Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Voorwoord Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee is bedoeld als verantwoording aan het college van Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigende organisaties en alle burgers van Goeree-Overflakkee. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van de Adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en activiteiten van de Adviesraad in 2018 en een overzicht van de uitgebrachte adviezen.

Van de voorzitter

‘’2018 is in mijn beleving een heftig, maar bovenal druk jaar geweest. Heftig, gezien dat er een onverwachte secretariswisseling heeft plaats moeten vinden. 

Druk, omdat we in die periode dat ik als onafhankelijk voorzitter mag fungeren nog nooit zoveel adviezen hebben uitgebracht als in het afgelopen jaar. Kijk het overzicht in dit verslag maar na. Persoonlijk zou ik het op prijs stellen dat de organisatie(s) binnen het ambtenarencorps na lezing van dit Jaarverslag ook eens zouden verwoorden hoe zij in het afgelopen jaar tegen de Adviesraad hebben aangekeken, of wij aan hun verwachtingspatroon hebben voldaan.

2018 is ook het jaar geweest dat ik namens de Adviesraad heb deelgenomen aan de werkgroep OGGZ+. Daar worden regio overstijgende onderwerpen van een advies voorzien door de voorzitters van de Adviesorganen (WMO, Jeugd, Sociaal Domein) uit de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Oud-Beijerland en Goeree-Overflakkee.  Daarna gaat dit advies naar eenzelfde werkgroep van wethouders uit de desbetreffende gemeenten’’.

De heer C.J. Hameeteman, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee 

Taakopvatting

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en de gemeenteraad. Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein. Ook zaken buiten het formele sociaal domein, doch met sociale raakvlakken bijvoorbeeld wonen vallen hieronder. De Adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het voorgenomen beleid de samenleving ondersteunt en versterkt.  Voor het samenstellen van de adviezen wordt de achterban (burgers), (ervarings-) deskundigen steeds betrokken bij de specifieke onderwerpen die op dat moment spelen. De Adviesraad streeft ernaar met haar adviezen een zodanige impact te hebben op het gemeentelijk beleid, dat iedereen (met of zonder beperking) volwaardig kan meedoen in de samenleving en er adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit voor leven voor iedereen. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen.  

Aandachtsvelden van de adviesraad in 2018

De Adviesraad blijft steeds kritisch kijken naar zichzelf, als het gaat om de wijze van advisering. Een goed advies opstellen kost de nodige tijd waarvoor in principe 6 tot 8 weken wordt uitgetrokken. In de praktijk komt het helaas toch nog regelmatig voor dat de Adviesraad deze tijd niet wordt gegund en moet er in korter tijdsbestek worden gewerkt. De gevraagde tijd is van belang om de achterban te kunnen raadplegen en om te kunnen overleggen met de leden. Alleen zo kan een gewogen en kwalitatief goed advieswerk worden geleverd.

Hieronder volgen de aandachtsvelden waarin de Adviesraad het afgelopen jaar actief mee bezig is geweest. 

1. Jeugd

De gemeente is belast met de taak om de Jeugdwet op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Het afgelopen jaar zijn er veel veranderingen geweest binnen de gemeente wat betreft de organisatiestructuur, maar ook de werkwijze binnen het team Jeugd en Gezin. De oorzaak van het aanpassen van de werkwijze is onder andere het inspectierapport waar veel verbetermaatregelen uit naar voren zijn gekomen.

Als werkgroep Jeugd staat er 2 keer per jaar een overleg gepland met de betreffende ambtenaar en eventuele andere medewerkers van het team Jeugd en Gezin en de wethouder. 

Juli 2018 heeft er een overleg plaatsgevonden met de teamleider Jeugd en Gezin. De werkgroep heeft in dit overleg veel informatie ontvangen over de werkwijze en de zorgen vanuit de Adviesraad en de Cliëntenraad Jeugd kunnen uiten. In oktober 2018 zou de inspectie weer een onderzoek uitvoeren naar de werkzaamheden van de gemeente op het gebied van de Jeugdwet. Het jaar 2018 heeft ons geen verdere vervolginformatie opgeleverd.  

In 2018 mocht de Adviesraad een advies uitbrengen over de ‘Verordening Jeugdhulp’. De Adviesraad is positief dat de verordening wordt aangepast, zodat het overeenkomt met de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de kans op eenduidig werken wordt vergroot. Ons advies is voorzien van diverse aanbevelingen. De gemeente heeft nog niet op het advies gereageerd. 

2. Verslavingszorg en preventie

De werkgroep Verslaving heeft aandacht besteed aan dit onderwerp op de volgende wijze: Gesprekken met de betrokken ambtenaar van dit domein, contact met moedige moeders, contact betreft de uitvoering van een rioolwateronderzoek binnen de gemeente. De werkgroep is naar een bijeenkomst geweest over de inzet van een coffeeshop op GoereeOverflakkee. Daarnaast is er contact onderhouden met een aantal burgers over de dak en thuislozen problematiek en op welke wijze de jeugd ondersteund kan worden. De nieuwe nota verslavingspreventie moest in 2018 afgerond, dit is de gemeente niet gelukt.

3. Participatie, werk en inkomen

De werkgroep participatie heeft enkele strubbelingen gekend, door een wisseling van leden bij de werkgroep. De Participatieraad Goeree-Overflakkee heeft een wisseling gehad qua bestuur en is volledig gestopt. Via deze weg kon er geen contact worden gehouden met deze achterban. De werkgroep heeft zich dan ook gericht op de uitgebrachte adviezen.

4. Ouderenbeleid; Village deal

De Village Deal is een deal tussen het College van B&W en de gemeenteraad, met als doel het stimuleren van integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein van kleinere gemeenten (tot 50.000 inwoners).  Binnen onze gemeente zoeken we daarvoor naar mogelijkheden voor ontschotting in de dementiezorg op Goeree-Overflakkee. Namens de Adviesraad heeft de voorzitter in het afgelopen jaar deelgenomen in de werkgroep hiervoor. 

Algemeen

2018 was het jaar waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is gegaan. In overleg met de desbetreffende ambtenaar van de gemeente hebben we volgende stappen ingezet:

Voorts is onze aandacht met uitgegaan naar de volgende onderwerpen:

Signalen vanuit de samenleving

In het jaar 2018 zijn de volgende maatschappelijke signalen aan de orde gekomen.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee De samenstelling van de Adviesraad was begin 2018 als volgt: 

Voorzitter: De heer C.J. Hameeteman 

Leden: 

De heer J. Oomkes (secretaris)
Mevrouw M. van Maurik – de Graaff (penningmeester) 
De heer P. Vervloet (algemeen adjunct)   
Mevrouw M.C. Buijs – Tanis 
Mevrouw G. Karssies – van Houwelingen 
De heer R. Bouman 
De heer T. Roos   
De heer D. Graute   
Mevrouw M. van Maurik – de Munck   
Mevrouw D.M. Nuy – Meijer   
Mevrouw B. Biemond – Boer

Nieuw lid

Op 1 april 2018 is toegetreden tot de Adviesraad mevrouw C. van den Boogert – van der Sluijs.

Wijziging Dagelijks bestuur

Per 27 maart 2018 heeft de heer D. Graute de taak van algemeen adjunct op zich genomen en heeft mevrouw M.C. Buijs – Tanis de taak van secretaris op zich genomen.

Toegevoegde leden

Voorzitter Participatieraad Goeree-Overflakkee: De heer W. Witte Voorzitter Cliëntenraad Jeugd: De heer S. de Vos 

Aftreden

Op 7 maart 2018 heeft de heer J. Oomkes aangegeven zich te willen terugtrekken uit de Adviesraad als secretaris en is per deze datum eervol ontslagen.  

De heer P. Vervloet, de heer R. Bouman en de heer T. Roos zijn met ingang van 31 december 2018 eervol ontslagen van het lidmaatschap.  

De heer W. Witte heeft zijn functie neergelegd als voorzitter Participatieraad en is per 31 december 2018 gestopt als toegevoegd lid van de Adviesraad.  

Vergaderingen en overleg

In 2018 is de Adviesraad 7 maal in een openbare vergadering bijeengekomen. Voorafgaand aan iedere vergadering is er een Dagelijks Bestuur vergadering. Deze vergadering is ter voorbereiding op de openbare vergadering en het Technisch Overleg. Onderstaand een overzicht van de openbare vergaderingen.

Februari 2018

- Gastsprekers mevrouw J. van Dijk en mevrouw Jacobs over het thema Dementie en een dementievriendelijke gemeente.
- Formalisering penningmeesterschap
- Sollicitatiecommissie
- Vorming werkgroepen nieuwe stijl
- Participatieraad Goeree-Overflakkee
- Advies evaluatie Sociaal Domein 
- Advies Doelgroepenvervoer   
- Afkeuring jaarverslag  

 Maart 2018

- Gastspreker wethouder Sociaal Domein; kan niet verschijnen door onvoorziene omstandigheden 
- Netwerkkaart 
- Brainstormen; themabijeenkomst 

 Mei 2018

- Gastsprekers Mevrouw Nuy en mevrouw van der Pok, thema Rots en Water training
- Wijziging Dagelijks Bestuur
- Secretariaatstaken zijn verdeeld
- Vrijwilligersvergoeding vastgesteld
- Abonnement Schulink en de Koepel
- Netwerkkaart 
- AVG 

Juni 2018

- Gastsprekers AA werkgroep Goeree-Overflakkee, uitleg over de werkwijze van de AA en op welke wijze deze zich inzet op Goeree-Overflakkee 
- Presentatie van en voor wethouder Sociaal Domein 
- Advies beleidsregels bijzondere bijstand en aanpassing afstemmingsverordening 
- Advies passend werk  Netwerkkaart   
- Dak- en Thuisloze jongeren 
- Afwegingskader tweede fase Diekhuus
- Bruikleenovereenkomst
- AVG
- Facebook en Twitter
- Indeling werkgroepen 

September 2018

- Gastsprekers de heer Vink, Praktijkonderwijs op Goeree-Overflakkee en de heer van der Burg, arbeidsconsulent bij Stichting Mee
- Advies beleidsregels bestuurlijke boete en terugvordering en invordering, verhaal en krediethypotheek i.h.k.v. de Participatiewet, IOAW en IOAZ en toelichting door desbetreffende ambtenaar 
- Pilot inzake doelgroep WMO en onderkant Beschut Werk, toelichting door desbetreffende ambtenaar 

Oktober 2018

- Presentatie de heer Godrie, kern – en buurtgericht werken
- Aanbesteding HbH, WMO en Jeugd, toelichting door desbetreffende ambtenaar
- Aan- en aftreden Adviesraadsleden
- Huishoudelijk reglement
- Bruikleenovereenkomst
- Actief lidmaatschap
- Voorstel indeling werkgroepen uitgesteld
- Advies beleid verwarde personen
- Advies inzake eindrapport aanpak verbinding arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk Goeree-Overflakkee  - Advies beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima Goeree-Overflakkee 2019 
- Presentatie gemeenteraad
- Enquête 

December 2018

- Presentatie mevrouw Timmermans en mevrouw Reisig van Enver over training Het Begint Bij Mij 
- Sollicitanten 
- Advies schuldhulpverlening en vroegsignalering en preventie 
- Enquête 
- Uitgebrachte adviezen 2018 

In 2019 zal in principe 7 maal vergaderd gaan worden, op de volgende datums: 5 februari, 26 maart, 14 mei, 18 juni, 10 september, 29 oktober, 10 december. Tijdstip: 19.30 uur, locatie het Rondeel in Middelharnis.  

Uitgebrachte adviezen

In 2018 heeft de Adviesraad schriftelijke adviezen uitgebracht op onderstaande beleidsvoorstellen:

25-01-2018  Evaluatie Sociaal Domein

17-02-2018  Doelgroepenvervoer

13-04-2018  Aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein

17-07-2018  Visie op passend werk

24-07-2018 Aanpassing afstemmingsverordening en de herziene beleidsregels bijzondere bijstand

19-09-2018 Beleidsregels bestuurlijke boete, beleidsregels terugvordering- en invordering verhaal en krediethypotheek Participatiewet, IOAW en IOAZ

19-09-2018 Beleidsregels beschermd wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking

30-10-2018 Beleid verwarde personen

07-11-2018 Beleidsregels collectieve zorgverzekering voor minima GO 2019

13-11-2018 Verordening Jeugdhulp

26-11-2018 Eindrapport aanpak verbinding arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken Goeree-Overflakkee

20-12-2018 Preventie en Vroegsignalering Integrale schuldhulpverlening 20192022 Gemeente Goeree-Overflakkee

20-12-2018 Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Goeree-Overflakkee 20192022 

In 2018 heeft de Adviesraad het volgende ongevraagd advies uitgebracht:

