Nieuwsbrief Adviesraad maart 2021

Vergadering

Op 23 maart zal de Adviesraad weer digitaal bijeenkomen vanaf 19:30. Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben. U kunt u aanmelden voor deze digitale vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn:

Gastspreker

Wim Eijbers van Alzheimer Nederland zal deze avond in gesprek gaan over het onderwerp de dementievriendelijke  samenleving en de Dementiemonitor over mantelzorgers.  

Samenwerken is hèt sleutelwoord in de regionale aanpak dementiezorg Goeree-Overflakkee. Deze aanpak past bij  de wens om van Goeree-Overflakkee een dementievriendelijke gemeente te maken. Een dementievriendelijke  gemeente is een gemeente waarin de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste persoon  geboden wordt. Een dementievriendelijke gemeenschap is een samenleving waarin mensen ontspannen met elkaar  omgaan en waarin volop plaats is voor mensen die ‘anders’ zijn. Een ‘dementievriendelijke’ gemeente is een ‘mensvriendelijke’ gemeente. Een gemeente waar aandacht/bewustwording is voor het omgaan met dementie en  voor het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers te  vergroten. 

Alzheimer Nederland heeft samen met het Nivel, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut, onderzoek gedaan naar het welzijn van mantelzorgers van mensen met dementie. Hoe ervaren zij het zorgen voor  hun naaste? Wat is de invloed van het mantelzorgen op hun sociale leven? Zijn mantelzorgers vaker eenzaam? Hoe  dementievriendelijk is hun omgeving volgens hen? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor hun zorgbelasting?

Kennismaking met de dorpsraad van Den Bommel en Zuidzijde

Tijdens de vergadering zal de Dorpsraad van Den Bommel en Zuidzijde zich. Daarbij zullen ze samenvatten wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan en bereikt. Daarnaast wordt het Leefbaarheidsplan 2021 door hen gepresenteerd en spreken we over de wensen en verwachtingen die er zijn (o.a. nieuwbouwwoningen). Ook voor mensen buiten Den Bommel en Zuidzijde is dit een mooie manier om kennis te maken met de werkwijze, successen en uitdagingen van een dorpsraad. 

Onderzoek zorgaanbieders

Van diverse kanten kregen verschillende adviesraadsleden signalen dat de aanbestedingsprocedure en de administratieve afwerking van indicaties door de gemeente niet altijd soepel verloopt. Omdat het om meerdere signalen ging is een steekproef gedaan onder een tiental zorgaanbieders. De opzet en de uitkomsten van dit onderzoek en de aanbevelingen worden tijdens de adviesraadsvergadering besproken.

Dorpsraden

Enkele weken geleden hebben de voorzitter en de secretaris van de ASDGO een digitale vergadering van de dorpsraad van Stellendam bezocht. We hebben daar een presentatie gegeven van ons advieswerk. Voor ons als ASDGO was het boeiend om te zien en te horen hoe een dorpsraad in de praktijk werkt. Alles bij elkaar was het een prettig contact en een heel leerzame avond.

RASD

De regionale Adviesraad is een nieuwe fase ingegaan: een regionale regeling in plaats van een verordening. Dat laatste stuitte op juridische problemen i.v.m. de verordening tussen de Gemeente Nissewaard en de ASD Nissewaard. De laatste maakt weer deel uit van de RASD. Iedere lokale ASD moet over de regeling advies uitbrengen. In dat advies wordt aangegeven of men deze regeling goedkeurt en worden twee personen aangewezen die de lokale adviesraad gaan vertegenwoordigen. Als alle lokale adviesraden een positief advies hebben uitgebracht, kan de regeling in werking treden en is een proces van twee jaar afgerond.

Respijthuis

Voor de werkgroep Respijthuis is ook een nieuwe fase begonnen nu het plan van aanpak de gemeenteraad is gepasseerd. Momenteel wordt gezocht naar een geschikte locatie om kleinschalig te beginnen. De werkgroep zal waarschijnlijk als klankbordgroep blijven fungeren.

Integrale aanpak verslaving

Verschillende adviesraadsleden volgden de voorlichtingsbijeenkomst die de gemeente organiseerde over verslaving. Het doel van deze bijeenkomst was om de diverse stakeholders mee te nemen in het geplande traject. De focus ligt nu vooral om het concreter maken van het "probleem verslaving" en dan met de nadruk op het middelen gebruik. 

Hierbij is het belangrijk om de  ervaringsdeskundigen te betrekken. Zij kunnen als geen ander exact aangeven welke problematiek er speelt en wat er voor nodig is (geweest) om hen te helpen over hun verslaving heen te komen. Ook partijen die op dit moment zicht hebben op de doelgroep zijn hiervoor belangrijk. (school, kerken, sport etc.) Partijen vanuit preventie, zorg, welzijn, wonen en handhaving zijn ook aangesloten, omdat zij allen producten of instrumenten leveren in de oplossing tegen verslaving(sproblematiek). 

Uitgebracht advies 

Op 16 februari jl. brachten we advies uit over de beleidsnota Nabij en Passend. Daarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden verschillende gemeentes in de regio Rijnmond gezamenlijk specialistische jeugdhulp inkopen en hoe zich dat verhoudt met lokaal ingekochte jeugdhulp. In grote lijnen onderschrijven we deze visie en zijn we positief over de opzet en uitwerking. We vinden het bijvoorbeeld positief dat de zorgvraag en niet het aanbod als uitgangspunt genomen wordt voor de  te bieden hulp. Ook zijn we er blij mee dat het een uitgangspunt is dat het lokaal zorgaanbod sterk en gevarieerd blijft. Op onderdelen vraagt de visie nog om verdere doordenking. Zo vragen we al langer, en ook hier weer, om meer aandacht voor de zorgbehoefte van jeugdigen en hun naasten met een chronische zorgvraag. Het gehele advies kunt u hier lezen!« Terug naar nieuws