Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee d.d. 5 februari 2019

1. Opening

De vergadering wordt geopend om 19.30 uur met een hartelijk welkom aan de adviesraadleden, de gastsprekers en de gasten.

2. Presentatie

Gerwin Rikkers is veldwerker van stichting Ontmoeting. Hij zoekt jongeren op van 12-32 jaar, bekend met middelengebruik, vaak in combinatie met sociale problemen. Hij probeert met hen in contact te komen en hen naar passende zorg te geleiden. Vaak hebben deze jongeren geen vaste woon- of verblijfplaats, maar hoppen ze van het ene naar het andere adres en blijven ze bij vrienden slapen. 

De veldwerker is zo veel mogelijk op straat. Als er zorg ingeschakeld moet worden, regelt hij dat bij voorkeur in overleg met de gemeente, om niet te veel tijd kwijt te zijn aan overleg met zorginstellingen. Hij heeft contact met 200 tot 250 jongeren, maar dat zijn niet allemaal jongeren met grote problemen. Er zijn ook hangjongeren bij die wat experimenteren. De groep gebruikers zonder eigen woning bestaat uit circa 30 tot 50 jongeren. Zij vragen niet allemaal om hulp, maar maken deel uit van een groep die die voor elkaar zorgt, bij elkaar blijft slapen en samen drugs gebruikt. Als ze nuchter zijn, beseffen ze dat het geen goede situatie is, maar door hun verslaving zijn ze niet in staat om die te veranderen. Doordat ze vaak nog ergens staan ingeschreven, meestal bij hun ouders, ziet de gemeente deze problematiek niet. Er zit flink wat verloop in de groep. Als ze wat ouder worden, zorgt een relatie of een baan er vaak voor dat ze eruit stappen. De jongeren zijn verspreid over het hele eiland. In de grote kernen zie je wat meer jongeren op straat, maar de verhouding tot het aantal inwoners is overal ongeveer gelijk. In Ouddorp was een tijdje een JOP, wat extra jongeren aantrok. Omwonenden waren daar niet blij mee, maar de veldwerker wel, omdat hij daar de jongeren vond. 

Van de groep 12 tot 16 jaar heeft Gerwin de meesten in beeld. Deze jongeren hebben als enige optie de straat. Voor ouderen is het moeilijker, omdat zij vaak in auto’s en woningen bij elkaar komen. Het is niet bekend hoe groot die groep is. Ook bepaalde verslavingen blijven buitenbeeld, zoals gameverslaving. 

Op de vraag in hoeverre gebruikers naar Rotterdam trekken en welke middelen er op GoereeOverflakkee gebruikt worden, antwoordt Gerwin dat oudere jongeren uitgaan in Rotterdam en andere steden. Hun cannabis halen ze uit Rotterdam, maar of ze het ook daar gebruiken omdat de stad anoniemer is, weet hij niet. Op Goeree-Overflakkee is er ook voldoende gelegenheid om te gebruiken. Er worden veel verschillende middelen gebruikt, waarvan alcohol nog het minst als probleem wordt gezien. Kinderen beginnen met tabak om vervolgens wiet en hasj te gaan roken. Daarna gaan ze soms op 14-, 15-jarige leeftijd aan xtc, speed, of coke. Cannabis en speed worden het meest gebruikt. Ook is er een groep die GHB gebruikt. Vaak gebruiken ze van alles door elkaar. 

Gerwin wordt soms door ouders benaderd, maar die drempel is voor de meesten hoog. Bovendien houdt hij altijd wat afstand, want hij wil rechtstreeks met de jongeren in contact raken. Een concrete hulpvraag kan echter wel helpen om contact op te bouwen. Gevraagd wordt of de doelgroep steeds jonger wordt. De groep met wie Gerwin contact heeft, is jonger dan de groep waarmee de vorige veldwerker te maken had. Dat wil echter niet zeggen dat de leeftijd omlaaggaat. Landelijke cijfers laten zien dat het cannabisgebruik daalt, maar dat ziet hij zelf niet. 

In het bos bij Stellendam hangen vaak jongeren rond en wordt er gedeald. Gerwin komt regelmatig in het bos, maar pakt geen dealers aan.  

Gevraagd wordt wat de veldwerker of de gemeente kan doen als iemand van 18 jaar drugs gebruikt en dat prima vindt. Gerwin Rikkers merkt dat de meeste jongeren vinden dat het prima met hen gaat. De uitdaging is om met hen in gesprek te gaan: wat levert het op, waarom doe je het? Zo kom je samen bij de hulpvraag terecht die vaak op een betere manier opgelost kan worden. 

Op de vraag wat de ASDGO voor de Beleidsnota Verslavingspreventie 2019-2023 aan de gemeente moet adviseren, antwoordt Gerwin Rikkers dat het goed zou zijn als jongeren een maatschappelijke stage moeten doen in Korsakov huizen of verslavingsklinieken, op straat met een jongerenwerker, of in de dak- en thuislozenzorg. Jongeren moeten deze dingen zien en ervaren. 

Björn Noordzij is vestigingsmanager en begeleider bij Goed voor Goed Oude-Tonge. Op GoereeOverflakkee is een redelijk groot en constant netwerk van zo’n 50 problematische drugsgebruikers. Daar omheen zit een grotere groep die ook flink gebruikt en daaromheen een groep die recreatief gebruikt. De groep thuislozen, de bankslapers, schat hij in op 30 tot 40. Als je eenmaal in de drugsscene zit, is het moeilijk om er weer uit te stappen. Zelf heeft hij na jarenlang speedgebruik en rondzwerven een plek gevonden bij Goed voor Goed waar hij meteen vertrouwen en waardering kreeg. Vanuit Goed voor Goed werd hij geholpen om in te zien dat hij moest afkicken en heeft hij zich bij De Hoop laten opnemen. De overheid besteedt veel geld aan preventie, maar voor wie in de ellende zit en eruit wil, is er weinig hulp beschikbaar. Hijzelf kwam bij Goed voor Goed in een nieuw, warm, netwerk terecht, maar veel (ex-)verslaafden hebben dat niet en vallen dan terug op hun oude vrienden. Bij Goed voor Goed zijn er veel medewerkers met psychische klachten in combinatie met een drugsverleden. Overdag gaat het goed met hen omdat ze hun werk hebben, maar ’s avonds vervelen ze zich en dan gaat het mis. Er is behoefte aan mogelijkheden om talenten te ontdekken, zichzelf opnieuw uit te vinden: wat kan je doen om weer gelukkig te worden? Daarin zouden ze begeleid moeten worden. 

Op de vraag welke hulp de gemeente biedt aan jonge verslaafden en bankslapers, antwoordt Björn dat er zit niet veel lijn in het gemeentebeleid zit. Hij heeft veel contact met zorginstellingen en iedereen vraagt om een centraal overleg vanuit de gemeente om de problematiek in zicht te krijgen. 

Gevraagd wordt hoeveel daklozen Goeree-Overflakkee heeft, los van de bankslapers. Björn antwoordt dat in de buitenlucht slapen niet veel voorkomt. Men zorgt redelijk goed voor elkaar en iedereen kent elkaar. Er is wel behoefte aan opvangplekken voor jongeren die eruit willen stappen en opnieuw willen beginnen. Daarvoor is opvang nodig waar men geen lastige vragen stelt, maar een luisterend oor biedt. Op Goeree-Overflakkee zijn er voldoende zorginstellingen die korte opvang zouden kunnen aanbieden. Met centraal overleg zouden deze instellingen 24-uurs opvang moeten kunnen aanbieden, waarna men bij een van de zorginstelling een zorgtraject kan starten. Nu wordt alleen ambulante hulp en begeleiding vanuit de Wmo aangeboden. Als de zorg aan de voorkant goed geregeld wordt, kan hierop worden bespaard. 

De gemeente stelt dat de opvang via Nissewaard wordt geregeld en dat ze pas iets kan doen als duidelijk is waar behoefte aan is. Gerwin Rikkers heeft met de gemeente, Goed voor Goed en Sjaloom overlegd over een pilot voor nachtopvang. De praktijk wijst uit dat alle zorginstellingen op het eiland het moeilijk vinden om een plek te regelen voor jongeren. Er zou een apart programma moeten komen voor deze jongeren met passende hulp en een goede behandeling. Nu duurt het veel te lang voordat er een plek gevonden is waar iemand zorg krijgt. Dan is de motivatie al lang weg. 

