragen. De Adviesraad neemt dit voorstel over en besluit deze twee kandidaten voor te dragen aan het college van b en w.

De sollicitatiecommissie zal de motivatieteksten aan Marissa sturen om bij de voordracht aan de gemeente te voegen.

De sollicitatiecommissie stelt voor om een reglement op te stellen voor het volgen van de sollicitatieprocedure. De adviesraad heeft hierna nog één vacature. De gemeente heeft aangegeven dat de voorzitter van de cliëntenraad WSW wil gaan deelnemen aan de ASDGO.

Marissa benadert de kandidaten om hen in te lichten over het vervolg. [actiepunt 19-05]

15. Kascontrolecommissie

Greet en Conny vormen de kascontrolecommissie. Edward is reserve.

16. Terugkoppeling werkgroepen

17. Rondvraag

18. Sluiting

De vergadering wordt om 21.30 uur beëindigd.

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Conny v.d. Boogert, Marjo van Maurik, Marissa Buijs-Tanis, Dennis Graute, Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, John Waterman, Edward van Gilst, Sander de Vos, Ingrid Wendt (verslag)

Aanwezig als gast/toehoorder/adviseur:  1 persoon

Voorzitter:Cor Hameeteman

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen