Openbare vergadering ASDGO

Datum:22 juni 2021 19:30 uur
Locatie:Digitaal

1. Opening

2. Gastsprekers mevrouw van Elsen en mevrouw Maas over het Programma Maatwerk

Multiprobleemhuishoudens (PMM) , vanuit de gemeente zullen mevrouw Koppenaal en mevrouw

Rijnbrand aanwezig zijn.

3. Vaststelling agenda

4. Mededelingen

5. Inkomende post

- Gemeente: Saldo reserve, presentatie omgevingsvisie, monitorings- en planningsdocument, adviesproces startnotitie en visie sociaal domein, presentatie PMM

- Nieuwsbrief: Koepel Adviesraden, Schulinck, actualisatie gemeentegids, Paulina.nu, dorpsraad Dirksland;

- Cliëntenraad Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen: onderzoek burgerparticipatie bij gemeente Goeree-Overflakkee, verordening cliëntenraad PW&WSW.

6. Uitgaande post

- Gemeente: Advies beleidsregel zelfstandige activiteiten op bescheiden schaal met behoud van uitkering, verzoek om flexibiliteit in het adviesproces van startnotitie en visie sociaal domein, presentatie PMM;

- Webbeheerder: nieuwsbrief, adviezen, update website;

- Adviesraadsleden: nieuwsbrieven diverse organisaties, RASD, Paulina.nu, NLGO en overige zaken.

7. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 18-05-2021

8. Verslag DB d.d. 01-06-2021


9. Verslag TO d.d. 09-06-2021


10. Monitorings- en planningsdocument


11. Gevraagd advies Verordening en beleidsregels WMO


12. Welzijn op recept


13. Enquêtes burgers


14. Verslag vanuit de werkgroepen


15. Rondvraag


16. Sluiting

(Na de sluiting van de openbare vergadering, zal er een besloten vergadering zijn voor de Adviesraadsleden)

Wij nodigen u van harte uit om aan te sluiten, mee te denken en inbreng te hebben.

U kunt u aanmelden voor de digitale vergadering door een mail te sturen naar info@asdgo.nl met uw naam en e-mailadres.« Terug naar agenda