Tot slot komt een jonge ervaringsdeskundige aan het woord. Hij stelt dat preventie is leuk en aardig is, maar dat het probleem bij de oorzaak aangepakt moet worden. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen jongeren die bewust gebruiken en jongeren die onbewust een beetje meelopen. Zolang deze groep blijft samenkomen, is er geen overzicht en geen controle en blijven de problemen bestaan. 

In de nota is geen beleid opgenomen over terugvalpreventie. Björn Noordzij benadrukt dat activiteiten in de avond en in het weekend hiervoor belangrijk zijn. Vanuit Goed voor Goed is onlangs een preventieplan hiervoor aangeboden aan de gemeente. 

De voorzitter dankt de sprekers hartelijk voor hun presentatie. 

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

4. Mededelingen

De nieuwe raadsleden, John Waterman en Edward van Gilst, worden speciaal welkom geheten. 

 Cor wordt geïnterviewd door Emma Zwaveling van bureau Berenschot. In opdracht van de landelijke overheid doet zij onderzoek naar de implementatie van de Wmo. Cor zal de vragen mailen aan de adviesraadsleden. 

5. Verslag DB d.d. 22 januari 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Verslag TO d.d. 30 januari 2019

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Verslag ASDGO d.d. 18 december 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

8. Monitoring adviezen

De gemeente heeft een monitoringssysteem ingevoerd, waarmee wordt bijgehouden welke adviezen worden aangevraagd en uitgebracht. Betsy merkt op dat het monitoringsschema lastig te lezen en te printen is. Cor zal in het TO vragen of dit anders kan. 

Marja meldt dat de gemeente de verordening jeugdbeleid gaat aanpassen op basis van de advisering en een wetswijziging. De nieuwe versie van de verordening wordt opnieuw ter advisering aangeboden. 

9. Jaarverslag 2018

Het jaarverslag is erg uitgebreid en handig voor nieuwe leden om te lezen wat er afgelopen jaar is gebeurd en op welke terreinen de ASDGO heeft geadviseerd.

Betsy miste het feit dat begonnen én gestopt is met het opstellen van een netwerkkaart. Marissa zal dit opnemen. Het jaarverslag 2018 wordt met bovengenoemde aanvulling vastgesteld.

10. Jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 kan tussentijds aangepast worden, indien nodig of gewenst.

De tekst op pagina 4 over de enquête en de aandachtsgebieden zal worden aangepast. Nu lijkt het alsof het bij elkaar hoort, maar dat is niet het geval.

In de werkgroep Jeugd is besloten om het “kindpakket” naar de werkgroep Passend werk door te schuiven. Marissa zal dit wijzigen. Verder wordt “verbinding zoeken met Cliëntenraad” aan de werkgroep Jeugd toegevoegd. Greet zal nog enkele aanvullingen van de werkgroep Participatie doorgeven.

Het jaarplan 2019 wordt met bovengenoemde aanpassing vastgesteld.

11. Financieel verslag 2018

Het financieel verslag 2018 is nog maar net aangeleverd en niet door iedereen gelezen. Vaststelling kan echter niet tot de vergadering van maart wachten, omdat het in februari aan de gemeente gestuurd moet worden. Dringende vragen of opmerkingen kunnen binnen veertien dagen per mail aan Marjo worden gestuurd. Daarna zal het verslag formeel worden vastgesteld.

Sander merkt op dat het presentiegeld voor Technisch Overleg bij de Cliëntenraad Jeugd niet werd toegestaan en vraagt of de gemeente hierop de begroting kan afkeuren. Cor antwoordt dat volgens de verordening reguliere vergaderingen worden vergoed. Daar valt ook het TO onder. De ASDGO kan dit zelf regelen en vergoedt deelname aan het TO sinds circa anderhalf jaar.

Marja vraagt waarom de kosten voor automatisering zo sterk zijn teruggebracht. Marjo antwoordt dat dit komt doordat Ibabs apart vermeld is en de website inmiddels op orde is. De iPads en laptops voor de nieuwe leden zijn nog in 2018 aangeschaft.

12. Begroting 2019

De behandeling van de begroting 2019 wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

13. Advies (concept) beleidsnota verslavingspreventie 2019-2023

Marissa heeft van verschillende adviesraadsleden input ontvangen. De jongerenwerker van St. ZIJN heeft ook nog input toegezegd.

