Nieuwsbrief Adviesraad september 2020

Openbare vergadering

Op dinsdag 29 september 2020 vindt om 19.30 uur een openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO). 

U bent van harte welkom om bij deze vergadering aan te sluiten. Vanwege de coronamaatregelen willen wij u wel vragen om u vooraf aan te melden via info@asdgo.nl

Gastspreker

Onze gastspreker deze avond is Stichting MEE. 

Stichting MEE wil meedoen mogelijk maken, voor alle doelgroepen en zet zich in op het gebied van Cliëntondersteuning, Academie en Participatieprojecten. 

Mevrouw Lanser geeft een toelichting op de werkwijze en op welke wijze MEE in de praktijk en op Goeree-Overflakkee actief zijn. 

Adviezen

De Adviesraad heeft advies gegeven over de verordening Participatiewet en WSW. Hierin is ook de verordening Jeugdwet en verordening Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee  meegenomen. Dit advies is hier terug te vinden.

De afgelopen vergadering is gesproken over het uitbrengen van een ongevraagd advies als het gaat om aanbevelingen in deze Coronatijd. Via de Dorpsraden zullen knelpunten worden geïnventariseerd, via de Cliëntenraden zal informatie worden opgehaald en via social media. 

Tijdens de vergadering zal dit onderwerp aan de orde worden gesteld. 

Verder zal advies worden gegeven over het Strategisch beleidsplan mens-ontwikkelbedrijf en Geweld hoort nergens thuis. 

De Adviesraad heeft geen adviesaanvraag ontvangen over de Startnotitie nieuw stelsel voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee 2020-2022. Er zal gekeken worden of hier een ongevraagd advies voor opgesteld gaat worden. 

Respijthuis 

De werkgroep Respijthuis is al heel lang bezig om het plan van Aanpak in de gemeenteraad te krijgen. De gemeente wilde eerst een behoeftepeiling van de Stichting Companen. Het rapport dat na het zomerreces werd gepresenteerd werd door de werkgoep afgekeurd, omdat de behoeftepeiling niet voldoende, zeer matig, was onderzocht. De stichting gaat nu enquêteformulieren sturen naar huisartsen, kerken en mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Als dit onderzoek is afgerond kunnen het rapport en het plan van aanpak naar het college en vervolgens naar de raad.

RASD

De Regionale Adviesraad Sociaal Domein is bezig met een rapport Geweld hoort nergens thuis. Omdat deze Adviesraad nog veel vragen had bij het rapport kan er pas na aanvullende informatie advies gegeven worden. Ondertussen beraden ook de lokale raden zich hierover.

Blog

Als Adviesraad willen we regelmatig een blog van een lid van de Adviesraad delen via onze pagina op Facebook. Zo komt u meer te weten over de drijfveren van de leden en wat hen bezig houdt. De Facebookpagina is hier te vinden. 

Wij verwelkomen u graag, na aanmelding, tijdens onze vergadering op 29 september 2020 om 19.30 uur in het Rondeel te Middelharnis. « Terug naar nieuws