19-09-2018  Oprichting kinderraad Goeree-Overflakkee 

In 2018 heeft de Adviesraad de volgende brieven verzonden:

04-10-2018  Aftreden en aantreden adviesraadsleden

19-12-2018  Voordracht benoeming leden ASDGO 

Overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee

Het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad heeft voorafgaand aan iedere openbare vergadering een overleg met de wethouder Sociaal Domein en betrokken ambtenaar Maatschappelijke Zaken. In dit overleg worden de te verwachten beleidsstukken, lopende zaken en de voortgang besproken. Daarnaast zijn er actuele onderwerpen besproken; o.a.:

Regionale samenwerking

Voor gemeente overstijgende onderwerpen is er twee jaar geleden een regionale adviesraad opgericht. Daarin nemen de voorzitters van de adviesraden uit de regio Zuid-Holland-Zuid plaats. In deze raad komen onderwerpen zoals vrouwenopvang, jongerenopvang en beschermd wonen aan de orde. Over deze onderwerpen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente en waarvoor deze budget heeft, geeft de Regionale Adviesraad advies aan de gezamenlijke vergadering van de wethouders uit deze regio. 

Nieuwsbrief

Voorafgaand aan iedere openbare vergadering wordt er een nieuwsbrief verzonden aan de burgers welke zich hiervoor hebben ingeschreven. De nieuwsbrief wordt opgesteld door een Adviesraadslid. In de nieuwsbrief komen de lopende zaken en actuele onderwerpen aan bod. 

Ondersteuning Adviesraad

De Adviesraad heeft als taak zo onafhankelijk mogelijk te opereren. De notulering van de openbare vergaderingen worden verzorgd door een notulist. Uit eigen kring is een secretaris benoemd en penningmeester die het jaarlijks budget beheerst en bewaakt.  

Facebook en Twitter zijn een vorm van ondersteuning op het gebied van kennis vergroten betreft de actuele ontwikkelingen en om contact met de achterban te versterken, in 2018 is er door de Adviesraad geen actief gebruik van gemaakt.  

De Adviesraad kan om haar kennis over landelijke ontwikkelingen te vergroten een beroep doen op de landelijke adviesorganisaties zoals Zorgbelang Zuid-Holland, Koepel adviesraden sociaal Domein, Schulinck. Daarnaast ontvangt de secretaris de nodige mailing van diverse partijen in het sociaal domein.  

Om zich inhoudelijk voor te bereiden op de adviesfunctie neemt de Adviesraad deel aan diverse voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. Daarnaast heeft de Adviesraad een budget om scholing te bekostigen.  

Februari is er ingezet op een cursus van 2 avonden, met als thema Kennis over het Sociaal Domein, welke is verzorgd door Mevrouw Teunissen van Zorgbelang Zuid-Holland.  Deel 1 is het volgende aan bod gekomen: Wat is het sociaal Domein, Jeugdhulp, WMO, Zorgverzekeringswet, WLZ, Participatiewet, Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, Passend Onderwijs, Bezuinigingen na decentralisatie, Actuele ontwikkelingen, werken in werkgroepen. Deel 2 is het volgende aan bod gekomen: Hoe werkt de gemeente en politiek, rol van de gemeenteraad en de ASDGO, Tips, Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.  

Website Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

De webbeheerder van de site is de heer van der Meij van het bedrijf Websites van der Mey. De secretaris en voorzitter onderhouden contact met de webbeheerder. De secretaris geeft input voor de website, welke door de webbeheerder worden geplaatst.  

De website is actueel aangaande lopende zaken, verslaglegging openbare vergaderingen, uitgebrachte adviezen en werkgroepen. Daarnaast is de samenstelling van de raad zichtbaar, de doelstelling, huishoudelijk reglement en jaarplan zijn na te lezen. Op deze wijze kunnen we de burgers van Goeree-Overflakkee op een zo goed mogelijke wijze informeren.  

2018 heeft de webbeheerder voor de leden van het dagelijks bestuur een mailadres aangemaakt en ondersteuning geboden met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag of de Adviesraad Sociaal Domein GoereeOverflakkee? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Havenweg 5 3244 Lk Nieuwe-Tonge
Tel. 06-46340845
Email: secretaris@asdgo.nl
Internet: www.asdgo.nl« Terug naar verslagen