Eetverslaving is niet opgenomen in de beleidsnota, omdat dit niet onder DSM-5 valt. Greet zou dit onderwerp wel graag opnemen. Ook over gameverslaving wordt niets gezegd in de nota. Sander vindt dat anorexia en andere eetstoornissen aandacht verdienen, maar legt uit waarom een eetstoornis iets anders is dan middelenverslaving en op een andere manier benaderd moet worden. Ook gameverslaving vraagt andere preventiemiddelen dan verslaving aan drank of drugs.

Afgesproken wordt om in het advies aan te geven dat er veel vormen van verslaving zijn die niet allemaal met dezelfde preventiemiddelen behandeld kunnen worden. Vervolgens zal worden ingezoomd op alcohol- en middelenverslaving.

De beleidsnota zal aan Gerwin Rikkers en Björn Noordzij worden toegezonden met de vraag of zij hun expertise willen leveren.

14. Invulling functie secretaris

Het DB heeft enkele mogelijkheden aan de gemeente voorgesteld voor de invulling van de functie van secretaris. Het onderwerp komt later terug als de gemeente een reactie heeft gegeven.

15. Verdeling taken / route van adviezen

Verwacht wordt dat alle raadsleden de adviesaanvraag lezen. De secretaris geeft aan welke werkgroep het oppakt. Deze werkgroep geeft input aan secretaris of schrijft (bij voorkeur) zelf het advies. Alle leden wordt verzocht om altijd te reageren, ook als men geen input heeft.  

Indeling van adviesraadsleden

Onderwijs, (passend) werk en inkomen Greet, Sander en John
Jeugd  Marja, Sander en Betsy
Wmo en volksgezondheid Conny en Dennis
Sociale vitaliteit en sport Diana en Edward
Omgeving en overstijgende onderwerpen Marjo, Dennis, Diana en Cor

ISK en vluchtelingenhulp zijn niet in de verdeling van de gemeente opgenomen. Deze onderwerpen worden ondergebracht bij Omgeving en overstijgende onderwerpen. 

De gemeente heeft Passend onderwijs ingedeeld bij Jeugd en niet bij Onderwijs. Het DB zal dit in het TO aan de orde stellen. 

16. Enquête

Marja heeft met de gemeente gesproken over ondersteuning bij de enquête. De gemeente kan de enquête via de webmaster uitzetten. Er komt nog overleg met de webmaster en met de afdeling Communicatie. De enquête is in Dropbox gezet. Betsy vraagt alle werkgroepen om te beoordelen of zij de juiste informatie krijgen met deze vragen. De enquête is bewust heel open gemaakt en de eerste vragen zijn wat saai. Dat schijnt de beste werkwijze te zijn. Cor stelt voor om bij elk onderwerp een prikkelende casus als illustratie te geven. 

Met de leerlingen van de PM is afgesproken dat zij voor eind februari contact opnemen met de ASDGO als zij een vlog willen maken. Bij de RGO is nog niets gebeurd met het verzoek. De opdracht moet in april/mei worden uitgevoerd, zodat de leerlingen dit schooljaar nog een beoordeling kunnen krijgen.  

17. Planning sprekers 2019

In de vergadering van maart geeft Conny een presentatie over mantelzorg. Daarna staat alles nog open.

18. Sociale media

De adviesraad wil meer gebruik gaan maken van Twitter, Facebook en Instagram om het werk van de adviesraad bekend te maken en te promoten. Afgesproken wordt dat Marjo voorlopig berichten zal plaatsen. 

19. Vacatures

Dit onderwerp wordt in de besloten vergadering besproken. 

20. Terugkoppeling werkgroepen

21. Rondvraag

Edward meldt dat Dropbox geen veilige manier is van documenten delen. Marissa antwoordt dat de adviesraad binnenkort overgaat op iBabs. 

22. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.00 uur beëindigd. 

Aantal aanwezige gasten: 13, waaronder 3 sprekers.  

Aanwezig: Cor Hameeteman (voorzitter), Marjo van Maurik, Marissa Buijs-Tanis, Dennis Graute, Betsy Biemond, Greet Karssies van Houwelingen, Marja van Maurik-de Munck, Diana Nuy-Meijer, John Waterman, Edward van Gilst, Sander de Vos, Ingrid Wendt (verslag)

Afwezig met kennisgeving: Conny v.d. Boogert

Voorzitter:  Cor Hameeteman    

Secretaris: Marissa Buijs-Tanis« Terug naar verslagen