Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

Jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Voorwoord Het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee is bedoeld als verantwoording aan het college van Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigende organisaties en alle burgers van Goeree-Overflakkee. In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de rol, de taken en de samenstelling van de Adviesraad. Verder treft u een beschrijving aan van de werkwijze en activiteiten van de Adviesraad in 2018 en een overzicht van de uitgebrachte adviezen.

Van de voorzitter

‘’2018 is in mijn beleving een heftig, maar bovenal druk jaar geweest. Heftig, gezien het feit dat de zittende secretaris ongeschikt bleek voor het vele werk wat in de Adviesraad moet gebeuren.  

Druk, omdat we in die periode dat ik als onafhankelijk voorzitter mag fungeren nog nooit zoveel adviezen hebben uitgebracht als in het afgelopen jaar. Kijk het overzicht in dit verslag maar na. Persoonlijk zou ik het op prijs stellen dat de organisatie(s) binnen het ambtenarencorps na lezing van dit Jaarverslag ook eens zouden verwoorden hoe zij in het afgelopen jaar tegen de Adviesraad hebben aangekeken, of wij aan hun verwachtingspatroon hebben voldaan...

Lees hier het complete jaarverslag van 2018

Jaarplan 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

Inleiding

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee voor 2019. 

Het jaarplan dient als uitgangspunt bij het opstellen van de vergaderagenda en is geen statisch gegeven. Het actuele jaarplan wordt gepubliceerd op de website van de Adviesraad.  

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W en de gemeenteraad. Deze adviezen gaan over alle zaken die samenhangen met het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid binnen het Sociale Domein. Ook zaken buiten het formele sociaal domein, doch met sociale raakvlakken bijvoorbeeld wonen vallen hieronder. De Adviesraad hoort en vertaalt geluiden uit de samenleving en gaat na of het voorgenomen beleid de samenleving ondersteunt en versterkt.  Voor het samenstellen van de adviezen wordt de achterban (burgers), (ervarings-) deskundigen steeds betrokken bij de specifieke onderwerpen die op dat moment spelen. De Adviesraad streeft ernaar met haar adviezen een zodanige impact te hebben op het gemeentelijk beleid, dat iedereen (met of zonder beperking) volwaardig kan meedoen in de samenleving en er adequate ondersteuning en voorzieningen zijn met het oog op een goede kwaliteit voor leven voor iedereen. De Adviesraad signaleert regelmatig actief de ontwikkelingen in de samenleving en rapporteert de relevante onderwerpen in haar vergaderingen...

Lees hier het complete jaarplan van 2019« Terug naar nieuws